НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаТеорія та історія держави і праваИстория государства и права зарубежных стран → 
« Попередня Наступна »
Орленко В. І.. Історія держави і права зарубіжних країн: Посіб. для підготов, до іспитів -3-є вид. стереотип. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В. - 244 с., 2008 - перейти к содержанию учебника

11.4. Абсолютизм у Німеччині

Абсолютна монархія в Німеччині, порівняно з іншими західноєвропейськими країнами, мала певні особливості.
Полягали вони, передусім, у тому, що цей абсолютизм встановлювався на загальному тлі феодальної роздробленості, тож абсолютна монархія утвердилася не в масштабах усієї держави, а нарівні окремих князівств. Утвердження абсолютизму було не наслідком тимчасової рівноваги сил дворянства та буржуазії, а проявом повного панування реакційних сил, перемоги реакції над буржуазним рухом і підкорення слабкої німецької буржуазії волі князів. Князівський абсолютизм був реакційним явищем. Якщо в Англії та Франції перехід до абсолютної монархії забезпечив створення централізованих держав, то в Німеччині княжий абсолютизм ще більше закріпив економічну й політичну роздробленість країни, гальмував її розвиток. Князі, фактично, перетворилися на незалежних правителів, звільнилися від військового обов'язку, зовсім не сплачували імператорові податків. Наймогутніші з них (курфюрсти) присвоїли собі право обирати імператора. Імператорська влада втратила значення єдиного загальнодержавного центру, перетворилася на почесне звання. Рейхстаг уже не мав свого колишнього значення. Імператорський суд став безсилим у боротьбі з територіальними князями.

Особливо яскраво абсолютизм князівської влади проявився в Пруссії та Австрії, що суттєво відрізнялися одна від одної. Пруссія, яка остаточно сформувалася у 1701 р., була онімечченою, централізованою державою, а її король - членом імперської колегії курфюрстів. Вищим органом державного управління була Таємна рада, що складалася з трьох самостійних департаментів: іноземних справ, юстиції та внутрішніх справ. У підпорядкуванні Таємної ради перебували директорії (фінансів, військових справ, королівських маєтків). Серед департаментів виділявся департамент внутрішніх справ, якому підпорядковувалися воєннітадоменіальніпалати. Діялитакож станові установи-ландрати (земські ради), до складу яких належали призначені королем представники дворянства, що виконували

80

й загальнодержавні функції. Міське самоврядування було скасовано. Членів міських магістратів призначав уряд. У цій частині Німеччини значного розвитку набули бюрократизм і дріб'язкова регламентація не тільки державного, але й приватного життя підданих. Звичним явищем були арешти, конфіскації та переслідування іновірців. Отже, Прусську державу цього часу можна назвати поліцейською.

Подібна система поліцейського управління склалася й у Австрії, хоча остання і не була такою централізованою, як Пруссія, та відзначалася багатонаціональним складом населення. На чолі держави стояв монарх, якого з XV ст. призначав імператор, і він, разом з Таємною Радою, становив вищий орган влади й управління. Згодом Таємну Раду було замінено Конференцією, що поступово перетворилася на постійний орган, але з не точно визначеним складом. Військовими справами відала придворна Військова рада. У1760 р. було засновано, Державну раду, на яку покладалося завдання з розгляду законопроектів і контроль за виконанням законів. Адміністративно-територіальна Австрійська монархія поділялася на провінції, очолювані намісниками, яких обирали місцеві станово-представницькі органи. У містах управління здійснювали місцеві управи та бургомістри.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "11.4. Абсолютизм у Німеччині"
 1. 10.5. Абсолютна монархія в Англії
  абсолютизмом (властивим, скажімо, Франції), англійський мав такі особливості: - поряд із сильною королівською владою продовжував існувати та діяти Парламент; - порівняно незначний рівень бюрократизації та централізації державного апарату та збереження порівняно розвинутого місце вого самоврядування; - збройні сили як постійна армія були нечисленними. Вищими органами влади й
 2. 11.7. "Швабське зерцало"
  "Швабське зерцало" - збірник Німецького звичаєвого права, складений в Аугсбурзі в 1275р. невідомою духовною особою на основі "Саксонського зерцала", а також норм канонічного та римського права. Свою назву - "Швабське зерцало" - збірник отримав аж у XVII ст., а рукописний його варіант називався "Імперське земське та ленне право". Як й інші "зерцала", збірник складався тільки з норм земського та
 3. § 4. Абсолютная монархия
  абсолютизм сложился в правление династии Тюдоров. Основатель этой династии - Генрих XII Тюдор - занял английский престол в 1485 г., после войны Алой и Белой j> 03. Эта война ведущих аристократических кланов Ланкастеров и Иор- ков значительно ослабила королевскую власть. Генрих VII, имея поддержку в лице большей части аристократии, рыцарства, горожан, провел ряд мер, направленных на усиление
 4. § 3. Абсолютизм ш Германии
  абсолютизм, отличавшийся от централизованных абсолютных монархий Запада следующими чертами. Во-первых, как и сословно - представительная мо- нархия, абсолютизм сложился не в рамках всей империи, которая оставалась децентрализованной, а в пределах отдельных княжеских владений. Во-вторых, княжеский абсолютизм явился выражением полного торжества феодальной реакции, ее победы над буржуазным движением
 5. Нормативные акты, утратившие силу. 1.38.
  абсолютизма. М., 1987 г. 1.50. О разрешении частных заведений с неазартными играми»: Постановление Совета народных Комисаров № 651 от 11 августа 1922 года // СУ РСФСР. 1922 г. №51. 1.51. Устав благочиния или полицейский от 8 апреля 1782 года / Российское законодательство Х-ХХ веков. М., 1986. Т. 5. С. 368. 1.52. Петроградский военно-революционный комитет. Т.З. М.; Л.; 1967 г. 1.53.
 6. § 4. Период абсолютной монархии (XVI - XVIII вв.)
  абсолютизма можно было обеспечить подавление усиливавшейся антифеодальной борьбы крестьянства. К тому же значительная часть средств, выжимаемых из страны с помощью фискального аппарата монархии, шла на содержание дворянства. Важным фактором, во многом способствовавшим усилению относительной независимости королевской власти, явилось особое соотношение классовых сил, сложившееся во Франции. В
 7. 2.3. Порядок принятия и изменения конституций
  абсолютизма к конституционной монархии. В XX в. известны случаи октроирования конституций не только монархами, но и главами государств в республиках (например, в Пакистане в 1962 г. Конституция была октроирована Президентом этой страны, а в Фиджи в 1990 г. - правительством). Первая японская Конституция, принятая в 1889 г., также относится к этой группе. Способ принятия конституций
 8. Конституционный механизм государственной власти
  абсолютизмом. В современную эпоху принцип разделения властей является краеугольным камнем конституционализма. Система "сдержек и противовесов" - существующая в США особая модель разделения властей. В соответствии с этой моделью законодательная, исполнительная и судебная власти не только разделены организационно, но и полностью независимы друг от друга, каждая из властей обладает
 9. 1. Проблема понимания прав человека (к вопросу об универсальности прав человека) 1.1. Природа прав человека: философско-правовые подходы 1.1.1. Естественно-правовой подход
  абсолютизма в XVIII в. * Гроций Г. О праве войны и мира. М.: Лаломир, 1994. С. 72. 11 Подробнее эти вопросы будут затронуты ниже, при рассмотрении либеральной концепции прав человека, а пока что лишь отметим, что на концепции естественных прав человека основывались французская Декларация прав человека и гражданина 1789 г. и Декларация независимости США 1776 г., позднее - конституции ряда
 10. § 5. Уголовное право и процесс
  абсолютизма уже существовала система преступлений и наказаний. Как общее правило получил признание принцип, согласно которому для ответственности за преступление необходима виновность правонарушителя, т. е. вместо объективного вменения наступает ответственность за личную вину. Из этого правила были, однако, исключения. Установился принцип личной ответственности преступника. Однако и здесь
 11. 11.2. Этапы развития Российского государства
  Сущность и формы государства в России изменялись по тем же законам, что и в большинстве западноевропейских стран. Миновав стадию рабовладельческого государства, Россия сразу от родопле- менного строя перешла к феодальному государству. Феодальное государство основано на отношениях зависимости вассалов от сеньоров. В IX-XI вв. Киевская Русь представляла собой раннефеодальную монархию, в которой
 12. 2.4. Форма государственного устройства и ее разновидности
  абсолютизм, ставший господствующим государственным режимом в Средневековье (V-XVIII вв.). Данный способ правления характеризуется концентрацией всех видов власти в руках монарха, правившего, опираясь на божественное право королей и насилие. После буржуазных революций XVII-XVIII вв. абсолютные монархии стали преобразовываться в конституционные монархии, когда власть монарха ограничена конституцией
 13. 1.2.1. Либеральная концепция прав человека 1.2.1.1. Характеристика либеральной концепции прав человека
  абсолютизму, равенство - социальному феодализму. Первая составляет основную идею наказов представителям 1789 г., второе вырвалось наружу в знаменитую ночь 4 августа. Братство не было вообще юридическим принципом»19. Следует также иметь ввиду, что естественно-правовая доктрина наиболее важную роль сыграла в период формирования либеральной концепции прав человека, однако впоследствии либеральная
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш