НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаФінансове право РосіїПравове регулювання біржової діяльності → 
« Попередня Наступна »
А. І. Берлач, Н. А. Берлач, Ю. В. Ілларіонов. Організаційно-правові основи біржової діяльності.- К.: Фенікс. - 336 с. - Бібліогр.: с. 332., 2000 - перейти к содержанию учебника

10.1. РИНОК ПРАЦІ

Ринок праці, як і ринок капіталів, товарів, цінних паперів та ін.
-складова частини економіки. На ньому, як зазначають експерти Міжнародної організації праці (МОП), "підприємці і наймані працівники разом ведуть переговори, колективні або індивідуальні щодо заробітної плати і умов праці." Ринок праці, як економічна категорія, тривалий час розглядався у нас як явище, притаманне тільки капіталістичному суспільству, а безробіття - як чисто соціальне явище, результат антагоністичних суперечностей між працею і капіталом, і що тільки завдяки наполегливій боротьбі трудящих вдалося вирвати у монополістичного капіталу уступки у вигляді системи допомоги безробітним: матеріальної- із фондів по безробіттю, і організаційної - у працевлаштуванні завдяки службам зайнятості. Дійсно, з розвитком капіталізму, переходом його в монополістичну стадію ускладнилися економічні зв'язки й економічні відносини. Істотних змін зазнав і ринок робочої сили. Змінилося ставлення до робочої сили і в підприємців. Розвиток сучасного виробництва пред'явив підвищені вимоги до якості робочої сили: кваліфікації, професійної та загальної освітньої підготовки, творчого ставлення до праці, високої якості роботи.
Бізнес активно включився у професійну підготовку кадрів. Скорочення потреб у робочій силі в певні періоди, яке раніше призводило до зростання безробіття, стало нині певною мірою регульованим процесом. Цьому сприяють не тільки соціально-економічні, а й політичні фактори. Ринок праці сформувався як система суспільних відносин, які відображають рівень розвитку і досягнутий на цей період баланс інтересів між тими силами, які беруть участь на ринку: підприємцями, найманими працівниками і державою. Організаційною формою вираження таких інтересів на ринку праці є асоціації підприємців, з одного боку, і профспілок - з іншого. Держава ж виступає як роботодавець на державних підприємствах і інвестор, фінансуючи великі проекти і програми розвитку. Однак головна його функція полягає у визначенні правил регулювання інтересів партнерів і сил, які цьому протистоять. У вузькому розумінні механізм регулювання ринку - це зведення нормативних, законодавчих або колективно-договірних актів, якими керуються партнери при реалізації політики зайнятості. У широкому контексті механізм регулювання охоплює цілий спектр економічних, юридичних, соціальних і психологічних факторів, що визначають функціонування ринку праці. Воно здійснюється через систему працевлаштування, державні програми допомоги в набутті професійних знань і працевлаштуванні незайнятому, але бажаючому працювати населенню та ін. Перехід до ринкової економіки загострює проблему зайнятості і додає до неї нові, пов'язані з структурною перебудовою нашого народного господарства і виникненням нових трудових відносин, обумовлених різними формами власності. Згідно з Законом України "Про зайнятість" від 01. 03. 1991 p., держава у разі неможливості надати відповідну роботу безробітному, може запропонувати пройти професійну перепідготовку або підвищити свою кваліфікацію. Розроблено основні принципи державної політики зайнятості населення. Держава сприяє також незайнятим громадянам у поновленні їх трудової діяльності та забезпечує їм різні види компенсацій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "10.1. РИНОК ПРАЦІ"
 1. 8.2. ФОНДОВИЙ РИНОК ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ
  8.2. ФОНДОВИЙ РИНОК ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ
 2. 7.29. Випуск або реалізація недоброякісної продукції
  ринок, тобто передача її споживачам. Виготовлення (без подальшої реалізації) такої продукції складу злочину ст. 227 КК не утворює. Відповідальними за випуск на товарний ринок недоб- кісної продукції і товарів є: а) посадові особи про- лових підприємств, на яких відповідними інструкція- наказами, угодами покладено обов'язок контролювати продукції і товарів; б) підприємці, які виробляють 329
 3. 10.1. Порушення вимог законодавства про охорону праці
  Конституцією України кожному гарантується право на належні, безпечні і здорові умови праці (ст. 43). Діяння, передбачене ст. 271 КК, посягає на безпечні умови праці. Згідно з Законом України від 14 жовтня 1992 р. «Про охорону праці» усім працівникам державних і громадських підприємств і організацій повинні бути забезпечені безпечні умови праці. Об'єктивно діяння, передбачені ст. 271 КК, полягають
 4. Розділ 10 БІРЖІ ПРАЦІ
  Розділ 10 БІРЖІ
 5. 16.2. Звільнення від покарання у зв'язку із втратою особою суспільної небезпеки
  Згідно з ч. 4 ст. 74 КК особа, яка вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути за вироком суду звільнена від покарання, якщо буде визнано, що з урахуванням бездоганної поведінки і сумлінного ставлення до праці цю особу на час розгляду справи в суді не можна вважати суспільно небезпечною. Отже, суд, визнаючи особу винною, звільняє її від покарання при визнанні: що нею був вчинений
 6. 3.5. Експлуатація дітей
  Конституція України забороняє експлуатацію дітей /ч 2 ст. 52) і забороняє використовувати працю неповнолітніх на небезпечних для їх здоров'я роботах (ч. 5 ст. 43). Стаття 150 КК передбачає відповідальність за порушення цих конституційних заборон. Склад злочину утворює будь-яке використання праці неповнолітніх, які не досягли віку 16 років, для отримання прибутку за рахунок низької оплати праці
 7. 10. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА
  Статтею 43 Конституції України кожній особі гарантується право на належні, безпечні і здорові умови праці. Безпека виробництва - це безпечні і здорові умови праці, які виключають заподіяння шкоди здоров'ю працівників. Усі норми, що віднесені до розділу X - «Злочини проти безпеки виробництва»,- передбачають відповідальність за такі порушення безпеки виробництва, які призвели до заподіяння шкоди
 8. 9.9. КОТИРУВАННЯ
  ринок, на якому здійснюється торгівля контрактами основного грошового ринку, ухвалив рішення визначати "короткі" контракти за нормами процента у вигляді процентів від номінальної ціни. Така ціна завжди рівна 100 мінус щорічний процентний прибуток. На відміну від "довгих" контрактів з норм процента знак після десятичного знака є десятичним з розміром відмітки 1/100. Таким чином, на ринку
 9. 5.2.11. Грубе порушення угоди про працю
  Статтею 43 Конституції України примусова праця в країні заборонена. Кожна особа згідно зі ст. 43 Консти- І України має право на вільний вибір виду та умов раці, держава зобов'язана створювати умови для віль- вибору професії та роду трудової діяльності. Стаття 173 КК передбачає відповідальність за грубе 221 порушення угоди про працю - порушення виду і роду роботи, оплати праці, тривалості
 10. 17.3. Зняття судимості
  Зняття судимості полягає у припиненні стану судимості постановою судді до закінчення встановлених ст. 89 КК строків погашення судимості. Тобто йдеться про дострокове зняття судимості порівняно зі строками погашення її. Зняття судимості можливе тільки при засудженні особи до обмеження або позбавлення волі (ч. 1 ст. 91 КК). Зняття судимості при засудженні до інших видів покарання недоцільне, адже
 11. 17.5. Громадянська війна в США та її наслідки
  На середину XIX ст. стала чітко проявлятися різниця в суспільно-економічному розвитку північних і південних територій США. На Півночі панувала капіталістична система вільної праці, а на Півдні- система плантаційного господарства, що ґрунтувалося на праці негрів-рабів (останні становили третину населення південних штатів). Особливо сильно загострювалися протистояння між Півднем і Північчю під час
 12. 17.3. Посадова недбалість
  ринок недоброякісної чи некомплектної продукції кваліфікується за ст. 227 КК України і т. ін. При кваліфікації посадової недбалості за спеціальними нормами слід мати на увазі, що деякі з них не мають такої обов'язкової ознаки злочину, як заподіяння істотної шкоди, наприклад, ч. 1 ст. 227 КК, ч. 1 ст. 271 КК України. За цими статтями діяння кваліфікується незалежно від настання чи ненастання
 13. 5. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН
  Розділ V Особливої частини Кримінального кодексу України охороняє головні конституційні права громадян України - право вільного вибору й право бути обраним Президентом України, право обрання органів державної влади таємним голосуванням, право на проведення референдуму, право на недоторканність житла і таємницю листування, право на працю та на безпечні умови праці, авторські права і право на
 14. 18.22. Дії, що дезорганізують роботу виправних установ
  Дезорганізація роботи виправних установ полягає у тероризувіанні засуджених, у нападах на адміністрацію установи, у створенні угруповання з метою вчинення нападів н;а адміністрацію установи і активній участі у діяльності такого угруповання. Тероризування засуджених посягає на діяльність ви-правно-трьудових установ, життя і здоров'я засуджених. За статтею 392 КК кваліфікуються: тероризування
 15. 3.2. ФУНКЦІЇ БІРЖІ
  ринок навіть на біржах з великими обсягами товарообігу порівняно незначний за своїми параметрами і не являє собою безперервний товаропотік. За таких умов ціни, як правило, формуються на випадковість. Функції бірж в період становлення ринкових відносин: * формування біржової ціни як індикатора внутрішніх цін тих товарів, якими торгують в значних обсягах і відносно періодично; * налагодження
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш