НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаМуніципальне правоДержавне та муніципальне управління → 
« Попередня Наступна »
Р.Т. Мухаев. Правові основи Російської держави: підручник для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю «Державне та муніципальне управління» (080 504). - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 351 с. - (Серія «Державне та муніципальне управління»)., 2007 - перейти до змісту підручника

11.4. Сучасне Російське держава: характерні риси та особливості

У процесі реформ 90-х рр.. XX в. і початку XXI в. Російська держава зазнало відому еволюцію.
Проте стверджувати, що в процесі реформ в Росії побудовано демократична держава, поки передчасно.

Російська держава сьогодні володіє низкою відмінних ознак.

1. Сучасне Російське держава за своїм типом є перехідним. Воно несе на собі відбиток радянської державності: прагнення контролювати різні сторони життя, виступати в ролі головного розподільника матеріальних, фінансових та інших засобів, номенклатурний (закритий) принцип підбору керівних кадрів, егалітарна структура цінностей у свідомості основної маси населення і т.п. Одночасно зміцнилися демократичні начала в його діяльності: вільні вибори як спосіб формування верховної державної влади, політич-ський плюралізм (тобто різноманіття політичних партій, ідей), поділ влади, верховенство Конституції. 2.

Російська держава є посттоталітарною. Демонтаж тоталітарних інститутів і декларація демократичних принципів діяльності нових органів влади не привели до істотної перебудови в роботі державного механізму. Це виражається як у поведінці населення, яке сподівається на гарантії з боку держави, так і у відсутності незалежної судової влади, що обмежує сваволю влади. Як і раніше політичну доцільність влада ставить вище норм права. 3.

За своєю соціальною сутністю Російська держава з 90-х рр.. XX в. є олігархічним. Найбільш опукло це виявилося в період президентства Б.Н. Єльцина (1993-1999 рр..). Лише пізніше, в період президентства В.В. Путіна, олігархічні групи стали видавлюватиметься з системи державної влади. У період первісного нагромадження приватного та корпоративного капіталу сучасне Російське держава відображає інтереси не більшості населення, а олігархічних груп (фінансових, промислових), які приватизували державну власність. 4.

Поряд з номенклатурно-олігархічними рисами сучасне Російське держава характеризується процесом зрощування державної влади з організованою злочинністю. Злочинні співтовариства контролюють в Росії до 50% товарообігу, значна кількість банків, промислових підприємств. Зрощування здійснюється не тільки у формі підкупу посадових осіб з боку кримінальних груп, але і шляхом проникнення останніх у владу через процедуру загальних виборів. 5.

Опукло проявилася неефективність існуючого державного механізму, слабо реагує на мінливі потреби населення. Практично з процесу реформ виключені 80 млн чоловік, що живуть за межею бідності. У зв'язку з цим держава не сприяє формуванню зрілого громадянського суспільства.

Неефективність почасти обумовлена ??перекосами у розподілі державної влади. Існуюча модель поділу влади значні повноваження зосереджує у Президента, залишаючи законодавчі та виконавчі, контрольні органи залежними від нього.

6.

Сучасне Російське держава за формою політико-територіального устрою поєднує федеративні і конфедера-тивні початку. Справа в тому, що в Росії є як національно-державні утворення (республіки, автономні області, автономні округи), так і адміністративно-територіальні утворення (краї, області). Хоча всі вони мають статус суб'єктів (таких у Росії налічується 89), але відрізняються за своїми можливостями, а тому й обсяги повноважень центру і суб'єктів у кожному конкретному випадку будуть різні. Відносини центру з багатьма національно-державними утвореннями будуються на основі двосторонніх договорів, які закріплюють поділ компетенцій. Так будуються відносини центру з Башкирією, Татарстаном, Якутією-густо областей. Отже, в Росії створюється федерація з асиметричними відносинами федеральних органів з органами суб'єктів союзної держави. Такі утворення можуть бути ефективними, якщо в їх основі лежить економічна та інша зацікавленість обох сторін у співпраці та жорстка вертикаль влади, здатна реалізувати федеральні програми. Однак у сучасних умовах значне число регіонів є дотаційними і не в змозі вирішувати власні проблеми.

11.5. Російська бюрократія:

пошук ефективних шляхів контролю

Механізм Російської держави також знаходиться в стані переходу. Демократично сформовані органи державної влади тільки освоюють принципи, притаманні правовій державі: демократизм, поділ влади, федералізм, верховенство закону, професіоналізм. Тому ефективність державного апарату не занадто висока, він часом із запізненням реагує на потреби населення, не здатний приборкати зростання злочинності, що захлеснула країну.

Для молодого російського державного апарату характерні дилетантизм його працівників, тотальна корупція чиновників. Повільно змінюється психологія управлінських кадрів: вони як і раніше вважають себе господарями країни, а не слугами народу. Досить звернути увагу на результати приватизації, коли державні чиновники стали власниками колись державних підприємств та установ.

Спроби поставити бюрократію під контроль викликали появу Закону «Про основи державної служби Російської Федерації» від 31 липня 1995 р. (в ред. Від 7 листопада 2000 р.). У ст. 5 За-кону проголошуються основні принципи організації державного управління:?

Насамперед підкреслюється верховенство Конституції РФ і федеральних законів над іншими нормативно-правовими актами, посадовими інструкціями при виконанні державними службовцями своїх обов'язків;?

Декларується обов'язок державних службовців визнавати і захищати права і свободи людини і громадянина;?

Визначено, що державна служба повинна функціонувати на основі принципів поділу влади та єдність системи державної влади;?

Закон передбачає рівний доступ громадян до державної служби відповідно до здібностей та професійної підготовки;?

До самих управлінцям висуваються такі вимоги: а) професіоналізм і компетентність; б) гласність у здійсненні державної служби; в) відповідальність державних службовців за підготовлювані і прийняті рішення, невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків; г ) позапартійність державної служби тощо

Згідно принципам і вимогам, відбитим у Законі, країна прагне перейти до раціональної моделі бюрократії, поставити її діяльність під контроль. Здійснення цих принципів наштовхується на стійкі традиції партійності, келійності, переважання особистих зв'язків при призначенні на державні посади, панівні в Росії до цих пір.

Однак реалізація цього Закону крівела до лише до легалізації демократії як правлячого класу, а не до встановлення контролю над нею. Закон виділяє три категорії службовців: категорії «А» (Президент РФ, Голова Уряду РФ, голови палат Федеральних Зборів РФ, керівники органів законодавчої, виконавчої влади РФ, депутати, міністри, сучі і інш.; Категорія «Б» (посади, що забезпечують виконання повноважень осіб категорії «А»); категорія «С» (відомчі державні службовці).

27 травня 2003 був прийнятий новий Закон «Про систему державної служби Російської Федерації», в якому сформульовані нові підходи до організації державної служби. Тепер поняття «державна служба» поширюється не тільки на діяльність державних органів, а й на будь-яку службову діяльність громадян РФ, спрямовану на забезпечення повноважень РФ і її суб'єктів. У Законі виділяються три види державної служби: 1)

державна цивільна служба; 2)

військова служба; 3)

правоохоронна служба.

Всі державні службовці розділені на 15 кваліфікаційних розрядів: 1) дійсний державний радник РФ 1, 2, 3-го класів (заміщають вищі державні посади), 2) державний радник РФ 1, 2, 3 - го класів (заміщають головні державні посади), 3) радник РФ 1, 2, 3-го класів (заміщають провідні державні посади), 4) радник РФ 1, 2, 3-го класів (заміщають старші державні посади), 5) референт держслужби 1, 2, 3-го класів (заміщають молодші державні посади).

Адміністративна реформа, розпочата Президентом РФ в 2004 р., спрямована на викорінення корупції та неефективності в діяльності урядових органів, не принесла позитивних результатів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.4. Сучасне Російське держава: характерні риси та особливості "
 1. Характерні риси методу правового регулювання за В. Д. Сорокіну
  державою. Мабуть тут йде мова про право. Адже воно і є державний регулятор суспільних відносин. Можливо автор сумнівається в тому. що і громадяни, і їх об'єднання виключно рідко використовують названі засоби для регулювання мож-ника між ними відносин. 2. Безпосередня обумовленість єдиним предметом правового регулювання, який виступає в якості
 2. Тема 13. Форми правління в зарубіжних країнах
  сучасність. 1994. № 6. С. 71-88. Пугачов В. П., С о л о в ь е в А. І. Введення у політологію: Учеб. посібник. М., 1995. С. 200-203. Рябов С. В., Тихонов А. А., 4 і р к і н В. Є. Форми держави в країнах Лаіінской Америки. М., 1982. Тихомиров Л. А. Монархічна державність. СПб., 1992. Федоров а-К узнецова І.В. Монархія як традиційний тип влади: (На матеріалах
 3. Тема 1. Конституційне (державне) право зарубіжних країн як галузь права
  сучасному
 4. Глава 4. ОСНОВНІ РИСИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ
  Глава 4. ОСНОВНІ РИСИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ
 5. Тема 1. Конституційне (державне) право зарубіжних країн як галузь права
  сучасному етапі. Тема 2. Конституційне (державне) право як наука і навчальна дисципліна 1. Поняття і завдання науки конституційного (державного) права. Предмет, система і джерела науки конституційного (державного) права зарубіжних країн. Зародження і розвиток вітчизняної науки зарубіжного конституційного (державного) права. Сучасна юридична література в
 6. Форми зарубіжних держав 63.
  державному механізмі зарубіжних країн. 93. Функції парламентів за кордоном. 94. Закордонне парламентська право. 95. Парламентський контроль за діяльністю державних органів, установ та посадових осіб за кордоном. 96. Законодавча компетенція зарубіжних парламентів. 97. Законодавчий процес в зарубіжних країнах. 98. Фінансова компетенція зарубіжних парламентів. 99.
 7. I. ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ лекційні заняття
  державного) права зарубіжних країн 1. Поняття і предмет конституційного ^ державного) права зарубіжних країн. 2. Конституційно-правові відносини в зарубіжних країнах, їх зміст, специфіка, види та характерні риси. 3. Суб'єкти конституційно-правових відносин в зарубіжних країнах. 4. Система джерел конституційного (державного) права зарубіжних країн. 5.
 8. § 1. Про правозастосуванні взагалі, і про процесуальному правозастосуванні зокрема
  сучасних умовах. Така класифікація ознак легко помітна. Для досягнення ефективного процесуального правозастосування на основі змагального доказування суб'єктів російському судочинству не вистачає законодавчо розроблених основ принципово іншого плану, на відміну від існуючих процесуальних норм. Необхідна більш детальна наукова та законодавча розробка
 9. Т е м а 3. Поняття, значення, сутність і зміст конституцій в зарубіжних країнах
  риси та особливості конституцій зарубіжних країн. Соціально-політична сутність конституції. Соціальні функції конституції. 2. Об'єкти конституційного регулювання. Дія конституції. 3. Основні етапи конституційного розвитку зарубіжних країн. 4. Класифікація зарубіжних конституцій. Форма і структура зарубіжних конституцій. Писані (США, Франція, Італія, Мексика,
 10. Конституції зарубіжних країн
  держави. 28. Поняття й основні риси правової держави. 29. Поняття демократичної держави. 30. Світська держава і його конституційні характеристики. 31. Конституційно-правовий статус збройних сил в зарубіжних країнах. 32. Державний апарат в зарубіжних країнах. 33. Конституційні принципи внутрішньої політики закордон ного держави. N/54. Функції
 11.  1. Загальна характеристика, система і структура державного земельного управління
    держави в цілому, це організуюча виконавчо-розпорядча діяльність компетентних державних органів щодо практичного здійснення цілей і завдань, що стоять перед державою і виражених в законодавстві. Одночасно, специфіка земельних правовідносин надає державному управлінню в даній області особливі риси, що відбиваються на змісті функцій державного
 12.  Тема 16. Державна влада як інститут конституційного права
    сучасність / У США: Економіка, політика, ідеологія. 1992. N? 1. С. 38-47. Служба вищих керівників в США / / Держава і право. 1996. № 6. С. 131 - 139. Флорін В. Н. Разпітіе органів державного управління в Індії. М., 1988. Ч і р к і н В. Є. Поділ влади: Соціальні та юридичні аспекти / / Держава і право. 1990. № 8. С. З-12. Ill а й х а т л і н о в В. Значення
 13.  IV. ПИТАННЯ для підготовки до заліків та іспитів
    сучасному демократичній державі. Щ. Поняття соціальної держави. Поняття правової держави та його характеристика в поло-І иях зарубіжних конституцій. Поняття демократичної держави. (-Поняття світської держави і його конституційні характеристики. T Державний апарат в зарубіжних країнах. Конституційно-правовий статус збройних сил. Поняття,
 14.  17. Загальна характеристика злочинності в Росії в радянський період
    риси злочинності 20-х рр.: високий загальний рівень злочинності; переважання в її структурі тяжких злочинів; політичний, контрреволюційний характер багатьох з них. У 1936 р. відзначалося зниження злочинності порівняно з 1929 р. по республіці вдвічі-втричі. Змінювалася і структура злочинності. У 1925-1927 рр.. на першому місці стояли злочини проти порядку управління, друге місце займали
 15.  Тема IV. Природоресурсове право в системі галузей російського права
    сучасність ». - Томськ, 1999, с.17. 2. Калінін І. Б. Природоресурсове право в системі галузей російського права, - в кн. «Освоєння Півночі: традиції та сучасність». - Томськ, 1999. 3. Єрофєєв Б. В. Екологічне право. - М.: Изд-во «Новий юрист», 1999, с.86-88, 99. 4. Право природокористування в СРСР / Под ред. І.А. Іконіцкая. - М.: Изд-во «Наука», 1990. 5. Іконіцкая І. А. Земельне
 16.  АКЦЕНТУАЦІЇ ХАРАКТЕРУ
    риси особистості, які самі по собі ще не є патологічними, але за певних умов можуть розвиватися в позитивному або негативному
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш