НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаТеорія та історія держави і праваИстория государства и права зарубежных стран → 
« Попередня Наступна »
Орленко В. І.. Історія держави і права зарубіжних країн: Посіб. для підготов, до іспитів -3-є вид. стереотип. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В. - 244 с., 2008 - перейти к содержанию учебника

11.5. Джерела й основні риси права середньовічної Німеччини

У Німеччині, як і в більшості країн Західної Європи, вХ-ХІУ століттях переважало звичаєве право.
Згодом з'являються записи судових звичаїв - Саксонське зерцало та Швабське зерцало (XIII ст.). Важливе значення мали акти королів (імператорів), а з переходом до станово-представницької монархії- постанови Рейхстагу. У період абсолютизму виникають систематизовані збірники законів. Серед них за змістом і значенням вирізняється "Кароліна" - кодифікація, видана та названа за іменем імператора Карла V. Це був звід кримінально-процесуального права, що призначався для всієї величезної імперії, але не був обов'язковим для курфюрстів, за якими зберігалося право користуватися своїми "споконвічними та справедливими звичаями".

Від XVII ст. деякі німецькі держави здійснюють свої кодифікації: Кримінальне уложення та Цивільний кодекс у Баварії (середина XVIII ст.), Кримінальне уложення ерцгерцогині Марії Терезії - " Терезіана" в Австрії, Пруське земське уложення 1784 р. та ін.

Важливу роль відігравало міське право, що регулювало відносини в галузі ремесла й торгівлі та фіксувалося в міських статутах. Широко були відомі міські статути Кельна, Магдебурга, Любека та інших великих торговельних центрів Німеччини.

81

Право захищало приватну власність, насамперед, на землю. Для права феодальної земельної власності були властиві такі риси:

ієрархічна структура земельної власності, становий характер, обмеження в розпоряджанні, особливий порядок спадкування - майорат. Зобов'язальному праву були відомі різні види договорів: купівлі-продажу, міни, дарування, позики та ін. Однак тривалий час замкнений характер феодального виробництва гальмував розвиток товарно-грошових відносин, а отже й зобов'язального права.

На сімейне право сильний уплив справляла церква. Переважно, саме нормами канонічного права регулювалися шлюб та сім'я. Заборонялися розлучення, позашлюбні зносини, шлюби з близькими родичами. Шлюбний вік був низьким і становив для чоловіків 14 років, а для жінок- 12. Жінка перебувала в підпорядкованому від чоловіка становищі, всюди мала слідувати за ним, не мала права без його згоди укладати договори, складати заповіт, розпоряджатися майном тощо. Щоправда, в роздільному майні виділялися частки, що враховувалися та переходили в спадок окремо (до них належали речі особистого користування жінки, прикраси та ін.). За нормами ленного права земля могла переходити в спадок тільки до одного із синів, а за земським правом -у рівних частках до всіх синів.

Кримінальне право оперувало такими загальними поняттями: умисел і необережність; обставини, що обтяжують провину; співучасть тощо. Визнавалися різні види злочинів: проти релігії (богохульство, чаклунство); проти моральності (перелюб); проти держави (зрада, бунт); проти особи (вбивство, поранення, образа); проти власності (крадіжка, грабіж); проти правосуддя (лжесвідчення) та ін. При визначенні покарання суд зважав на станову приналежність сторін. Основною метою покарання було залякування. Основні види покарань того часу: смертна кара, членоушкодження, тілесні та ганебні покарання, таврування, тюремне ув'язнення, вигнання, штраф.

Судовий процес спочатку (до XII ст.) має змагальний, а згодом -слідчий (інквізиційний) характер (переважає після видання в 1532 р. "Кароліни").

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "11.5. Джерела й основні риси права середньовічної Німеччини"
 1. 10.6. Джерела права середньовічної Англії
  джерелами права. Найвідоміші з них це - Правда Іне (VII ст.) і Правда Альфреда (IX ст.). Проте були й інші джерела права, серед яких варто виділити акти центральної влади: - акти короля - ордонанси, привілеї; - акти Парламенту -статути; - спільні акти короля та Парламенту. 75 Після нормандського завоювання Англії розпочинається консолідація правових звичаїв і традицій у межах
 2. 11.6. "Саксонське зерцало"
  джерелом для місцевих статутів ("Вейстюмер"), Мейсенського судебника, Магдебурзького міського права. На "Саксонське зерцало" припинили посилатися тільки в 1900 р. після введення в дію Німецького цивільного уложення 1896 р. Дотепер збереглося близько 200 рукописів "Саксонського зерцала" (датованих переважно XIV ст.), чотири з яких
 3. 1.5. Джерела та періодизація історії держави і права зарубіжних країн
  джерел історії держави і права зарубіжних країн належать: - пам'ятки права певної епохи чи країни-закони, кодекси, конститу ції, інші офіційні документи (ЗакониХаммурапі (XVIII ст. до Р. X.); Закони XII таблиць (V ст. до Р. X.); Закони Ману (І І ст. до Р. X. - І ст.) тощо); - історичні трактати, археологічні дані, що певною мірою роз кривають процеси виникнення та розвитку держави і
 4. 9.7. Основні риси права середньовічної Франції
  риси: ієрархічна структура земельної власності; становий характер; обмеження в розпоряджанні феодальною земельною власністю; особливий порядок спадкування - майорат (тільки старший син феодала). Зобов'язальне право передбачало різні види договорів: купівлі-продажу, міни, дарування, позики та ін. Сімейне право перебувало під сильним упливом церкви. Шлюб і сім'я регулювалися переважно
 5. ТЕМА 11 Держава та право Німеччини в Середні віки
  ТЕМА 11 Держава та право Німеччини в Середні
 6. 9.6. Джерела права середньовічної Франції
  джерелами права Франції були звичаї та збірники звичаєвого права - кутюми. Вони склалися на основі старих правд і грамот, які регулювали відносини сеньйорів із селянами та містами. На Півночі Франції (в Нормандії, Бретані) до XIII ст. кутюми існували в усній традиції, на Півдні кутюми, в яких збереглися елементи римського права, набули письмового оформлення. У Франції в XV ст. нараховувалося
 7. 10.7. Основні риси права середньовічної Англії
  основні форми феодальної власності на землю: 1) вільно відчужувані пожалувані землі; 2) заповідні землі, власники яких не могли відчужувати свої маєтки, та передавання останніх за заповітом не дозволялося; 3) умовне довічне володіння, котре у разі смерті власника пере ходило не до його спадкоємця, а до сеньйора. Був відомий інститут довічної власності (коли власник нерухомості
 8. Орленко В. І.. Історія держави і права зарубіжних країн: Посіб. для підготов, до іспитів -3-є вид. стереотип. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В. - 244 с., 2008

 9. 7.7. Основні етапи розвитку римського права
  права. Він характеризувався його національно-полісною замкнутістю, формалізмом, архаїчністю, примітивністю інститутів, становістю. 2. Класичний період (III ст. до Р. X. - III ст.) - етап розквіту римського права, розвитку найважливіших інститутів, які врегульовували най важливіші суспільні відносини (власності, товарно-грошові, шлюбно- сімейні та ін.). 3. Посткласичний період (IV-VI
 10. 6.5. Джерела й основні риси афінського права
  джерелом права був звичай. У V-IV століттях до Р. X. виникають закони, ;Іле, попри їх появу, звичаєве право відігравало велику роль у регулю-ІІанні тогочасних суспільних відносин. Так, найдавніші Закони архонта Цраконта (621 р. до Р. X.) були просто записом норм чинного Іиичаєвого права. До нас вони не дійшли, але, як відомо, відзначалися надзвичайною жорстокістю (звідси розмовне "драконові
 11. 8.7. Порушення правил охорони вод
  джерела, підземні води та ін. Забрудненням визнається виливання чи викидання у Дойми (ріки, озера) неочищеної стічної води, відходів виробництва, пально-мастильних матеріалів, що спричи- зміну природних властивостей води або висна- ;ння водних джерел і створило небезпеку для життя, юров'я людей чи для довкілля. ^бруднення води, яке призвело до захворювання чи елі людей, масового знищення об'єктів
 12. 7.9. Поняття та характерні риси квіритського права
  джерелом усього публічного та приватного права
 13. 17.6. Джерела й основні риси американського права
  джерело та стало основою для розвитку права США. Характерними рисами правової системи США були дуалізм (дія на території кожного штату загально-федеральної та власної систем й) й великий уплив загального (в основі якого лежав судовий прецедент) права. Основними джерелами американського права були: - Конституція США; -федеральні закони; - конституції та закони штатів; - загальне право
 14. 8.8. Основні риси права франків
  риси: - такі види покарань, як кровна помста та вигнання з общини, замінюються штрафом, але пережитки первіснообщинного ладу ще зберігаються (якщо вбивця не міг сплатити штраф, то він розплачував ся за це життям; родичі брали участь у сплаті та в отриманні штрафу; якщо людина оголошувалася поза законом, то вона підлягала вигнанню); - розмір штрафу залежав від соціального та
 15. 9.11. Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами
  джерела іонізуючого випромінювання, радіоактивні речовини і ядерні матеріали, що перебувають у будь-якому фізичному стані в установці або у виробі чи в іншому вигляді без передбаченого законом дозволу. Належність тих чи інших матеріалів до радіоактивних визначає відповідна експертиза. За ч. і ст. 265 КК кваліфікується придбання, носіння, зберігання, використання, передача, видозмінення, знищення,
 16. 2. Основні принципи конституційного ладу України
  джерелом державної влади (ст. 5 Конституції); - визначення форми Української держави як унітарної, суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави з республіканською формою правління (статті 1, 2 та 5 Конституції); - організація і діяльність державної влади будується на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову (ст. 6 Конституції); - визнання і
 17. 9. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ
  джерел підвищеної небезпеки. На громадську безпеку посягають діяння, передбачені статтями 255-270 КК
 18. 2.3. Джерела, зміст і основні риси права Стародавнього Єгипту
  джерелом права в Стародавньому Єгипті був звичай, що поступово, в інтересах соціальної верхівки суспільства, перетворюється на звичаєве право. З розвитком держави більш активною стає нормо-творча діяльність фараонів, які видавали закони та розробляли збірники права. Зокрема, відомі своєрідні кодекси Сеті (XIV ст. до Р. X.), Бокхоріса (VIII ст. до Р. X.) та ін. Значну увагу право приділяло
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш