НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаТеорія та історія держави і праваИстория государства и права зарубежных стран → 
« Попередня Наступна »
Орленко В. І.. Історія держави і права зарубіжних країн: Посіб. для підготов, до іспитів -3-є вид. стереотип. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В. - 244 с., 2008 - перейти к содержанию учебника

11.7. "Швабське зерцало"

"Швабське зерцало" - збірник Німецького звичаєвого права, складений в Аугсбурзі в 1275р.

невідомою духовною особою на основі "Саксонського зерцала", а також норм канонічного та римського права. Свою назву - "Швабське зерцало" - збірник отримав аж у XVII ст., а рукописний його варіант називався "Імперське земське та ленне право". Як й інші "зерцала", збірник складався тільки з норм земського та ленного права, що мали загальний характер (не торкалися міністеріального, вотчинного й міського права, що характеризувалися суттєвими місцевими особливостями та відмінностями). "Швабське зерцало" поширилося на південні області Німеччини та Швейцарії. Було переведене на латину, французьку й чеську мови.

83

11.8. "Кароліна"

До кінця XV ст. у Німеччині не існувало єдиної правової системи. На кожній території діяло своє право, нормами якого регулювалася вся сукупність відносин.

Після створення в 1495 р. Імперського суду римське право було визнане джерелом права всієї імперії. На його основі мали розвиватися всі галузі права.

У 1532 р. Рейхстаг прийняв загальнонімецьке Кримінальне та кримінально-процесуальне уложення (кодекс) - "Кароліну". Його назва походить від імені імператора Карпа V (1500-1558). Це Уложення мало яскраво класовий феодальний характер і було спрямоване на залякування простого люду та жорстоке придушення будь-яких виступів проти феодального ладу. За більшість злочинів як основний вид покарання передбачалася смертна кара, що могла бути простою (відсікання голови мечем або повішання) та кваліфікованою (спалення, утеплення, четвертування, колесування, поховання заживо). Були передбачені також членоушкоджувальні, болючі та ганебні покарання. Основними видами злочину проголошувалися: злочини проти релігії, держави, власності, особи, моральності, порядку управління, торгівлі тощо. Замість змагального запроваджувався слідчий (інквізиційний) процес, який поділявся на дві стадії - розслідування (збирання інформації про злочин і злочинця, доказів винності підозрюваного) та судовий розгляд (проходив у закритому засіданні). Якщо обвинувачуваний не визнавав своєї провини, то його могли піддати катуванню.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "11.7. "Швабське зерцало""
 1. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
  Балабанова Л.М. Судебная патопсихология. Донецк: Сталкер, 1998. 432 с. Берн Э. Психоанализ и психотерапия для несведущих. М.: ООО «Фирма Издательства АСТ», 2000. 416 с. Боброва И.Н., Шишков С.Н. и др. Словарь основных терминов судебно-медицинской, судебно-психиатрической и су-дебно-психологической экспертиз. М.: ВНИИСЭ, 1986. 120 с. Волосов М.Е., Додонов В.Н., Крутских В.Е., Панов В.П. Краткий
 2. Библиографический список использованной литературы
  Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и международного частного права: правовые категории / Л.П. Ануфриева. - М.: Спарк, 2002.-415 с. Бирюков П.Н. Международное право: учебное пособие / П.Н. Бирюков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристь, 2000. - 416 с. Богатырев А.Г. Инвестиционное право / А.Г. Богатырев. - М.: Рос. право, 1992.-271 с. Богуславский М.М.
 3. Библиография Международно-правовые источники и документы. 1.
  Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г // Действующее международное право: В 3 тт. Т. 1 / Сост. Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. - М.: МНИМП, 1996. - 864 с. 2. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Действующее международное право: В 3 тг. Т. 2 / Сост. Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. - М.: МНИМП, 1997. - 832 с. 3. Международный пакт об экономических,
 4. Ограничение и свобода действия механизма доказывания.
  Процессуальное доказывание субъекта осуществляется в виде особой процессуальной формы, а для правоприменителя, суда - с особым статусом - вершить правосудие. Существует временное и пространственное ограничение представления, исследования (в определённых законом случаях - сбор, см. в УПК) доказательств, оценки доказывания субъекта. 888 См. напр. работы: Зорин Г.А. Криминалистическая методология.
 5. § 3. Принцип добросовестности как принцип толкования Конвенции 1980 г.
  См.: Жирский A.U Характеристика категории «нарушение договора» на основе Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.// Актуальные проблемы государства и права на современном этапе: Материалы международной научной конференции студентов и аспирантов/ Белорусский госчдарпвенный \ нинерситст. М., 2001. С. 156. 250 Подробнее о принципе добросовестности в международном
 6. Монографии, учебные пособия
  Алексеев С.С. Основы теории государства и права. - Мл Юридическая литература, 1971. Бальц Манфред. Реформа закона о несостоятельности (банкротстве) предприятий в Российской Федерации. Пер. для ФСФО России. - 1995. Баренбойм П. Правовые основы банкротства. -М.: Тейс, 1995. Белых B.C., Дубинчин А.А., Скуратовский М.Л. Правовые основы
 7. 1.2.3.2. Подходы исламских государств к правам человека
  Исламский мир состоит из суверенных государств. Некоторые из этих государств прямо объявили себя исламскими республиками (таких государств пять); другие указали в своих конституциях, что ислам является государственной религией (пятнадцать государств); третьих можно определить как исламские государства только на том основании, что большая часть их населения является мусульманами (сорок шесть
 8. III. Учебники, учебные пособия, лекции.
  195 99. Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. - М, 1997. - С. 44. 100. Авакьян С.А. Россия: гражданство, иностранцы, внешняя миграция. - СПб., 2003. - С. 167 - 168. 101. Аврутин Ю.Е. Полиция и милиция в механизме обеспечения государственной власти в России: теория, история, перспективы. -СПб., 2003. - 336с. 102. Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в
 9. IIL Нормативные акты Российской Федерации* 1.
  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая // СЗ РФ. 1994. 132. Ст.3301; часть вторая // СЗ РФ. 1996. 15. Ст.410; часть третья // РГ, 28 ноября 2001 г.). 2. Закон от 8 мая 1996 г. №41-ФЗ «О производственных кооперативах», СЗ РФ, 1996, №20, ст.2321. 3. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ред. от 27.07.2006). IV. Монографии, учебники, научные статьи
 10. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
  Законы и другие нормативные акты. 1. Конституция Российской Федерации. - М.: Экзамен. - 64 с. 2. Уголовный кодекс Российской Федерации, утвержденный Федеральным Законом РФ от 13 июня 1996 года № 64 - ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 3. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации, утвержденный Федеральным Законом от 18 декабря 2001 года № 177-ФЗ (с последующими
 11. Учебники
  Арбитражный процесс. Бек. М. 1994. Арбитражный процесс в вопросах и ответах. Юрист. М. 2001. Цивільний процес / Под ред. К.С.Юдельсона. М. 1978. Цивільний процес. Изд. 3-е. М.: "Бек. М. 1999. Цивільний процес. Проспект. М. 1996. Цивільний процес. Под ред. Н.А.Чечиной и Д.М.Чечета. М.: Юр. лит. 1968. Гражданское процессуальное право России / Под ред. проф. Шакарян М.С. Былина. М. 1998.
 12. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  Предлагаемое пособие содержит материалы для практических занятий по спецкурсу "Акціонерне право". Целью пособия является оказание помощи студентам в изучении основных вопросов курса, в поиске литературных источников, нормативных и правоприменительных актов, необходимых для выполнения практических заданий и решения ситуационных задач. Материалы по каждой теме располагаются в следующей
 13. § 3. ПРЕДМЕТ, СОДЕРЖАНИЕ И СИСТЕМА УЧЕБНОГО КУРСА «АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
  В условиях построения в России правового государства и развития рыночной экономики возрастает значение адвокатуры как одного из важнейших институтов правозащитной системы общества, без которого невозможна эффективная защита прав, свобод, законных интересов граждан, предпринимателей, всех физических и юридических лиц. Между тем до недавнего времени в учебных программах юридических вузов
 14. Библиографический список использованной литературы
  Законы РФ, кодексы. Комментарии законодательства. 1. Закон РФ от 02.07.92 г. № 31S5-I "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании" // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. 1992. №33. Ст.1913. 2. Закон РФ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" от 31 мая 2001 года // Собрание законодательства. 2001. №23.
 15. 1. Монографии, учебники, учебные пособия: 1.1. На русском языке:
  1. Лннерс Э. История европейского права. М., 1994. 2. Арах, Метка. Европейский Союз: видение политического объединения. М., 1998. 3. Барановский В.Г. Европейское Сообщество в системе международных отношений. М., 1986. 4. Барановский В.Г. Политическая интеграция в Западной Европе. М., 1983. 5. Баринов Н.Л., Козлова M.IO. Антимонопольное законодательство РФ (вопросы теории и практики).
 16. Принятие решения правоприменителем.
  Доводы и доказательства в совокупности содержат информацию о доказанности выдвинутых субъектом тезисов предмета доказывания, чем влияют на судейское убеждение по делу через механизм доказывания субъекта. "Конечный результат деятельности судьи выражается в решении (decision), какое ему бы ни давали название: приговора, декрета, мнения, инструкции, приказа". Именно государственный акт (решение или
 17. 2. Монографии 1.
  Лисой В. Договорное право. Пер. с англ. М.: «Юридическая литература», 1984. 2. Анцнчотти Д Курс международного права. Издательство Иностранной литературы. М.: 1961. 3. Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и международного частного права: правовые категории. М.: Спарк, 2002. 4. Арчега да Э. X. Пер. с исп. Современное международное право. Издательство
 18. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Анкета и результаты анкетированияследователей и дознавателей
  Критерии опроса Варианты ответов Удельный вес по-зиции, % дознава-тель 112 чел. следо-ватель 127 чел. 1. Стаж работы в должно-сти следователя (дознава-теля): а) до 1 года; 8,9% 2,4% б) до 3 лет; 66,1% 21,3% в) до 5 лет; 16,1% 53,5% г) свыше 10 лет 8,9% 22,8% 2. Необходимо ли участие законных представителей несовершеннолетних уже на стадии возбуждения уголовного дела (при по-лучении
 19. I. Нормативные правовые акты, иные официальныеисточники
  Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 г. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Международные акты о правах человека. Сборник документов. - М., 1998. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) 1985 г. И Сборник международных стандартов и норм ООН в области правосудия в отношении
 20. Монографии, сборники трудов, справочная литература: 90.
  Авакьян С. А. Конституция России: природа, эволюция, современность. 2-е изд. - М.: РЮИД, Сашко, 2000. - 528 с. 91. Аверьянов А. II. Система: философская категория и реальность. - М.: Мысль, 1976.- 188 с. 92. Аверьянов A. Н., Васецкий Н. А., Малов 10. К. Комментарий к Федеральному закону «О политических партиях». - М.: Юрайт-М, Новая правовая культура, 2003. 93. Александров Н. Г. Право и
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш