НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальний процес РосіїОснови кримінально-процесуального права → 
« Попередня Наступна »
Гельдібаев, Мовладі Хасіевіч .. Кримінальний процес: підручник для студентів вузів, що навчаються за юридичними спеціальностями / М.Х. Гельдібаев, В.В. Вандишев. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон і право. - 719 с., 2012 - перейти до змісту підручника

12.1. Поняття, сутність і значення цивільного позову

Корисливі н корисливо-насильницькі злочини порушують майнові права фізичних та юридичних осіб.

Отже, кримінально-процесуальна діяльність повинна бути спрямована, на наш погляд, не тільки на встановлення фактичних обставин вчинення злочину та особи, яка його вчинила, а й на усунення в рамках можливого наступили злочинних наслідків у вигляді матеріального збитків або моральної шкоди.

Відшкодування матеріального збитку, заподіяного злочином, має важливе соціальне значення в боротьбі з корисливими та посадовими злочинами.

Воно сприяє вихованню громадян у дусі дбайливого ставлення до схоронності будь-якого майна; забезпечує захист майнових прав і законних інтересів громадян, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій різних форм собственності133.

Надійна охорона майнових інтересів фізичних і юридичних осіб зміцнює довіру до держави, підвищує престиж діяльності державних органів і посадових осіб, які здійснюють кримінальне судочинство та оперативно-розшукову діяльність, розширює ініціативу учасників кримінального процесу з охорони власних матеріальних ( майнових) інтересів.

Одним із засобів відшкодування злочинних наслідків у кримінальному процесі виступає інститут цивільного позову.

Інститут цивільного позову в кримінальному процесі являє собою комплексний правовий інститут, у рамках якого застосовуються норми цивільного, а також цивільного процесуального права в тій мірі, в якій вони доповнюють норми кримінально-процесуального законодавства та не суперечать принципам кримінального судочинства. Правом на судовий захист майнових прав і законних інтересів володіють громадяни Росії, іноземні громадяни та особи без громадянства.

У встановленому кримінально-процесуальному законом порядку можливість захисту цих прав належить як вітчизняним юридичним особам, так і іноземним організаціям.

Судової захисту підлягають майнові (право власності) та особисті немайнові права (права на ім'я, авторство і т.п.).

Цей захист здійснюється у позовній формі.

Правда, цивільний позов є не єдиним способом захисту цивільно-правових інтересів.

Поряд з ним існують реституція (повернення особі незаконно вилученого у нього майна) і загладжування заподіяної шкоди.

Однак цивільний позов являє собою найбільш ефективний засіб відшкодування заподіяної злочином майнової шкоди та компенсації в грошовому вираженні моральної шкоди.

Позов - вимога юридично зацікавленої особи (цивільного позивача), звернене до суду першої інстанції про захист порушеного або оспорюваного суб'єктивного права або охоронюваного законом інтересу встановленим законом способом на підставі зазначених фактів, з якими воно пов'язує неправомірні дії відповідача.

Фахівці розрізняють в кожному цивільному позові дві сторони: матеріально-правову і процесуальну.

Перша з них містить претензію позивача до відповідача, що становить предмет позову і спирається на матеріальне право.

Друга характеризує форму і процесуальний порядок реалізації цього домагання.

Ці сторони співвідносяться один з одним як зміст і форма одного і того ж явища.

Позовна виробництво характерно для цивільного та арбітражного судочинства.

Проте, цивільний позов може бути реалізований і в кримінальному процесі.

Цивільний позов у ??кримінальному судочинстві, як і будь-який інший, має три елементи: зміст, предмет і підстава.

Зміст позову - то дія або рішення суду, про вчинення або прийняття яких відповідно просить цивільний позивач у своєму зверненні до суду.

Предмет цивільного позову - звернене до суду вимога про відшкодування майнової та компенсацію моральної шкоди, ко-лось має грошовий вираз і обумовлено безпосередньо вчиненням злочинного посягання.

Підстава цивільного позову - юридичні факти, з наявністю яких кримінально-процесуальний закон пов'язує виникнення правовідносини між цивільним позивачем та обвинуваченим або цивільним позивачем і цивільним відповідачем.

Підстава позову складається найчастіше не з одного, а з декількох юридичних фактів (обставин), які в своїй сукупності називаються в цивільному процесі фактичним складом підстави позову.

Цими фактами у вітчизняному кримінальному судочинстві є в основному:

а) злочинне діяння, у вчиненні якого підсудний визнаний винним набрав законної сили вироком (або суспільно небезпечне діяння, вчинене особою з психічними розладами); *

б) наявність матеріального збитку у цивільного позивача, заподіяної йому безпосередньо злочином або суспільно небезпечним діянням;

в) наявність причинно-наслідкового зв'язку між вчиненим злочином або суспільно небезпечним діянням і матеріальним і іншим шкодою.

Перераховані підстави в правовій літературі відносять до числа матеріальних.

Процесуальними підставами пред'явлення цивільного позову є:

а) правоздатність і дієздатність цивільного позивача і цивільного відповідача.

Процесуальна правоздатність - встановлена ??законом здатність (можливість) учасників спору мати процесуальні права та обов'язки, яка визнається в рівній мірі за всіма фізичними та юридичними особами (ст. 36 ЦПК РФ).

Процесуальна дієздатність - здатність особи своїми діями особисто здійснювати процесуальні права, виконувати процесуальні обов'язки і доручати ведення справи в суді представнику.

Цивільна процесуальна дієздатність належить в повному обсязі громадянам, що досягли віку 18 років, і організаціям (ст. 37 ЦПК РФ);

б) х пред'явлення позову фізичним або юридичним особою, якій безпосередньо злочином заподіяно шкоду, або особами, що представляють їхні інтереси;

в) належні підвідомчість і підсудність цивільного позову;

г) відсутність судового рішення за цивільно- правовому спору, заявленому з того ж предмета і з тих самих підстав.

Сучасні законодавчих актів значно розширили предмет цивільного позову в кримінальному процесі.

У рамках кримінального судочинства розглядаються і вирішуються цивільні позови:

а) про відшкодування майнової шкоди, яка виникла внаслідок втрати годувальника;

б ) про відшкодування матеріальних втрат, пов'язаних з витратами на поховання;

в) про стягнення коштів, витрачених на стаціонарне лікування громадян у випадках заподіяння шкоди їх здоров'ю навмисними злочинними діями, і деякі інші.

До предмета цивільного позову в кримінальному процесі відноситься також вимога про компенсацію моральної шкоди.

Під моральною шкодою розуміються моральні або фізичні страждання, заподіяні діями (бездіяльністю), які посягають на належні громадянину від народження чи в силу закону:

а) нематеріальні блага (життя , здоров'я, гідність особи, ділову репутацію, недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю тощо);

б) особисті немайнові права (право на користування своїм ім'ям, право на авторство і інші немайнові права відповідно до законодавства про охорону прав на результати інтелектуальної діяльності);

в) майнові права.

Моральна шкода може також полягати в заподіянні шкоди діловій репутації юридичної особи.

Моральна шкода може полягати, зокрема, в моральних переживаннях і стражданнях у зв'язку: 1)

з втратою (загибеллю) родичів; 2)

неможливістю продовжувати активну громадську діяльність, 3)

втратою роботи (робочого місця) або професії, спеціальності; 4)

розкриттям сімейної, лікарської або іншої таємниці ; 5)

поширенням неправдивих відомостей, що ганьблять честь і гідність громадянина або ділову репутацію юридичної особи; 6)

тимчасовим обмеженням або позбавленням будь-яких прав; 7 )

фізичним болем, пов'язаної із заподіяною злочином каліцтвом; 8)

іншим ушкодженням здоров'я або у зв'язку із захворюванням, перенесеним в результаті моральних страждань; і др.134

При застосуванні інституту реабілітації цивільні позови учасників кримінального процесу про компенсацію моральної шкоди в грошовому вираженні вирішуються в порядку цивільного судочинства (ст. 136 КПК України).

При вирішенні питання про компенсацію моральної шкоди суди повинні керуватися ст. 151, 1099, 1100 і 1101 ГК РФ і враховувати характер фізичних і моральних страждань, ступінь вини підсудного, його матеріальне становище і т.п.

У всіх випадках при визначенні розміру компенсації шкоди повинні враховуватися вимоги справедливості і соразмерності135.

При цьому залишається шкодувати про те, що законодавець ліквідував положення ст. 29 КПК РРФСР.

У чинному кримінально-процесуальному законодавстві ні в одній з його норм не роз'яснені поняття, зміст та інші питання цивільного позову в кримінальному судочинстві.

Тим часом, наприклад, в Кримінально-процесуальному кодексі Республіки Білорусь регламентації інституту цивільного позову присвячена спеціальна глава, що слід, на наш погляд, оцінювати тільки позитивно.

Цивільний позов в кримінальному процесі за своєю природою є кримінально-процесуальним інститутом.

Тому визначення кримінально-правових і кримінально-процесуальних підстав позову і, отже, підстав цивільно-правової відповідальності конкретних осіб здійснюється за правилами, встановленими кримінально-процесуальним законом.

Зрозуміло, цивільно-правові відносини у сфері кримінального процесу похідні, вторинні.

Проте, спільний розгляд цивільного позову і фактичних обставин скоєного злочину в кримінальному судочинстві:

а) забезпечує кримінально-процесуальну економію сил і засобів щодо встановлення відповідного шкоди;

б) виключає паралелізм у роботі судів загальної юрисдикції;

в) гарантує об'єктивність, всебічність і повноту дослідження фактичних обставин заподіяння майнової шкоди й іншого збитку;

г) створює сприятливі умови для діяльності всіх учасників кримінального судочинства як з боку обвинувачення, так і з боку защіти136.

У правовій літературі залежно від характеру спору та виду судового захисту, якої вимагає позивач, виділяють: 1)

позови про присудження (виконавчі позови); 2)

позови про визнання (установітельние позови); 3)

позови про зміну або припинення правовідносин (перетворювальні, конститутивні позови).

У кримінальному судочинстві пред'являються позови про присудження (виконавчі позови).

Правовою підставою до заяви позову в кримінальному процесі є положення ст. 44 КПК РФ.

Відповідно до цієї кримінально-процесуальної нормою фізична або юридична особа, яка зазнала матеріальної шкоди від злочину, вправі при провадженні в кримінальній справі пред'явити до обвинуваченого або до фізичних чи юридичних осіб, що несуть за законом матеріальну відповідальність за дії обвинуваченого, цивільний позов, який розглядається судом разом з кримінальною справою.

Такай позов іменується громадянським позовом у кримінальній справі (або цивільним позовом у кримінальному процесі, цивільним позовом у кримінальному судочинстві).

Основними суб'єктами цивільно-правових відносин у кримінальному судочинстві крім державних органів і посадових осіб, які здійснюють кримінальний процес, є цивільний позивач, приватний обвинувач, їх представники, з одного боку, і обвинувачений чи цивільний відповідач і його представник - з іншого.

Процесуальні статуси цих учасників кримінального процесу, зокрема, цивільного позивача і цивільного відповідача, були детально розглянуті в розділі, присвяченому учасникам кримінального судочинства.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.1. Поняття, сутність і значення цивільного позову "
 1.  Ткачова Н.Н.. Забезпечення позову в цивільному судочинстві: наук.-практ. посібник - "Волтерс Кпувер". - 136 с., 2011

 2.  Тема 13. Судове доказування і докази
    поняття, класифікація, значення. Вимоги, що пред'являються до окремих видів письмових доказів. Використання в цивільному процесі документів і матеріалів, отриманих за допомогою факсимільного, електронного чи іншого зв'язку або іншим дозволяє встановити достовірність документа способом. Межі застосовності копій письмових доказів. Визнання документа, отриманого в іноземній
 3.  Сьомін А. В.. Виконання вироку в частині цивільного позову. Дисертація. Іжевськ, 2002

 4.  1. Позовна виробництво
    поняття, значення, мета, завдання. Дії сторін. Дії судді. Визначення про підготовку справи до судового розгляду, його зміст і значення. Інші визначення, що виносяться при підготовці справи до судового розгляду. З'єднання і роз'єднання позовних вимог: сутність, види, умови. Попереднє судове засідання: цілі, порядок і строки проведення. Права сторін.
 5.  Прімернаятематіка пісьменнихдіпломнихработ погражданскомупроцессу для студентів высшихюридическихучебныхзаведений1
    поняття та основні інститути. 61. Виробництво по справах за участю іноземних осіб. 62. Актуальні проблеми сучасного російського нотаріату. 63. Компетенція органів нотаріату. 64. Нотаріальні дії з охорони спадкових прав. 65. Судове оскарження нотаріальних дій (бездіяльності). 66. Правова природа третейського судочинства. 67. Судочинство в Міжнародному
 6.  § 1. Поняття позовного провадження та позову 1. Позовна виробництво
    зрозуміти основні правила розгляду практично всіх справ, підвідомчих судам загальної юрисдикції. При вивченні позовного провадження важливо усвідомити і зрозуміти основні ключові категорії даної теми: поняття позову, його внутрішню структуру, види позовів, поняття права на пред'явлення позову, зрозуміти особливості фактичних складів, що визначають виникнення і реалізацію права на пред'явлення
 7.  3. Зміст позову
    значення їх виділення в законодавстві, судовій практиці і юридичній доктрині. Елементи позову є головним критерієм при визначенні тотожності позовів, оскільки тотожність позовів визначається збігом предмета, підстави і сторін позову. Якщо не збігаються боку, предмет або підставу позову, наприклад з'являються нові юридичні факти в основі позову, то, відповідно, не можна
 8.  Орієнтовна тематика курсових робіт з цивільного процесу для студентоввысшихюридическихучебныхзаведений2
    цивільного процесуального права. 3. Дія норм цивільного процесуального права в часі і просторі. 4. Принципи цивільного процесуального права. 5. Принцип законності в цивільному процесі. 6. Принцип диспозитивності в цивільному процесі. 7. Принцип змагальності в цивільному процесі. 8. Види судопроизводств в цивільному процесі. 9. Загальна характеристика
 9.  7. Захист відповідача проти заходів забезпечення позову
    позову відповідачу можуть бути завдані збитки, а позивач цілком може зловживати своїми процесуальними і матеріальними правами. Після застосування заходів забезпечення позову відповідач може бути позбавлений можливості продовження нормальної фінансово-господарської діяльності, оскільки можуть бути заарештовані грошові рахунки, готова до відправки на реалізацію продукція і т.д. Тому закон наділяє відповідача
 10.  ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ 1.
    сутність судового доказування. 37. Предмет доказування у цивільній справі. 38. Підстави звільнення від доказування. 39. Суб'єкти доказування. Обов'язок доведення. Розподіл обов'язків по доведенню. 40. Презумпції і фікції в цивільному судочинстві. 41. Поняття і сутність судових доказів. Класифікація судових доказів. 42. Относимость
 11.  Програма спецкурсу (спецсемінару) «ПОЗОВНА ФОРМА ЗАХИСТУ ПРАВА»
    поняття. Обумовленість позовної форми цивільного процесу характером цивільного права. Питання про поняття позову в процесуальному змісті і про поняття позову в матеріально-правовому сенсі. Співвідношення понять позовної форми захисту права і цивільної процесуальної форми. Тема 2. Елементи позову Предмет позову. Спірні правовідносини як предмет позову. Матеріально-правова вимога як
 12.  2. Поняття позову
    поняття позову. По-перше, виділення права на позов в матеріально-правовому і процесуально-правовому сенсі (М.А. Гурвич і інші вчені) * (115). Позов у ??процесуальному сенсі - звернене до суду першої інстанції вимога про захист своїх прав та інтересів. У цьому аспекті позов є засіб порушення цивільного процесу. Позов в матеріальному сенсі - право на задоволення своїх позовних
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш