НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
Авторське право / Адвокатура / Арбітражний процес / Цивільний процес / Цивільне право (лекції, підручники) / Дисертації з цивільного права / Договірне право / Житлове право / Медичне право / Міжнародне приватне право / Спадкове право / Права споживачів / Права людини / Право інтелектуальної власності / Право власності / Право соціального забезпечення / Правове забезпечення професійної діяльності / Правове регулювання мережі Інтернет / Сімейне право
ГоловнаЦивільне право РосіїЦивільне право (лекції, підручники) → 
« Попередня Наступна »
Івакін, В. І.. Цивільне право. Особлива частина: конспект лекцій. - 3-е изд., Испр. і доп. - М.: Юрайт-Издат. - 223 с., 2009 - перейти до змісту підручника

10.1. Договір доручення

Відповідно до п. 1 ст. 971 ЦК за договором доручення одна сторона (повірений) зобов'язується здійснювати від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії.

Права і зобов'язане-сті по угоді, зробленої повіреним, виникають безпосередньо у довірителя.

Договір доручення за юридичною природою - консенсуал'ний і двосторонній. За загальним правилом цей договір визнається безоплатним, якщо сплата винагороди повіреному прямо не передбачена законом або договором. Однак якщо цей договір пов'язаний з осуществлениемпредпринимательскойдеятельностихотябыодтшиз його учасників, він, навпаки, передбачається оплатним, якщо тільки його безоплатний характер не зафіксований у договорі (п. 1 ст. 972 ЦК). Крім того, договір доручення належить до чіслулічно-довери-них {фідуціарних) угод, порівняно рідко зустрічаються в сучасному цивільному обороті.

Предметом договору доручення є вчинення однією особою від імені іншої певних юридичних дій, найчастіше угод. Закон підкреслює, що права і обов'язки по угоді, зробленої повіреним, виникають безпосередньо у довірителя (п. 1 ст. 971 ЦК). Отже, повірений не стає учасником укладеної ним з третьою особою угоди, а такою стороною виступає довіритель.

Оскільки повірений згідно з договором доручення діє від імені іншої особи, в даному випадку має місце представництво, у зв'язку з чим зазначений договір називають також договором про представництво, а повіреного - представником.

Представництво, а отже, і договір доручення, можливі в більшості цивільних правовідносин (за винятком передбачених п. 4 ст. 182 ЦК). У зв'язку з цим сторонами договору доручення можуть бути будь-які дієздатні громадяни та юридичні особи, а також публічно-правові утворення. Лише для комерційних представників є обмеження, оскільки в їх ролі мр-. ГУГ виступати тільки комерційні організації або індивідуальні підприємці.

Закон не містить спеціальних правил про форму договору доручення, виходячи з того, що за загальним правилом відносини його учасників оформляються видачею довіреності. Довіреність, що визначає обсяг повноважень повіреного, повинна бути оформлена відповідно до вимог ст. 185-187 ЦК. Будучи письмовим документом, вона в більшості випадків не передбачає (хоча і не виключає) додаткового оформлення відносин доручення спеціальним документом (договором), підписаним обома сторонами. Комерційне представництво здійснюється на підставі письмового договору, який може містити вказівки на повноваження представника (абз. 1 п. 3 ст. 184 ЦК). У цьому випадку довіреність на вчинення юридичних дій від імені довірителя не потрібно.

Договір доручення може бути укладений як на визначений термін, так і без зазначення строку (п. 2 ст. 971 ЦК). Проте повноваження повіреного звичайно закріплюються в довіреності, термін дії якої обмежено законом (п. 1 ст. 186 ЦК). У зв'язку з цим договір доручення, укладений без зазначення строку або на термін, що перевищує термін дії виданої для його виконання довіреності (якщо довіреність видана на три роки), має бути оформлений у вигляді письмового документа.

Обов'язком повіреного є особисте виконання даного йому доручення. Передоручення допустимо лише у випадках і на умовах, передбачених ст. 187 ЦК (п. 1 ст. 976 ЦК), тобто або за наявності спеціального на те повноваження, прямо зафіксованого в довіреності, або якщо довіритель змушений вдатися до передорученням силою обставин для охорони інтересів довірителя.

Повірений зобов'язаний виконувати дане йому доручення відповідно до вказівок довірителя. Він має право відступити від вказівок довірителя, якщо це необхідно в інтересах самого довірителя і повірений не міг попередньо запитати довірителя або не одержав у розумний строк відповіді на свій запит. Але і в цьому випадку довіритель при першій же можливості повинен бути повідомлений повіреним про допущене відступі відданих їм вказівок.

Комерційний представник може бути наділений правом відступати в інтересах довірителя від його вказівок без попереднього запиту про це. Однак і він, якщо інше не передбачено договором доручення, також зобов'язаний інформувати свого довірителя про допущені відступи (ст. 973 ЦК).

Крім того, відповідно до ст. 974 ЦК повірений зобов'язаний: на вимогу довірителя повідомляти йому всі відомості про хід виконання доручення;

без зволікання передавати довірителю все отримане за угодами, здійсненим на виконання доручення;

по виконанні доручення або при припиненні договору доручення до його виконання без зволікання повернути довірителю довіреність, термін дії якої не закінчився, і представити звіті додатком оправдательнихдокументов, якщо це вимагається за умовами договору або характеру доручення.

Довіритель зобов'язаний перш за все належним чином оформити повноваження повіреного, тобто видати останньому довіреність на вчинення юридичних дій, передбачених договором доручення. Необхідно, щоб вказівки довірителя були правомірними, здійсненними і конкретними (п. 1 ст. 973 ЦК), інакше вони не будуть пов'язувати повіреного.

Якщо інше не передбачено договором, довіритель також зобов'язаний: відшкодовувати повіреному понесені витрати; забезпечувати його засобами, необхідними для виконання доручення;

без зволікання прийняти від повіреного все виконане ним відповідно до договору доручення;

сплатити повіреному винагороду, якщо договір доручення є оплатним.

Комерційному представникові надається право утримувати у себе речі, що підлягають передачі довірителю, до виконання останнім обов'язків по компенсації понесених повіреним витрат і виплату йому обумовленої винагороди (п. 3 ст. 972, ст. 359 ЦК).

Відносини сторін договору доручення носять особисто-довіритель-ний (фідуціарні) характер. Цим зумовлена ??наявність норми п. 2 ст. 977 ГК, відповідно до якої довіритель вправі скасувати по-доручень, а повірений відмовитися від нього у всякий час, не пояснюючи мотивів своїх дій. Угода про відмову від даного права мізерно.

Якщо договір доручення припинений до того, як доручення виконано повіреним повністю, довіритель зобов'язаний відшкодувати повіреному понесені при виконанні доручення витрати, а коли повіреному належало винагороду, також сплатити йому винагороду пропорційно виконаній ним роботі. Це правило не застосовується до виконання доручення повіреним після того, як він дізнався або повинен був дізнатися про припинення доручення (п. 1 сг. 978 ЦК).

Особливість договору доручення какдоговора, заснованого на довірчих відносинах, полягає і в тому, що при односторонню відмову від його виконання довіритель і повірений не несуть обов'язок з відшкодування завданих цим збитків іншій стороні (п. 2, 3 ст. 978 ЦК). Як виняток передбачено відшкодування збитків лише довірителю при відмові від виконання доручення повіреного в умовах, коли довіритель позбавлений можливості інакше забезпечити свої інтереси.

Оскільки для відносин підприємництва фідуціарних не є визначальною рисою, чинним законодавством встановлені більш жорсткі правила, що регулюють одностороння відмова від договору про комерційне представництво. Зокрема, при відмові від такого договору за загальним правилом потрібне попереднє повідомлення іншої сторони не менше ніж за 30 днів.

Особисто-довірчий характер взаємовідносин сторін договору доручення виключає можливість правонаступництва за їх зобов'язаннями.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. Договір доручення "
 1. Основний обов'язок комісіонера
  договором комісії термін (г) і забезпечити дійсність зроблених угод (д). Оскільки питання про термін виконання доручення вже було розглянуто у 2 розділі, в цій частині роботи акцент буде зроблений, насамперед, на перших трьох і останньому елементах обов'язки якісного виконання
 2. § 2. Одностороннє розірвання угоди адвоката з клієнтом
  договір доручення може бути припинений внаслідок: скасування доручення довірителем; відмови повіреного; смерті довірителя або повіреного, визнання будь-кого з них недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім. Довіритель вправі скасувати доручення, а повірений відмовитися від нього повсякчас. Угода про відмову від цього права
 3. Як здійснюється співробітництво і взаємодопомогу арбітражних судів?
  Договорами. За загальним правилом доручення про надання правової допомоги виповнюється на підставі процесуальних законів країни місця виконання. Так, ст. 125 АПК РФ містить спеціальне положення, що стосується виконання судових доручень. Арбітражний суд виконує передані йому в порядку, встановленому федеральними законами чи міжнародними договорами РФ, доручення судів іноземних
 4. Учасник комісійних відносин
  договору комісії є комісіонер, який від свого імені, але за рахунок і в інтересах іншого боку здійснює доручені угоди, і комітент, за дорученням і в інтересах якого діє комісіонер, і на чиєму боці в кінцевому підсумку виникає економічний результат (ефект) діяльності комісіонера. При цьому слід підкреслити, що категорія «сторона договору комісії» і
 5. Здача комітентом товару на комісію
  договір комісії є консенсуальним, дана обов'язок дійсно існує, що підтверджується судовою практикою . Однак подібна обов'язок носить кредиторський характер, так як комітента не можна примусити до її виконання. Крім цього, вона є зустрічній по відношенню до обов'язків комісіонера виконати комісійне доручення (ст. 328 ЦК РФ). Тому в разі
 6. Форми посередницької діяльності - договори доручення і агентування
  договору комісії, знає тільки дві правові форми посередницької діяльності - договори доручення і агентування (відповідно гл.гл. 49, 52 ГК РФ), Вітчизняної теорії та практиці відомий договір простого посередництва. Однак, грунтуючись на викладених у другому параграфі висновках, можна говорити про наявність в сучасному цивільному законодавстві і підприємницькому практиці
 7. Договір комісії
  договір належить до числа консенсуальних договорів - для виникнення комісійної зобов'язання досить угоди сторін. Їх права та обов'язки з'являються до передачі майна. І, нарешті, договір комісії - відшкодувальний договір, оскільки згідно легальному визначенню комісіонер укладає угоди виключно за винагороду (п.1 ст. 990 ГК РФ). Майнове надання
 8. 53. Розрахунки платіжними дорученнями. Робота банку з платіжними дорученнями
  договору платіжні доручення можуть використовуватися для попередньої оплати товарів, робіт, послуг або для здійснення періодичних платежів. У рамках розрахунків з використанням платіжних доручень можна виділити наступні етапи: - напрям платником в обслуговуючий його банк платіжного доручення про списання з його рахунку певної грошової суми та зарахуванні її на рахунок
 9. Співпраця сторін при виконанні договірного зобов'язання
  договором, є співробітництво сторін при виконанні договірного зобов'язання. Цей принцип в більшості випадків вдягається у форму обов'язки, яка покладається, насамперед, на більш пасивну сторону за договором. Договір комісії не є винятком. Хоча главою 51 ГК РФ такий обов'язок комітента прямо не передбачена, але, грунтуючись на загальних принципах цивільного права,
 10. Що таке арбітражні судові доручення?
  Доручення коротко викладається суть справи, що розглядається, вказуються обставини, що підлягають з'ясуванню, докази, які повинен зібрати арбітражний суд, що виконує доручення. При напрямку іншим арбітражним судам судових доручень арбітражний суд, який розглядає справу, повинен мати на увазі наступне: а) судове доручення є виключним способом збирання
 11.  Права третіх осіб на вчинення правочину від комітента
    договорі комісії обов'язки комітента ие надавати третім особам права вчиняти в його інтересах і за його рахунок угоди, вчинення яких доручено комісіонеру (п. 2 ст. 990 ГК РФ). Це означає заборону на укладення з іншими особами договорів доручення, комісії та агентських договорів, предмет яких аналогічний предмету вже укладеного договору комісії. Цей обов'язок спрямована,
 12.  Виконання доручення як забезпечення комісіонером дійсності здійснюваних операцій
    договір комісії не тільки і не стільки заради здійснення угоди за допомогою комісіонера, скільки в цілях отримання економічного ефекту від цієї угоди (наприклад, набуття права власності на майно, отримання прав на результати робіт тощо). Дане твердження прямо випливає з положень ст, 999, 1000 ЦК РФ, згідно з якими комісіонер зобов'язаний передати, а комітент прийняти всі
 13.  Надання комісіонером звіту комітенту про виконання доручення
    договором комісії. Розглянута обов'язок є імперативною. Закон вимагає подання звіту незалежно від терміну дії договору та складності комісійних відносин. Комісіонер зобов'язаний відзвітувати незалежно від того, наскільки якісно він виконав доручення і наскільки точно він дотримувався при цьому вказівок комітента1. Існуюче в літературі думку, згідно з яким
 14.  Кредиторська обов'язок комітента
    договору. При скасування доручення комітентом термін виконання вищевказаної обов'язки повинен визначатися договором комісії. Якщо сторони в договорі не передбачили цей термін, відповідно до п. 2, 3 ст. 1003 ЦК РФ комітент зобов'язаний розпорядитися майном негайно після отримання комісіонером повідомлення про скасування доручення. Відносно відмови комісіонера від виконання
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш