НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаГосподарське правоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Ред. Еремичев І.А., Павлов Е.А.. Корпоративне Право / 3-е вид., Перераб. і доп. - М.: - 438 с., 2010 - перейти до змісту підручника

10.1. Значення і цілі корпоративного контролю

Корпорації представляють собою колективні суб'єкти діяльності, їх штат зазвичай великий, всередині них діють органи, що володіють різною компетенцією і повноваженнями, в ряді випадків і правами за розпорядженням значними фінансовими засобами і здійсненню інших істотних для інших учасників корпоративних відносин дій.

У силу цього в корпорації повинна існувати система корпоративного контролю за діями подібних органів. Відповідно до Кодексу корпоративного поведінки фінансово-господарські операції суспільства, здійснювані в рамках фінансово-господарського плану, підлягають наступному контролю.

Товариству важливо передбачити, щоб у розумний строк після здійснення кожної фінансово-господарської операції в контрольно-ревізійну службу суспільства представлялися документи і матеріали, необхідні і достатні для обгрунтованого і однозначного висновку про відповідність проведеної операції фінансово-господарському планом суспільства і встановленому в суспільстві порядку вчинення такої операції. Термін, протягом якого в контрольно-ревізійну службу слід подавати такі матеріали і документи, а також відповідальність посадових осіб і працівників товариства за їх неподання в даний строк встановлюються відповідним внутрішнім документом суспільства.

Контрольно-ревізійна служба перевіряє подані документи і матеріали на відповідність їх процедурам внутрішнього контролю, затвердженим в суспільстві, в тому числі наявність необхід-екпортувати погоджень з керівниками підрозділів товариства, якщо вони потрібні відповідно до встановленого порядку , а також наявність у фінансово-господарському плані суспільства коштів, передбачених на вчинення певної господарської операції.

Контрольно-ревізійна служба веде облік виявлених порушень при здійсненні господарських операцій та надавати інформацію про такі порушення комітету з аудиту.

Фінансово-господарський план є основним документом, що регулює фінансово-господарську діяльність товариства. Всі господарські операції повинні відбуватися відповідно до цього плану. Разом з тим в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності може виникнути необхідність здійснення операцій, що виходять за рамки, встановлені фінансово-господарським планом суспільства (нестандартні операції).

Тому у фінансово-господарському плані суспільства рекомендується однозначно визначити, які операції можуть бути вчинені в рамках певного напрямку діяльності товариства і які кошти передбачені для тих чи інших напрямків його діяльності.

Таким чином, операції, не передбачені фінансово-господарським планом, будуть нестандартними.

Стосовно до нестандартних операцій, фактично порушують фінансово-господарський план, у внутрішніх документах товариства важливо встановити спеціальний порядок їх здійснення, що слід передбачити у статуті товариства.

Оскільки операції, що виходять за рамки фінансово-господарського плану, суперечать основному документу фінансово-господарської діяльності товариства, порядок їх здійснення повинен бути більш суворим порівняно з порядком здійснення операцій, передбачених фінансово-господарським планом.

Насамперед необхідно визначити, чому вчинення даної операції не було передбачено у фінансово-господарському плані, наскільки необхідно її вчинення і чи можливо її відкласти. Всі аргументи повинні бути оцінені особами, не мають зацікавленості в здійсненні даної нестандартної операції і не знаходяться під впливом виконавчих органів. У той же час ці особи повинні мати необхідну кваліфікацію для оцінки доцільності здійснення даної операції. Такими особами повинні бути співробітники контрольно-ревізійної служби товариства.

У зв'язку з цим для вчинення нестандартних операцій необхідна їх попередня оцінка контрольно-ревізійною службою суспільства. За результатами аналізу кожної нестандартної операції контрольно-ревізійна служба готує рекомендації для ради директорів щодо доцільності здійснення та-кой операції. У разі необхідності контрольно-ревізійна служба може звернутися за додатковими роз'ясненнями до виконавчих органів товариства.

У внутрішніх документах товариства має передбачатися право ради директорів приймати рішення про проведення будь-якої нестандартної операції і в разі потреби вносити відповідні зміни у фінансово-господарський план. Рекомендується також наділити рада директорів товариства правом заборонити виконавчим органам здійснювати будь-яку нестандартну операцію, при цьому така заборона має бути мотивований.

Всі члени комітету з аудиту повинні мати безперешкодний доступ до будь-яких документів та інформації суспільства. Такий доступ необхідний для виконання комітетом з аудиту його функцій.

Велику допомогу в отримання інформації комітетові з аудиту може надати насамперед контрольно-ревізійна служба, що здійснює щоденний контроль за виконанням фінансово-господарського плану. Крім співробітників контрольно-ревізійної служби необхідну інформацію можна отримати від інших посадових осіб і співробітників товариства, а також від аудиторської організації (аудитора) суспільства.

У цих цілях керівник контрольно-ревізійної служби на кожному плановому (а при необхідності і на позаплановому) засіданні комітету з аудиту повинен доповідати про виконання фінансово-господарського плану і відхиленнях від нього. Крім того, на засідання комітету з аудиту рекомендується запрошувати представників аудиторської організації (аудитора) та інших посадових осіб товариства, присутність яких необхідна для виконання комітетом своїх обов'язків.

Щоб рада директорів товариства мав повну інформацію про всі господарські операції, комітету з аудиту необхідно регулярно представляти для розгляду на засіданнях ради директорів укладення про виявлені за відповідний період діяльності товариства порушеннях. Такі висновки рекомендується також представляти ревізійної комісії товариства. У них слід вказувати вичерпну інформацію про виявлені порушення, про причини і умови, що сприяли їх вчиненню, про винних осіб, можна також давати рекомендації про шляхи і способи попередження подібних порушень у майбутньому.

В звіти комітету з аудиту, крім того, необхідно включати інформацію, що стосується аналізу комерційних та інших ризиків, пов'язаних з конкретними угодами та операціями суспільства і оцінки його систем управління і контролю над ризиками. Комітет з аудиту повинен забезпечувати стабільність такого контролю.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. Значення і цілі корпоративного контролю "
 1. Введення
  мети і присвячена ця робота. Вона "навмисне" має доктринальний аспект, спрямований на виявлення економічної сутності та юридичної природи корпоративних відносин, що є "ключем" для розв'язання багатьох практичних проблем. Хочеться сподіватися, що нове осмислення теорії корпоративних відносин сприятиме становленню критичних підходів до сформованим стереотипам
 2. Глосарій
  значенні - комерційна організація, для досягнення мети якої необхідно поєднання зусиль кількох учасників (членів), статутний капітал якої поділений на певні частки. Корпорація в широкому розумінні - юридична особа (комерційна чи некомерційна організація), засноване за принципом участі (членства). Корпоративне право - інститут підприємницького права,
 3. Н.Н. Пахомова. ОСНОВИ ТЕОРІЇ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН (ПРАВОВИЙ АСПЕКТ), 2004

 4. Глава 2. Корпоративні конфлікти в системі корпоративних правовідносин
  корпоративних
 5. Ред. Еремичев І.А., Павлов Е.А.. Корпоративне Право / 3-е вид., Перераб. і доп. - М.: - 438 с., 2010

 6. Глава 10 Корпоративний контроль за вчиненням господарських операцій
  контроль за вчиненням господарських
 7. Данельян Андрій Андрійович. Корпорація та корпоративні конфлікти / Дисертація, 2006

 8. Кулик Олександр Анатолійович. КОРПОРАТИВНІ ПРАВА В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ / ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, 2009

 9. 8. Поняття, зміст та порядок здійснення права на контроль
  корпоративне право, є відносним, а не абсолютним. Тому немає нічого дивного в тому, що для його здійснення може бути недостатньо одних лише дій уповноваженої особи. Правда, дане очевидна обставина враховується не всіма правознавцями. Крім того, контроль здійснюється над фінансово-господарською діяльністю товариства. Що стосується відомостей, наданих
 10. Глосарій
  корпоративних відносин не збігаються з інтересами самої корпорації і (або) інших учасників корпоративних відносин. Корпоративне управління - сукупність способів впливу або процес, за допомогою якого управляється і контролюється діяльність корпорацій. Корпоративний контроль - здатність визначати рішення корпорації як результат розподілу влади серед суб'єктів
 11. § 1. Поняття і сутність корпоративного управління і контролю Поняття "управління"
  значення "управляти - управить ніж, правити, даючи хід, спрямований; розпоряджатися - завідував, бути господарем, розпорядником чого, поряднічать": Даль В. І. Тлумачний словник живої великоруської мови: У 4 т. Т. IV. М., 1994. С. 504. У сучасній філософській доктрині "управління - це елемент, функція організованих систем різної природи (біологічних, соціальних, технічних),
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш