НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаГосподарське правоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Ред. Еремичев І.А., Павлов Е.А.. Корпоративне Право / 3-е вид., Перераб. і доп. - М.: - 438 с., 2010 - перейти до змісту підручника

10.4. Визначення розміру та порядку виплати дивідендів

З здійсненням контролю щодо діяльності корпорації тісно пов'язані відносини з визначення розміру та виплати дивідендів.
Найчастіше порушення корпоративних норм пов'язані саме з цим інститутом, і запобігти подібні порушення можуть тільки своєчасно вжиті заходи, такі як здійснення контролю за господарською діяльністю корпорації. Інформація про стратегію суспільства щодо визначення розміру дивідендів та їх виплати необхідна як існуючим, так і потенційним акціонерам товариства, оскільки може вплинути на їхні рішення щодо придбання чи продажу акцій.

Інвестуючи свої кошти шляхом придбання акцій товариства, акціонери розраховують на отримання певного доходу. Такий дохід не обов'язково повинен приймати форму дивідендів, оскільки чистий прибуток товариства, не розподілена у вигляді дивідендів, в підсумку збільшує вартість активів і зростання капіталізації суспільства, а значить, і добробут акціонерів.

У будь-якому випадку політика суспільства щодо виплати дивідендів істотно зачіпає інтереси акціонерів. У цьому зв'язку в суспільстві доцільно затвердити дивідендну політику, якої буде керуватися рада директорів товариства при прийнятті рішень про виплату дивідендів. Цю політику доцільно сформулювати в положенні про дивідендну політику - внутрішньому документі суспільства, що розробляється комітетом зі стратегічного планування та затверджується радою директорів.

При визначенні змісту положення про дивідендну політику товариства слід виходити з необхідності забезпечення прозорості механізму визначення розміру дивідендів та їх виплати. Тому в положенні рекомендується формулювати як загальні завдання суспільства з підвищення добробуту акціонерів і забезпе-нию зростання капіталізації суспільства, так і конкретні, засновані на законах і підзаконних актах правила, що регламентують порядок розрахунку чистого прибутку і визначення частини прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, умови їх виплати, порядок розрахунку розміру дивідендів по акціях, розмір дивідендів по яких статутом товариства не визначений, мінімальний розмір дивідендів по акціях різних категорій (типів), порядок виплати дивідендів, у тому числі терміни, місце і форма їх виплати.

У положенні про дивідендну політику важливо також встановити порядок визначення мінімальної частки чистого прибутку товариства, що спрямовується на виплату дивідендів, і умови, за яких не виплачуються або не повністю виплачуються дивіденди за привілейованими акціями, розмір дивідендів по яких визначений у статуті товариства.

Суспільству варто інформувати акціонерів та інших зацікавлених осіб про свою дивідендну політику, враховуючи її велике значення для прийняття інвестиційних рішень. У цих цілях відомості про дивідендну політику суспільства і вносяться до неї зміни рекомендується публікувати в періодичному виданні, передбаченому статутом товариства для опублікування повідомлень про проведення загальних зборів акціонерів, а також розміщувати на web-сайті товариства в мережі Internet, якщо суспільство має таку можливість.

Інформація про виплату товариством дивідендів повинна відображати реальний стан суспільства.

До формування спотвореного уявлення про справжній стан справ у суспільстві може привести оголошення про виплату дивідендів за відсутності для цього необхідних умов, зокрема з порушенням обмежень, встановлених законодавством.

Крім того, суспільству не рекомендується приймати рішення про виплату дивідендів, якщо таке рішення, не порушуючи обмежень, встановлених законодавством, веде до формування хибних уявлень про діяльність товариства. До числа таких рішень належить оголошення про виплату дивідендів по звичайних акціях за відсутності у суспільства чистого прибутку за звітний рік або оголошення про виплату дивідендів за привілейованими акціями, якщо для цього недостатньо чистого прибутку і (або) коштів фондів, спеціально призначених для виплати дивідендів за привілейованими акціями певного типу.

Рішення про виплату дивідендів має надавати акціонеру вичерпну інформацію, що стосується розміру та порядку виплати дивідендів. У цьому зв'язку в рішенні про виплату дивідендів мають бути зазначені розмір дивідендів за акціями кожної категорії (типу), а також форма та строк виплати дивідендів.

Відповідно до законодавства дивіденди по звичайним і привілейованим акціям виплачуються з чистого при-були суспільства. При визначенні розміру чистого прибутку суспільству слід виходити з того, що розмір чистого прибутку для цілей визначення розміру дивідендів не повинен відрізнятися від розміру чистого прибутку для цілей бухгалтерського обліку, оскільки в іншому випадку розмір дивідендів буде розраховуватися виходячи з заниженою або завищеною суми, що означає суттєве ущемлення інтересів акціонерів. Внаслідок цього суспільство має здійснювати розрахунок чистого прибутку в порядку, встановленому чинним законодавством для цілей бухгалтерського обліку.

Акціонери мають право розраховувати на отримання дивідендів в оголошеному розмірі. Саме на підставі оголошеного розміру дивідендів формуються оцінка діяльності суспільства і уявлення щодо перспектив його розвитку.

Виплачувати дивіденди необхідно тільки грошовими коштами, оскільки в разі їх виплати іншим майном істотно ускладнюється оцінка реально виплачених дивідендів, і, крім того, отримання іншого майна може бути пов'язане для акціонерів з додатковими зобов'язаннями.

У ряді випадків для суспільства може виявитися корисним направляти чистий прибуток повністю або частково для випуску додаткових акцій і розміщення їх серед акціонерів. Однак отримання акціонером додаткових акцій товариства не має відношення до виплати йому дивідендів, оскільки з урахуванням ліквідності подібних акцій, їх ринкової вартості і пов'язаних з ними зобов'язань отримання таких акцій може не привести до збільшення добробуту акціонера. Крім того, він, по суті, позбавляється самостійності при прийнятті інвестиційних рішень. Тому суспільству не слід розглядати як виплату дивідендів прийняття рішення про направлення коштів, призначених для виплати дивідендів, на збільшення розміру статутного капіталу шляхом додаткового випуску та розміщення серед акціонерів акцій на суму належних їм дивідендів.

Чіткість зобов'язань, що дозволяє з достатнім ступенем визначеності судити про хід їх виконання, сприяє зміцненню довіри акціонерів до суспільства. Тому, приймаючи на себе зобов'язання з виплати оголошених дивідендів, суспільство має конкретизувати порядок його виконання. Так, суспільству рекомендується визначити в статуті конкретний термін виплати оголошених дивідендів, який, однак, не повинен перевищувати 60 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів.

При визначенні порядку виплати дивідендів суспільство має прагнути до забезпечення найбільш зручного для акціонерів і відповідного вимогам законодавства способу їх одержання. У цьому зв'язку юридичним особам дивіденди необхідно виплачувати тільки за безготівковим розрахунком.

Виплата дивідендів фізичним особам за їх бажанням може здійснюватися готівкою і безготівковими коштами. При виплаті дивідендів безготівковими коштами суспільству важливо роз'яснити акціонерам їх обов'язок сповістити суспільство про зміну їхніх банківських даних і наслідки недотримання цього обов'язку.

Суспільство також може виплачувати дивіденди готівкою в касі товариства тільки у разі отримання заяви акціонера з відповідним проханням. При цьому в рішенні про виплату дивідендів товариство має право обмежити виплату дивідендів готівкою грошовими коштами акціонерам-фізичним особам.

Суспільство може передбачити санкції, застосовувані до генерального директора (керуючої організації, керуючому) і членам правління у разі неповної або несвоєчасної виплати оголошених дивідендів.

Невиконання або неналежне виконання суспільством обов'язки з виплати оголошених дивідендів є порушенням законодавства і суттєво підриває довіру до суспільства. У цьому зв'язку суспільству належить встановити такий порядок виплати дивідендів, при якому в разі його порушення рада директорів товариства спільно з ревізійною комісією мав би право зменшити розмір винагороди генеральному директору (керуючої організації, керуючому) і членам правління або звільнити їх від виконуваних обов'язків. Таке право має бути закріплене в статуті або в інших внутрішніх документах товариства або в договорі товариства з генеральним директором (керуючою організацією, керуючим) і членами правління товариства.

Контрольні питання 1.

У чому полягає значення корпоративного контролю? 2.

Які цілі корпоративного контролю? 3.

Як повинна бути організована робота ревізійної комісії? 4.

Які особливості аудиторської перевірки в корпорації? 5.

За якими критеріями визначається розмір дивідендів?

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4. Визначення розміру та порядку виплати дивідендів "
 1. Об'єкти торгів на фондових біржах
  розмірі; 3) дохідні акції (акції з тривалою історією і стабільними виплатами дивідендів, більш високих , ніж у середньому), 4) циклічні акції (для компаній, прибутки яких змінюються з бізнес-циклом, тобто залежні від загальної кон'юнктури), 5) спекулятивні акції (акції нових випусків або акції з сильно мінливих ставленням ринкової ціни до доходу на акції; зазвичай це акції невеликих
 2. Висновки: 1.
  порядок пред'явлення відповідних вимог, обліку та погашення заборгованості акціонерного товариства, визнаного в установленому законом порядку неспроможним (банкрутом) , перед акціонерами - власниками звичайних акцій з виплати оголошених по них дивідендів. Представляється можливим дозволити названу проблему таким чином: доповнити п.1 ст. 23 Федерального закону «Про
 3. Специфіка прав учасників ТОВ
  певному учаснику суспільства, здійснюється за рішенням загальних зборів учасників товариства, прийнятому більшістю не менше двох третин голосів від загального числа голосів учасників товариства, за умови, якщо учасник товариства, якому належать такі додаткові права, голосував за прийняття такого рішення або дав письмову згоду. Учасник товариства, якому надані
 4. § 4. Цивільно-правові способи захисту інших прав акціонерів
  певною мірою і за певних умов (що по суті аналогічно використанню багатьма авторами поняття «абстрактного», «умовного» права) 80. Дивіденди виплачуються з чистого прибутку товариства. Дивіденди за привілейованими акціями певних типів також можуть виплачуватися за рахунок раніше сформованих для! ЕтіхщелейтСпеціальних; фондів товариства. Слід зазначити, що
 5. Привілейовані акції 8.10.
  визначений у Статуті; починаючи з, зборів; следующего.за годовимюбщім, зборами, на-якому незалежно; від причин не було прийнято рішення про виплату дивідендів або прийнято рішення про неповну виплату дивідендів за привілейованими акціями цього типу (крім випадків; установленних'законом). 8.14. Привілейована!; акція? будь-якого: типу; дає право голосу при вирішенні, питання про реорганізацію та
 6. Питання 42 . Розміри допомоги з безробіття
  розмірі 75% їх середньомісячного заробітку (грошового забезпечення), обчисленого за останні 3 місяці, за останнім місцем роботи (служби); - в наступні 4 місяці - у розмірі 60%; - надалі - у розмірі 45%, але в усіх ви чаях не вище величини прожиткового мінімуму, обчисленого в суб'єкті РФ, і не нижче мінімальної величини допомоги по безробіттю, збільшеної на розмір районного
 7. Тема 4. Договори ренти та довічного утримання
  розмір довічної ренти. Довічне утримання з утриманням: особливості виникнення, припинення. Строки виплати і розмір довічного змісту з утриманням. Відчуження і використання майна, переданого для забезпечення довічного утримання. Наслідки смерті платника
 8. 3. Право на отримання прибутку.
  розміром і характером своєї участі. Розмір і характер внесків також впливають на можливість участі в прибутках організації. Так, чим більше вклади учасника до статутного капіталу господарського товариства, тим більше частина прибутку яку він може отримати. Прибуток виробничого кооперативу відповідно до ст. 12 Федерального закону «Про виробничих кооперативах» розподіляється між його
 9.  Порядок і умови виплати заробітної плати
    визначених колективним договором або трудовим договором. Заробітна плата виплачується безпосередньо працівнику, за винятком випадків, коли інший спосіб виплати передбачається законом або трудовим договором. Заробітна плата виплачується не рідше ніж кожні півмісяця в день, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку організації, колективним договором, трудовим
 10.  Голосуючі акції
    певного типу привілейованих акцій товариства. Законом про АТ визначені й інші випадки, коли акція не надає право голосу. Наприклад, це стосується не повністю сплачених акцій (якщо інше не встановлено статутом товариства) та акцій, які перейшли до суспільства в результаті їх неповної оплати засновниками протягом встановленого терміну (п. 1 ст. 34 Закону про АТ). Надання
 11.  Тема 11. Заробітна плата. Гарантійні виплати і доплати, компенсаційні виплати
    виплати та доплати, компенсаційні
 12.  5. Поняття, зміст та порядок здійснення права на ліквідаційну квоту
    визначення предмета зобов'язання, пов'язаного з фактичної виплатою ліквідаційної частки. Предмет такого зобов'язання визначається за допомогою встановлення розміру частки кожного учасника господарського товариства в його майні, що залишився після розрахунків з кредиторами та підлягає розподілу між учасниками. Розмір ліквідаційної частки визначається на підставі даних ліквідаційного
 13.  Стаття 102. Обмеження на випуск цінних паперів і виплату дивідендів акціонерного товариства
    певних гарантій на одержання дивідендів власникам звичайних акцій, з іншого боку, перешкоджає виникненню ситуації, при якій меншість власників звичайних акцій управляє суспільством, основний капітал якого сформовано вкладниками, що не володіють правом голосу на загальних зборах акціонерів. 2. Крім акцій товариство має право розміщувати облігації, опціони емітента та
 14.  3. Обмеження на здійснення права на участь у розподілі прибутку господарського товариства
    певний період мається чистий прибуток, величина якої дозволяє прийняти рішення про її розподіл між учасниками (виплаті дивідендів). Так, господарське товариство не має права приймати рішення про розподіл прибутку між учасниками (виплаті дивідендів) до повної сплати всього статутного капіталу товариства. У зв'язку з цим виникає питання про момент оплати статутного капіталу господарського
 15.  Як же визначається ступінь втрати професійної працездатності?
    визначенні ступеня вини ця комісія розглядає укладення профспілкового комітету або іншого уповноваженого застрахованим представницького органу. Ще раз відзначимо: розмір щомісячних страхових виплат, передбачений законом, не може бути зменшений у разі смерті
 16.  Контрольні питання: 1.
    визначення страхових внесків на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань? Ким і як вони диференціюються? 6. Чи зараховуються в рахунок забезпечення по страхуванню пенсії та інші подібні виплати, а також заробіток, який мав потерпілий після каліцтва? 7. Назвіть види забезпечення по обов'язковому соціальному
 17.  § 3. Договір довічної ренти
    визначення договору довічної ренти, що міститься в п. 1 ст. 596 ГК, отримувачем такої ренти може бути тільки громадянин - як сам власник переданого під виплату ренти майна, так і інший вказаний власником громадянин. При відсутності вказівки в договорі про інше получателе ренти її одержувачем вважається громадянин, що передає майно під виплату ренти. Якщо довічна
 18.  9.3. Основні види цінних паперів
    певна послідовність погашення зобов'язань акціонерного товариства при його ліквідації. Вимоги акціонерів по звичайних акціях задовольняються із залишку майна ліквідованого акціонерного товариства в останню чергу. Привілейоване акція гарантує акціонеру отримання певних дивідендів незалежно від розміру отриманого чистого прибутку. Однак якщо суспільство збитково і
 19.  § 2. Розміри соціальних пенсій
    розмір соціальної пенсії дорівнює мінімальному розміру пенсії по старості (див. ч.1 ст. 17 Закону 1990 р.). Соціальну пенсію в такому розмірі отримують: інваліди з дитинства I та II груп, всі інші інваліди I групи; діти-інваліди віком до 18 років, діти до 18 років, які втратили обох батьків, і діти померлої одинокої матері. Соціальну пенсію в розмірі 2/3 мінімального розміру пенсії за
 20.  2.2. Облігації Поняття облігації
    певної суми відсотків у встановлений термін. У разі відмови у виплаті відсотків юридична особа, що випустило облігації, може бути оголошено неплатоспроможним та визнано неспроможним (банкрутом) у порядку, встановленому законом. Виплата відсотків по облігації проводиться, як правило, на підставі купона. Купон являє собою відривний талон з надрукованою на ньому процентної
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш