НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаМуніципальне правоДержавне та муніципальне управління → 
« Попередня Наступна »
Р.Т. Мухаев. Правові основи Російської держави: підручник для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю «Державне та муніципальне управління» (080 504). - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 351 с. - (Серія «Державне та муніципальне управління»)., 2007 - перейти до змісту підручника

10.4. Правопорядок: поняття, ознаки, структура

Очевидно, що в реальному житті домогтися суворого і неухильного дотримання та виконання всім населенням, органами держави норм права досить складно.
На практиці відбувається зростання злочинності, рівень щорічного приросту якої у світі, за даними ООН, становить 5%. У Російській Федерації реєструється більше трьох мільйонів злочинів в рік, в тому числі 30 тис.

умисних вбивств, 35 тис. розбійних нападів. Тому те, наскільки вимоги правових норм увійшли в побут, звичку, повсякденну поведінку людей, відображає поняття «правопорядок».

Правопорядок органічно пов'язаний із законністю, оскільки є результатом здійснення законності і дії права, тобто реалізації вимог норм права, їх дотримання та виконання всіма і кожним окремо. У свою чергу, законність виступає умовою встановлення правопорядку.

Правопорядок відображає ступінь фактичної впорядкованості суспільних відносин. Ця впорядкованість виникає на основі реалізації норм права, є підсумком правового регулювання взаємодій між людьми. При цьому правопорядок є одночасно і метою правового регулювання, і його результатом, який забезпечується державою. Таким чином, правопорядок - це стан фактичної впорядковано - сти і організованості життя, заснованих на праві і законності.

Проте в юридичній науці поняття «правопорядок» іноді інтерпретується досить вузько, лише як наслідок реалізації законності. Незважаючи на свій основоположний характер, принцип законності не вичерпує всієї системи правових засобів, якими забезпечується правомірна поведінка учасників правовідносин. Правовий порядок суспільства на противагу анархії, хаосу є складною соціально-правовою категорією. В ньому тісно переплетені елементи правового і неправового характеру, державного та общесоціштьного змісту, інтереси соціальних груп, індивідів і суспільства в цілому.

Правопорядок слід розглядати як комплексне утворення, що має системний характер. Як системне утворення правопорядок складається з безлічі взаємодіючих елементів, пов'язаних між собою відносинами взаємозалежності і взаємовпливу. До них відносяться: 1)

суб'єкти (учасники) правопорядку з їх різної функціональної навантаженням, ієрархічноїспівпідпорядкованістю і різноманітними властивостями, якостями, 2)

сукупність актів реалізації права з їх різноманітними якісними характеристиками; 3)

всі відносини і зв'язки між учасниками, їх властивостями, кореляційні зв'язки прав, свобод і обов'язків, відповідальності; 4)

врегульоване, впорядковане взаємодія названих елементів, що утворюють єдиний злагоджений організм.

Правопорядок як система є складовою частиною системи більш високого рівня - громадського порядку. Громадський порядок являє собою стан впорядкованості й організованості всієї системи суспільних відносин, заснованих на реалізації норм моралі, звичаїв, традицій, стереотипів.

Реалізація вимог цих соціальних норм забезпечується силою громадської думки, усвідомленням доцільності та необхідності їх виконання. Однак ступінь впорядкованості всієї системи суспільних відносин поряд з іншими факторами (економічними, психологічними, соціальними і культурними) багато в чому визначається станом правопорядку. В інших випадках одна лише можливість застосування державного примусу є кращим засобом проти дій хулігана, терориста.

В якості складового елементу громадський порядок включає в себе державну дисципліну - встановлений державою порядок, згідно з яким всі державні органи, підприємства, організації, посадові особи та громадяни повинні своєчасно і точно виконувати покладені на них функції. Стан впорядкованості суспільних відносин можливе лише тоді, коли в повсякденному житті, на роботі люди погоджують свої дії з вимогами дисципліни, тобто з порядком поведінки людей, що склалися в суспільстві на основі норм права, традицій і моралі, вимог тієї чи іншої організації.

У зв'язку з цим правовий порядок суспільства слід відрізняти від громадського порядку в цілому. Подібне відміну можливо провести за допомогою ознак, властивих правопорядку: 1)

правопорядок є стан упорядкованості суспільних відносин, передбачене нормами права; 2)

правопорядок - це результат реалізації юридичних норм, проведення в життя принципу законності; 3)

вмістом правопорядку є така впорядкованість соціальних відносин, яка виражається тільки в правомірній поведінці їх учасників, скоюване в межах правових відносин; 4)

межі правового порядку обумовлені вмістом конкретного виду правових відносин; 5)

правопорядок забезпечується державою.

Правопорядок - комплексне утворення, що має складну

структуру, яка включає наступні елементи.

Перший компонент-нормативно-юридична основа правопорядку, яку складають право і законність. Нормативно-правові акти визначають склад учасників правовідносин, методи регулювання поведінки людей, процедури їх взаємодії, вимоги, що пред'являються до учасників правовідносин. Акти, впорядковують відносини суб'єктів права, різні за своєю характеристикою. Вони можуть бути загального та галузевого характеру, оформленими і неоформленими, розрахованими на постійне тривала дія і короткочасними, разовими. Серед них виділяють закони та нормативні акти галузевого, процесуального характеру, розпорядки, регламенти, правові звичаї і традиції, протоколи тощо

Другий компонент-правова структура суспільства, являє собою сукупність учасників правовідносин, наділених суб'єктивними правами та юридичними обов'язками, закріпленими в офіційних актах держави. Правова структура складається із суб'єктів права, серед яких виділяють: 1)

держава, її органи, організації, установи; 2)

недержавні освіти й об'єднання; 3)

громадян (учасників правовідносин).

Усі суб'єкти права наділені компетенцією, повноваженнями, правовим статусом, функціями, які закріплені в конституції, органічних законах, статутах, договорах.

До реального і потенційному (наприклад, організації, яка найближчим часом буде зареєстрована як юридичної особи) учаснику правопорядку мають бути пред'явлені певні вимоги: 1)

ними можуть бути визнані суб'єкти права; 2)

акт визнання повинен мати офіційне оформлення в конституційних законах; 3)

кожен учасник повинен мати чітко визначене правове стан і програму поведінки, що визначається його правовим статусом.

Правова структура сучасного російського суспільства включає в себе наступні елементи: 1)

Росію як ціле і суб'єкти Федерації, всі законодавчі, виконавчі та судові органи Федерації і її суб'єктів; 2)

Президента і йому підлеглі структури, Уряд, органи влади, державні організації, установи та підприємства; 3)

недержавні організації, установи та підприємства (асоціації, компанії , товариства, банки тощо), 4)

громадські організації та рухи, інші постійні об'єднання людей; 5)

громадян Росії, іноземців та осіб без громадянства.

Третій компонент-правомірна поведінка, що здійснюється суб'єктами права в межах правовідносин, як фактичний результат дії права і реалізації ідей і принципів законності. Правомірна поведінка представляє собою юридичний зміст правопорядку.

Залежно від характеру регульованих відносин, їх масштабу і складності правопорядок може підрозділятися на різні види: -

по масштабності - правопорядок країни, Федерації, суб'єктів Федерації, інших структур - регіону, міста, організації та ін; -

за обсягом і значущістю - загальний, галузевий, спеціальний; -

по характеру відносин - конституційний, судовий, адміністративний , фінансовий і т.д.; -

по складності - складний, спрощений, елементарний; -

за ступенем оформленості - оформлений і неоформлений (втілення в життя правових звичаїв , традицій, звичаїв, моральних принципів та ін.)

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4. Правопорядок: поняття, ознаки, структура "
 1. ТЕМА № 1. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО В СИСТЕМІ РОСІЙСЬКОГО ПРАВА
  правопорядок на всій території Росії, в межах території суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень. Земельний правопорядок - важлива умова господарської та іншої діяльності народів, що проживають на відповідній
 2. Законність і правопорядок
  правопорядок
 3. Глава 3 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПРАВОПОРЯДОК ЯК ІНСТИТУТ РОСІЙСЬКОГО ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА
  Глава 3 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПРАВОПОРЯДОК ЯК ІНСТИТУТ РОСІЙСЬКОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
 4. Г.В. Чубуков. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО РОСІЇ: ПІДРУЧНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, що навчаються за спеціальністю «Юриспруденція» - М. - 328 с., 2002

 5. Тема 2 Пристрій (форма) держави: поняття, ознаки, структура
  поняття, ознаки,
 6. ВСТУП
  правопорядок на всій території Росії, в межах території суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень. Земельний правопорядок - важлива умова господарської та іншої діяльності народів, що проживають на відповідній території Тим, хто вивчив історію держави російської, відома поширена притча, ніби древни жителі російської території, що не задоволені відсутністю
 7. ЗМІСТ
  понять кримінології 25 § 3. Наукове і практичне значення основних понять кримінології 31 ГЛАВА П. ЗЛОЧИННІСТЬ 38 § I. Поняття злочинності 38 § 2. Стан, структура і динаміка злочинності. . . 57 ГЛАВА Ш. ПРИЧИНИ ЗЛОЧИННОСТІ 72 § I. Поняття причин злочинності 72 § 2. До питання про так званих причини злочину 91 РОЗДІЛ Г /. Особа злочинця 101 § I. Поняття особистості
 8. 10.5. Принципи правопорядку
  правопорядок неможливо. Тому серед принципів, тобто основоположних ідей і почав, на яких грунтується правопорядок, слід виділити: - принцип конституційності, що означає, що правопорядок підпорядкований конституції, забезпечує її реалізацію і всі вимоги конституції знаходять у ньому конкретне вираження. У цьому зв'язку звичайно говорять про конституційний державний порядку.
 9. 21. Поняття і структура особистості злочинця
  ознак особи, яка вчинила злочин, має кримінально-правове значення. Необхідно враховувати взаємозв'язок між общесоциологических та кримінально-правовим змістом особистості злочинця. Елементи структурилічності: соціальний статус особистості - належність особи до певного класу, групі; соціальні функції особистості - сукупність видів діяльності особи в системі суспільних
 10. Стаття 440. Розробка, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення
  правопорядок. 2. Об'єктивна сторона аналізованого злочину виражається в наступних діях (в одному або в їх різних комбінаціях): - розробка зброї масового знищення (про поняття зброї масового знищення див. коментар до ст. 439); - виробництво зброї масового знищення; - придбання зброї масового знищення; - зберігання зброї масового знищення; - збут зброї
 11. ЗМІСТ
  поняття, структура, види 9 Загальна характеристика злочинності в Росії в радянський період. ... 11 Загальна характеристика злочинності в Росії і в розвинених зарубіжних країнах в сучасний період 11 Вивчення характеристик злочинності 11 Соціальна характеристика злочинності 11 Поняття і структура особистості злочинця 13 Співвідношення соціального і біологічного в особистості злочинця .... 13?
 12. 2. Поняття земельного права. Предмет, система і структура земельного права
  правопорядок. Її межі визначені в Конституції Російської Федерації. Якщо слідувати нормативної концепції, земельне право можна визначити як систему юридичних норм (і відповідно правових нормативних актів - законів, указів, постанов, рішень, розпоряджень, правил, положень та ін), призначених для регулювання земельних відносин. Земельне право - самостійна
 13.  Зміст
    поняття та види статевих злочинів 3. Згвалтування 4. Насильницькі дії сексуального характеру (ст. 132 КК) 5. Примушування до дій сексуального характеру (ст. 133 КК) 6. Статеві зносини і інші дії сексуального характеру з особою, яка не досягла 14-річного віку (ст. 134 КК)
 14.  Т е м а 3. Поняття, значення, сутність і зміст конституцій в зарубіжних країнах
    структура зарубіжних конституцій. Писані (США, Франція, Італія, Мексика, Японія тощо) і неписані (Великобританія, Нова Зеландія) конституції. Інші види зарубіжних конституцій: постійні і тимчасові, кодифіковані й некодифицированного, жорсткі (США, Франція, Японія, Індія) і гнучкі (Великобританія, Нова Зеландія), змішані. 5. Внутрішня структура зарубіжних конституцій.
 15.  Стаття 443. Посягання на життя представника іноземної держави
    правопорядок, мир, зовнішня безпека України і життя представників іноземної держави. 2. Об'єктивна сторона коментованого злочину виражається в посяганні (вбивство або замах на вбивство) на життя представника іноземної держави. Під представником іноземної держави слід розуміти особу, офіційно представляє інтереси своєї держави в Україні (ними
 16.  Зміст
    ознаки і класифікація фондів 12 § 1. Поняття фонду в теорії і в законодавстві Росії і зарубіжних країн 12 § 2. Ознаки фонду 31 § 3. Відмежування фонду від інших організаційно-правових форм юридичних осіб 62 § 4. Класифікація фондів 78 Глава 2. Громадянська правосуб'єктність фонду 85 § 1. Поняття, зміст і види цивільної правосуб'єктності 85 § 2. Цивільна правоздатність фонду 95 § 3.
 17.  Оскільки «система» і «структура» є нерозривними поняттями, в цьому зв'язку доречно думку Н.М. Конина
    поняттями, в цьому зв'язку доречно думку Н.М. Конина, який відзначає, що «багатозначним поняттям« структура органів виконавчої влади »охоплюються: 1) структура системи органів виконавчої влади в Росії (усіх без винятку), 2) структура системи федеральних органів виконавчої влади; 3) структура системи органів виконавчої влади суб'єктів Федерації ; 4) структура
 18.  § 1. Поняття та ознаки кредитної організації
    ознаки кредитної
 19.  Тема 4 Право: поняття, ознаки, функції
    поняття, ознаки,
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш