НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниЗагальні питання кримінального права → 
« Попередня Наступна »
Александров Ю. В.. Кримінальне право України: Заг. частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Александров, В. А. Клименко. - К.: МАУП,2004. - 328 с., 2004 - перейти к содержанию учебника

11.4. Рецидив злочинівПоняття рецидив злочинів (від лат. recidivus - той, що повертається) кримінальне законодавство розуміє в плані так званого легального рецидиву (від лат. lex, legis - закон), тобто тільки випадки, коли особою, яка має судимість за умисний злочин, вчиняється новий умисний злочин (ст. 34 КК).
Отже, рецидиву в кримінально-правовому розумінні не буде, якщо один або обидва злочини у вказаній вище ситуації є нео-
бережними. Немає рецидиву і при так званому фактичному його прояві, тобто при відсутності судимості за попередній злочин, бо це є проявом фактичної повторності або сукупності злочинів.
Рецидив можливий тільки протягом строку наявності у особи правового статусу судимості за попередній (попередні) злочин. Закінчення стану судимості внаслідок її погашення або зняття означає, що людина вважається несудимою і при вчиненні нею нового злочину в жодному випадкові наявності рецидиву не буде.
Рецидив злочинів може бути класифікований за різними критеріями.
За кількістю судимостей рецидив поділяється на однократний і багатократний.
Однократнийрецидив має місце тоді, коли особа, маючи судимість за умисний злочин, вчиняє новий умисний злочин.
Багатократнийрецидив має місце тоді, коли особа має дві й більше судимості за умисні злочини і вчиняє новий умисний злочин.
За характером вчинених злочинів рецидив поділяється на загальний і спеціальний.
Загальний рецидив створюють різнорідні умисні злочини, тобто такі, що не є тотожними або однорідними.
Наприклад, маючи судимість за крадіжку, особа вчиняє хуліганство. При призначенні покарання за хуліганство суд може врахувати наявність рецидиву як обставину, що обтяжує покарання (п. 1 ч. 1 ст. 67 КК). На кваліфікацію нового злочину загальний рецидив не впливає.
Спеціальний рецидив створюють тотожні або однорідні (у розумінні кримінального закону) злочини.
Наприклад, особа, що має судимість за крадіжку, вчиняє нову крадіжку (тотожні злочини), або особа, що має судимість за викрадення вогнепальної зброї (ст. 262 КК) вчиняє шахрайство (ст. 190 КК) (однорідні злочини). Оскільки в таких випадках наявна повторність злочинів, спеціальний рецидив кваліфікується за правилами повторності. У першому випадку - за ч. 2 ст. 185 КК, у другому - за ч. 2 ст. 190 КК (в обох випадках за ознакою - діяння, вчинене повторно). Наявність судимості за попередній злочин суд може визнати обтяжуючою покарання обставиною (п. 1 ч. 1 ст. 66 КК).

У певних випадках закон вважає кваліфікуючою ознакою тільки рецидив злочинів. Скажімо, якщо хуліганство вчинила особа, яка була раніше судима за хуліганство, це буде кваліфікованим хуліганством (ч. 3 ст. 296 КК). Якщо ж хуліганство вчинила особа, що раніше вчинила аналогічні дії, але не була за це засуджена, кваліфікованим це хуліганство не буде.
Очевидно, що спеціальний рецидив має більшу суспільну небезпеку, ніж загальний, і закон реагує на це відповідною кваліфікацією діяння, а, отже, й посиленням покарання.
Пенітенціарний рецидив у наявності тоді, коли особа, що була засуджена до позбавлення волі, протягом строку судимості вчиняє новий злочин, за який засуджується до позбавлення волі.
У випадках, коли обидва вказаних злочини є умисними, умовно- дострокове звільнення від відбування покарання можливе тільки після фактичного відбуття засудженим не менше двох третин строку покарання (п. 2 ч. 3 ст. 81 КК), а заміна невідбутої частини покарання більш м'яким - після фактичного відбуття засудженим не менше половини строку покарання (п. 2 ч. 4 ст. 82 КК).
Контрольні питання
Дайте поняття одиничного злочину і назвіть його різновиди.
Охарактеризуйте види ускладнених одиничних злочинів.
Що таке повторність злочинів і які види повторності Ви знаєте?
В чому полягає відмінність повторності злочинів від одиничного продовжуваного злочину?
Назвіть ознаки сукупності злочинів і її різновиди.
Чим відрізняється сукупність злочинів від конкуренції норм і від складених одиничних злочинів?
Що таке рецидив злочинів і які його види?

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "11.4. Рецидив злочинів"
 1. 2.4. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі
  рецидивного прояву) на території нашої країни. Згідно з ч. 2 ст. 9 КК рецидив злочинів, невідбуте покарання або інші правові наслідки вироку суду іноземної держави враховуються при кваліфікації нового злочину, призначенні покарання, звільненні від кримінальної відповідальності або покарання. Універсальний (від лат. universalis - загальний) принцип. Він зветься ще космополітичним, тобто
 2. 11.1. Поняття одиничного злочину і множинності злочинів
  рецидив злочинів". Всі ці види неодноразового вчинення злочинів в теорії звуться множинністю злочинів. Отже, множинність злочинів означає, що особою вчинено два чи більше передбачених КК діяння, кожне з яких має ознаки самостійного складу злочину і які разом створюють повторність, сукупність або рецидив злочинів. Множинність злочинів складається з одиничних злочинів і ці явища необхідно
 3. ЗМІСТ
  злочинів 41 Поняття злочину та його ознаки 41 Малозначність діяння як обставина, що виключає кримінальну відповідальність 48 Класифікація злочинів 50 Контрольні питання 52 Розділ IV Кримінальна відповідальність та її підстави. Склад злочину і кваліфікація злочину 53 Поняття кримінальної відповідальності 53 Підстави кримінальної відповідальності 57 Поняття складу злочину та його ознаки
 4. 11.2. Повторність злочинів
  рецидивною. Згідно з ч. 4 ст. 32 КК повторність (як тотожних, так і однорідних злочинів) відсутня, якщо за раніше вчинений злочин особу було звільнено від кримінальної відповідальності за підставами, встановленими законом (у зв'язку з передачею особи на поруки, у зв'язку із зміною обстановки, у зв'язку із закінченням строків давності, за амністією тощо), або якщо судимість за цей злочин було
 5. 15.1. Принципи і загальні засади призначення покарання
  рецидив злочину; вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою (частина друга або третя статті 28 КК); вчинення злочину на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі або розбрату; вчинення злочину у зв'язку з виконанням потерпілим службового або громадського обов'язку; тяжкі наслідки, завдані злочином; вчинення злочину щодо малолітнього, особи похилого віку або особи, що перебуває
 6. 17.1. Поняття судимості та її правові наслідки
  рецидив злочину є обставинами, що обтяжують покарання (п. 1 ч. 1 ст. 67 КК). Вчинення злочину при наявності судимості за злочин, вчинений раніше, за певних умов збільшує строки настання формально-юридичної підстави для умовно-дострокового звільнення від відбування покарання (ст. 81 КК) або заміни невідбутої частини покарання більш м'яким (ст. 82 КК). Наявність судимості позбавляє можливості
 7. 1.2. Категории преступлений
  рецидив преступлений; ч. 2 ст. 30 - приготовление к преступлению и покушение на преступление; ч. 4 ст. 35 - совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией); ст. 48 - лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград; ч. 1 ст. 57 - пожизненное
 8. 24. Понятие множественности преступлений и характеристика совокупности и рецидива преступлений.
  рецидив преступлений. Такой вид множественности как неод-нократность был исключен в уголовном законодательстве Федеральным законом от 8 декаб-ря 2003 года. Совокупностью преступлений признается совершение двух и более пре-ступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено. При совокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступление по соответст-вующей
 9. 29. Индивидуализация наказа-ния. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание
  В соответствии с требованиями ч.3 ст.60 УК РФ суд, при назначении наказания должен учиты-вать обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание. Под такими обстоятельствами понимаются определенные условия объективного и субъективного характера, которые в той или иной мере влияют на достижение целей наказания. Эти обстоятельства оказывают влия-ние именно на назначение и меру наказания, а не на саму
 10. Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с., 2002
  злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України, що був прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 року і введений у дію з 1 вересня 2001 року. У посібнику використана новітня доктрина кримінального права і законодавства України, практика вищих судових органів України. Посібник розрахований на студентів, аспірантів і викладачів вищих юридичних навчальних закладів та слідчих, прокурорів,
 11. ПЕРЕДМОВА
  злочинів. Причому до помилки в кваліфікації злочину часто призводить неврахування чи неправильна оцінка якоїсь однієї, іноді незначної, обставини чи ознаки злочину. Наприклад, як зазначає Пленум Верховного Суду України, суди припускаються помилок при розмежуванні окремих видів розкрадання, відмежуванні розкрадань від інших злочинів, закінченого розкрадання від замаху на нього, продовжуваного від
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш