НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаТеорія та історія держави і праваИстория государства и права зарубежных стран → 
« Попередня Наступна »
Орленко В. І.. Історія держави і права зарубіжних країн: Посіб. для підготов, до іспитів -3-є вид. стереотип. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В. - 244 с., 2008 - перейти к содержанию учебника

11.6. "Саксонське зерцало"

"Саксонське зерцало" - збірник звичаєвого феодального права Остфалії (Східної Саксонії), складений лицарем і суддею Еріхом фон Репковиму 1221-1225 рр.
, за юридичною природою - це приватна кодифікація. У ньому, поряд з локальними особливостями, набули відображення загальні риси феодального права Німеччини. Джерелами "Саксонського зерцала" були: звичаєве право Саксоніє, законодавство Священної Римської імперії, римське право. Збірник 82

поділяється на дві частини: Земське право та Ленне право (від нім. "лея" - умовне земельне володіння феодала). Перша частина містить загальні правові норми для всіх категорій населення та, передусім, для "шеффенського" (від нім. "шеффен" - землевласник неблагородного походження) стану (у широкому значенні слова - це всі вільні, правомочні займати судові посади особи -від князів до вільних селян з трьома наділами), у документі згадуються й інші соціальні категорії: вільні селяни з наділами до 3 гуф (1 гуфа- від 0,25 до 0,33 га); тримачі, що сиділи на чужій землі, безземельні селяни.

Земське право було написане німецькою мовою.

Друга частина - Ленне право - містить ленні звичаї, перераховує всі ступені військово-ленної ієрархії та стосується тільки феодалів-землевласників-сеньйорів і васалів. Про призначення ленного права для регулювання виключно відносин привілейованого стану свідчить і те, що написана ця частина була латиною. Відповідно до змісту та призначення частин, у першій частині розглядаються прерогативи короля як глави держави, а в другій - як верховного сюзерена в системі феодальної ієрархії.

Більшість норм "Саксонського зерцала" викладено в казуїстичній формі, трапляються повторення, не завжди логічна послідовність і розміщення норм. Та, попри ці недоліки, "Саксонськезерцало" мало надзвичайно важливе значення для більшості земель Німеччини. За його зразком були складені інші аналогічні збірники - "Німецьке зерцало", "Швабське зерцало"', воно стало правовим джерелом для місцевих статутів ("Вейстюмер"), Мейсенського судебника, Магдебурзького міського права. На "Саксонське зерцало" припинили посилатися тільки в 1900 р. після введення в дію Німецького цивільного уложення 1896 р. Дотепер збереглося близько 200 рукописів "Саксонського зерцала" (датованих переважно XIV ст.), чотири з яких ілюстровані.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "11.6. "Саксонське зерцало""
 1. 11.7. "Швабське зерцало"
  зерцало" - збірник Німецького звичаєвого права, складений в Аугсбурзі в 1275р. невідомою духовною особою на основі "Саксонського зерцала", а також норм канонічного та римського права. Свою назву - "Швабське зерцало" - збірник отримав аж у XVII ст., а рукописний його варіант називався "Імперське земське та ленне право". Як й інші "зерцала", збірник складався тільки з норм земського та ленного
 2. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
  Балабанова Л.М. Судебная патопсихология. Донецк: Сталкер, 1998. 432 с. Берн Э. Психоанализ и психотерапия для несведущих. М.: ООО «Фирма Издательства АСТ», 2000. 416 с. Боброва И.Н., Шишков С.Н. и др. Словарь основных терминов судебно-медицинской, судебно-психиатрической и су-дебно-психологической экспертиз. М.: ВНИИСЭ, 1986. 120 с. Волосов М.Е., Додонов В.Н., Крутских В.Е., Панов В.П. Краткий
 3. Библиографический список использованной литературы
  Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и международного частного права: правовые категории / Л.П. Ануфриева. - М.: Спарк, 2002.-415 с. Бирюков П.Н. Международное право: учебное пособие / П.Н. Бирюков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристь, 2000. - 416 с. Богатырев А.Г. Инвестиционное право / А.Г. Богатырев. - М.: Рос. право, 1992.-271 с. Богуславский М.М.
 4. Библиография Международно-правовые источники и документы. 1.
  Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г // Действующее международное право: В 3 тт. Т. 1 / Сост. Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. - М.: МНИМП, 1996. - 864 с. 2. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Действующее международное право: В 3 тг. Т. 2 / Сост. Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. - М.: МНИМП, 1997. - 832 с. 3. Международный пакт об экономических,
 5. Ограничение и свобода действия механизма доказывания.
  Процессуальное доказывание субъекта осуществляется в виде особой процессуальной формы, а для правоприменителя, суда - с особым статусом - вершить правосудие. Существует временное и пространственное ограничение представления, исследования (в определённых законом случаях - сбор, см. в УПК) доказательств, оценки доказывания субъекта. 888 См. напр. работы: Зорин Г.А. Криминалистическая методология.
 6. § 3. Принцип добросовестности как принцип толкования Конвенции 1980 г.
  См.: Жирский A.U Характеристика категории «нарушение договора» на основе Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.// Актуальные проблемы государства и права на современном этапе: Материалы международной научной конференции студентов и аспирантов/ Белорусский госчдарпвенный \ нинерситст. М., 2001. С. 156. 250 Подробнее о принципе добросовестности в международном
 7. Монографии, учебные пособия
  Алексеев С.С. Основы теории государства и права. - Мл Юридическая литература, 1971. Бальц Манфред. Реформа закона о несостоятельности (банкротстве) предприятий в Российской Федерации. Пер. для ФСФО России. - 1995. Баренбойм П. Правовые основы банкротства. -М.: Тейс, 1995. Белых B.C., Дубинчин А.А., Скуратовский М.Л. Правовые основы
 8. 1.2.3.2. Подходы исламских государств к правам человека
  Исламский мир состоит из суверенных государств. Некоторые из этих государств прямо объявили себя исламскими республиками (таких государств пять); другие указали в своих конституциях, что ислам является государственной религией (пятнадцать государств); третьих можно определить как исламские государства только на том основании, что большая часть их населения является мусульманами (сорок шесть
 9. III. Учебники, учебные пособия, лекции.
  195 99. Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. - М, 1997. - С. 44. 100. Авакьян С.А. Россия: гражданство, иностранцы, внешняя миграция. - СПб., 2003. - С. 167 - 168. 101. Аврутин Ю.Е. Полиция и милиция в механизме обеспечения государственной власти в России: теория, история, перспективы. -СПб., 2003. - 336с. 102. Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в
 10. IIL Нормативные акты Российской Федерации* 1.
  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая // СЗ РФ. 1994. 132. Ст.3301; часть вторая // СЗ РФ. 1996. 15. Ст.410; часть третья // РГ, 28 ноября 2001 г.). 2. Закон от 8 мая 1996 г. №41-ФЗ «О производственных кооперативах», СЗ РФ, 1996, №20, ст.2321. 3. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ред. от 27.07.2006). IV. Монографии, учебники, научные статьи
 11. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
  Законы и другие нормативные акты. 1. Конституция Российской Федерации. - М.: Экзамен. - 64 с. 2. Уголовный кодекс Российской Федерации, утвержденный Федеральным Законом РФ от 13 июня 1996 года № 64 - ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 3. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации, утвержденный Федеральным Законом от 18 декабря 2001 года № 177-ФЗ (с последующими
 12. Учебники
  Арбитражный процесс. Бек. М. 1994. Арбитражный процесс в вопросах и ответах. Юрист. М. 2001. Цивільний процес / Под ред. К.С.Юдельсона. М. 1978. Цивільний процес. Изд. 3-е. М.: "Бек. М. 1999. Цивільний процес. Проспект. М. 1996. Цивільний процес. Под ред. Н.А.Чечиной и Д.М.Чечета. М.: Юр. лит. 1968. Гражданское процессуальное право России / Под ред. проф. Шакарян М.С. Былина. М. 1998.
 13. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  Предлагаемое пособие содержит материалы для практических занятий по спецкурсу "Акціонерне право". Целью пособия является оказание помощи студентам в изучении основных вопросов курса, в поиске литературных источников, нормативных и правоприменительных актов, необходимых для выполнения практических заданий и решения ситуационных задач. Материалы по каждой теме располагаются в следующей
 14. § 3. ПРЕДМЕТ, СОДЕРЖАНИЕ И СИСТЕМА УЧЕБНОГО КУРСА «АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
  В условиях построения в России правового государства и развития рыночной экономики возрастает значение адвокатуры как одного из важнейших институтов правозащитной системы общества, без которого невозможна эффективная защита прав, свобод, законных интересов граждан, предпринимателей, всех физических и юридических лиц. Между тем до недавнего времени в учебных программах юридических вузов
 15. Библиографический список использованной литературы
  Законы РФ, кодексы. Комментарии законодательства. 1. Закон РФ от 02.07.92 г. № 31S5-I "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании" // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. 1992. №33. Ст.1913. 2. Закон РФ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" от 31 мая 2001 года // Собрание законодательства. 2001. №23.
 16. 1. Монографии, учебники, учебные пособия: 1.1. На русском языке:
  1. Лннерс Э. История европейского права. М., 1994. 2. Арах, Метка. Европейский Союз: видение политического объединения. М., 1998. 3. Барановский В.Г. Европейское Сообщество в системе международных отношений. М., 1986. 4. Барановский В.Г. Политическая интеграция в Западной Европе. М., 1983. 5. Баринов Н.Л., Козлова M.IO. Антимонопольное законодательство РФ (вопросы теории и практики).
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш