НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаФінансове право РосіїПравове регулювання біржової діяльності → 
« Попередня Наступна »
А. І. Берлач, Н. А. Берлач, Ю. В. Ілларіонов. Організаційно-правові основи біржової діяльності.- К.: Фенікс. - 336 с. - Бібліогр.: с. 332., 2000 - перейти к содержанию учебника

10.2. СУБ'ЄКТИ РИНКУ ПРАЦІ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ

Проблема зайнятості населення в умовах становлення і розвитку ринкових відносин є актуальною.
Для реалізації політики зайнятості населення і забезпечення громадянам відповідних гарантій, для допомоги безробітним громадянам у пошуках роботи та працевлаштуванні на всій території України створюються біржі праці або служби чи центри зайнятості. Що стосується біржі праці, то це установа, яка здійснює посередництво між найманими працівниками і підприємцями при укладенні угоди купівлі-продажу робочої сили. Біржа праці виконує посередницькі послуги при працевлаштуванні безробітних, а також осіб, що бажають змінити місце роботи, вивчає попит і пропозицію робочої сили, надає інформацію про спеціалістів, які потрібні на ринку праці. Біржа праці веде облік безробітних і здійснює виплату їм допомоги по безробіттю. Для цього узагальнюється інформація про наявність робочих місць, організовується підготовка спеціалістів тощо. Діяльність інститутів ринку праці здійснюється в межах державної політики про зайнятість населення і гарантує громадянам країни реалізувати своє право на працю відповідно до Закону України "Про зайнятість населення". Цей Закон визначає правові економічні й організаційні основи зайнятості населення України, а також соціальні гарантії з боку держави в реалізації громадянами права на працю. Реалізують цю програму і контролюють хід виконання цього законодавства служби зайнятості, створені в їх складі інспекції та комерційні центри, що мають відповідний дозвіл.
Державна служба зайнятості виконує такі функції: * аналізує і прогнозує попит та пропозицію на робочу силу, інформує населення і державні органи управління про стан ринку праці; * консультує громадян, власників підприємств, установ і організацій або уповноважені ними органи, які звертаються до неї, про можливість одержання роботи і забезпечення робочою силою, вимоги до професії тощо; * веде облік вільних робочих місць і громадян, які звертаються з питань працевлаштування; * організовує, за потребою, професійну підготовку і перепідготовку громадян у системі служби зайнятості або направляє їх для навчання, сприяє підприємствам у розвитку та визначенні курсів навчання та підвищення кваліфікації (Закон України "Про зайнятість населення", ст.19). Фінансування заходів з реалізації державної програми зайнятості здійснюється через Державний фонд сприяння зайнятості населення, який є самостійною фінансовою системою, утворюється на державному та місцевому рівнях і формується за рахунок: * асигнувань у розмірі не менше 3 % від обсягів державного і місцевого бюджетів; * обов'язкових внесків підприємств, установ, організацій (які займаються комерційною діяльністю), кооператорів; * добровільних внесків громадських організацій, громадян, зарубіжних фірм, інших надходжень; * коштів служби зайнятості за надання платних послуг підприємствам та організаціям. Розпорядником коштів державного фонду сприяння зайнятості є Державна служба зайнятості. Контроль за додержанням законодавства України про зайнятість населення здійснюється державними адміністраціями, інспекціями служби зайнятості та професійними спілками. З метою поліпшення державної політики зайнятості, суб'єкти ринку праці повинні займатися вирішенням проблем, пов'язаних з прогнозуванням сукупної робочої сили залежно від попиту і під впливом зміни відносин власності, цін, політики доходів, а також заходів державного регулювання розвитку виробничих галузей та сфери, що обслуговує населення, особливо охорони здоров'я, освіти, науки і наукового обслуговування. Все це разом взяте дозволить інститутам ринку праці оцінити очікувані зміни, спрогнозувати демографічну і міграційну поведінку, економічну активність населення, і тим самим впливати на рівень безробітних. Питання для самоконтролю: 1. Що означає в широкому і вузькому розумінні ринок праці? 2. В чому сутність біржі праці як елементу інфраструктури ринку? 3. Назвіть основні функції' державної служби зайнятості. 4. Що є джерелом фінансування виплат по безробіттю? 5. Які перспективи розвитку ринку праці в Україні?

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "10.2. СУБ'ЄКТИ РИНКУ ПРАЦІ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ"
 1. 10.1. Порушення вимог законодавства про охорону праці
  суб'єкти підприємницької діяльності, які зобов'язані згідно з законом абезпечити безпечні умови праці на своєму
 2. 9.7. Напад на об'єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку
  Діяння, передбачене ст. 261 КК, посягає на громадську безпеку, на життя і здоров'я невизначеної кількості людей. Предметами цього посягання можуть бути об'єкти, на яких виготовляються, зберігаються, використовуються чи якими транспортуються радіоактивні, хімічні, біологічні чи вибухонебезпечні матеріали, речовини, предмети. Напад на об'єкти підвищеної небезпечності вчинюється з метою захоплення,
 3. 10.1. РИНОК ПРАЦІ
  ринку: підприємцями, найманими працівниками і державою. Організаційною формою вираження таких інтересів на ринку праці є асоціації підприємців, з одного боку, і профспілок - з іншого. Держава ж виступає як роботодавець на державних підприємствах і інвестор, фінансуючи великі проекти і програми розвитку. Однак головна його функція полягає у визначенні правил регулювання інтересів партнерів і сил,
 4. 8.6. УЧАСНИКИ ФОНДОВОГО РИНКУ
  8.6. УЧАСНИКИ ФОНДОВОГО
 5. 8.7. ПРОЦЕДУРА ЛІСТИНГУ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
  8.7. ПРОЦЕДУРА ЛІСТИНГУ НА ФОНДОВОМУ
 6. 8.4. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ
  8.4. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФОНДОВОГО
 7. 8.8. ВИДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ УГОД НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
  8.8. ВИДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ УГОД НА ФОНДОВОМУ
 8. Розділ 10 БІРЖІ ПРАЦІ
  Розділ 10 БІРЖІ
 9. 11.5. БІРЖОВЕ ХЕДЖУВАННЯ ТА СПЕКУЛЯЦІЯ
  суб'єктами, що займаються хеджуванням, і суб'єктами, діяльність яких пов'язана з біржовою спекуляцією, оскільки учасники ринку реальних товарів також беруть участь в біржових спекуляціях, і в ринковому господарстві головне - отримання прибутку, незалежно від того, завдяки яким біржовим операціям ця мета досягається. Мета хеджування - отримання додаткового прибутку в порівнянні з прибутком від
 10. 5.2.15. Порушення пряв ня об'єкти промислової власності
  Стаття 41 Конституції України закріпила право кожної особи володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, 224 творчої діяльності, а статтею 54 Конституції України громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що
 11. 16.2. Звільнення від покарання у зв'язку із втратою особою суспільної небезпеки
  Згідно з ч. 4 ст. 74 КК особа, яка вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути за вироком суду звільнена від покарання, якщо буде визнано, що з урахуванням бездоганної поведінки і сумлінного ставлення до праці цю особу на час розгляду справи в суді не можна вважати суспільно небезпечною. Отже, суд, визнаючи особу винною, звільняє її від покарання при визнанні: що нею був вчинений
 12. 3.5. Експлуатація дітей
  Конституція України забороняє експлуатацію дітей /ч 2 ст. 52) і забороняє використовувати працю неповнолітніх на небезпечних для їх здоров'я роботах (ч. 5 ст. 43). Стаття 150 КК передбачає відповідальність за порушення цих конституційних заборон. Склад злочину утворює будь-яке використання праці неповнолітніх, які не досягли віку 16 років, для отримання прибутку за рахунок низької оплати праці
 13. 11.3. ЦІЛІ Ф'ЮЧЕРСНОЇ ТОРГІВЛІ
  ринку реального товару, в їх прогнозуванні на важливі сировинні і паливні товари, а зрештою - в отриманні прибутку від біржової торгівлі. Можливість прогнозування цін у ринковій економіці витікає з високого рівня розвитку й усуспільнення виробництва, його міжнародної інтеграції. Ф'ючерсна біржова торгівля, базуючись на вказаних передумовах, створює такий механізм ринкового прогнозування цін.
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш