НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниКваліфікація злочинів → 
« Попередня Наступна »
Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с., 2002 - перейти к содержанию учебника

12.2.2. Зруйнування пам'яток історії та культуриСклад злочину, передбаченого ст. 298 КК, утворюють:
а) нищення;
б)руйнування;
в) псування пам'яток історії, культури або об'єктів, Що мають особливу історичну або культурну цінність.
Перелік пам'яток історії та культури наведено у Законі від 13 липня 1978 р. «Про охорону і використання пам'яток історії і культури» (Відомості Верховної Ради УРСР.-1978.-№ ЗО-Ст. 426).
Перелік природних об'єктів, що охороняються державою, визначено Законом від 25 червня 1991 р. «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України.- 1991- № 41.-Ст. 546).
За частиною 1 статті 298 КК кваліфікується умисне знищення, руйнування чи псування пам'яток історії або культури.
485
Нищення, руйнування чи псування пам'яток історії і культури, які мають особливу історичну чи культурну цінність, кваліфікується за ч. 2 ст. 298 КК, а вчинення таких дій посадовою особою - за ч. З ст. 298 КК.
Відповідальність за діяння, передбачене ст. 298 КК, настає лише при умисному його вчиненні. Необережне знищення, зруйнування чи пошкодження пам'яток історії, культури чи природних об'єктів може тягти відповідальність за ст. 196 КК України.
Відповідальність за знищення чи пошкодження пам'яток історії, культури чи природних об'єктів настає з шістнадцяти років.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "12.2.2. Зруйнування пам'яток історії та культури"
 1. 6.9.3. Кваліфікація знищення або пошкодження чужого майна
  зруйнування, а головним чином знищення, ліквідація можливості для власника володіти майном, користуватися ним. Тому в деяких 2 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про питання, що виникли в судовій практиці в справах про знищення та юдження державного і колективного майна шляхом підпалу 107^НаСЛ'ДОК п°РУшення правил пожежної безпеки» від 2 липня 'о р. // Збірник постанов Пленуму Верховного
 2. 12.1.4. Хуліганство
  зруйнування чи зіпсування пам'яток історії культури або природних об'єктів, взятих під охорону держави, вчинені з хуліганських спонукань, кваліфікуються відповідно за статтями 338, 297, 298, 252 КК України та ч. 2 чи ч. З ст. 296 КК України.1 Особливо злісне хуліганство Особливо злісним хуліганством називається хулі-'анство, передбачене ч. 1, 2 чи ч. 4 ст. 296 КК України, РИ вчиненні якого винний
 3. 8.17. Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду
  пам'ятки природи, заповідні уро-ВД, заказники тощо. Території, взяті під охорону дерзи, та об'єкти природно-заповідного фонду, визначені юм України від 13 липня 1978 р. «Про охорону і Істання пам'яток історії та культури» (ВВР.- 1978-Ст. 426). До них віднесені споруди, пам'ятні 357 місця І предмети, що пов'язані з історичними подіями у житті народу; суспільства і держави. Стаття 252 КК
 4. § 1. Понятие и предмет государственного права Российской Федерации как отрасли права
  культурой. О названиях - "государственное право" или "конституционное право". - Изучая государственное право в настоящее время, студенты встречаются с различными наименованиями той отрасли права, к изучению которой приступили. Можно ли термины - "государственное право" и "конституционное право" считать синонимами? 9 Предложенная классификация методов государственно-правового регулирования не
 5. § 1. Этапы развития Конституции Российской Федерации
  культура", "Внешнеполитическая деятельность и защита социалистического Отечества"; во-вторых, Конституция установила значительно расширенный комплекс социально-экономических, политических и личных прав и свобод, уточнялось содержание отдельных основных прав (так, право на труд в ст. 38 новой редакции было представлено как право на получение гарантированной работы с оплатой труда в соответствии с
 6. § 3. Правовое государство и Российская Федерация
  культуры и многих других факторов. Можно сказать и конкретнее: общечеловеческими являются идеи господства права в жизни общества, верховенство закона, признание значимости прав человека, теория разделения властей и др. Очень многие принципы правового государства, однако, в своем конкретном осуществлении отражают и защищают не столько общечеловеческие принципы, сколько то, что характерно для
 7. § 5. Идеологическое многообразие в Российской Федерации
  пами своей государственно-правовой идеологии, направленной на защиту интересов этого класса, социальной группы. Отсутствие официально провозглашенной идеологии нельзя понимать в том смысле, что государственные органы действуют независимо от каких бы то ни было идеологических принципов, находясь вне идеологических противостояний в обществе. Именно возможность с помощью государственного аппарата
 8. § 7. Политические партии и многопартийность в Российской Федерации
  культура. Есть ли у нас политическая культура? Она у нас есть. Только в отличие от стран со сложившейся парламентской системой она у нас не либеральная, а авторитарная. В чем разница между либеральной и авторитарной политической культурой? Разница в следующем: во-первых, у них, т.е. у западных демократий, борются за власть чтобы претворить в жизнь конкретную, заранее разработанную программу. У
 9. §2. Российская Федерация - светское государство
  культуры, в Российской Федерации уважаются христианство, ислам, буддизм, индуизм и другие религии, составляющие неотъемлемую часть исторического наследия народов Российской Федерации. Тем самым подтверждается отсутствие единой государственной религии и в Российской Федерации признается поликонфессионализм. 79 Ислам, например, признается государственной религией более чем в 30 странах (Иордания,
 10. §2. Социальные основы конституционного строя Российской Федерации
  пами и слоями, нациями и народностями, в том числе и их отношение к обществу и государству, которые направлены на преобразование или сохранение существующей социально-классовой структуры. В узком смысле слова социальная политика выражает отношения между классами, большими и малыми социальными группами по поводу их мета и роли в обществе, методов удовлетворения таких жизненно важных потребностей,
 11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  памятников. Развитие управления идет за счет активной законотворческой деятельности князя, деятельности вечевых собраний, местных законодательных актов отдельных княжеств и земель. С принятием христианства на Руси складывается церковное управление. С точки зрения системы можно обозначить следующие направления: 1Х - Х11 века - десятичная численная система управления; ХП - ХГУ века -
 12. Тема 6 Возникновение, прекращение и ограничение прав на землю
  памятников культуры, с целью соблюдения прав и законных интересов третьих лиц, а также в экстремальных ситуациях. Ограничения прав на земельный участок подлежат государственной регистрации в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. С момента регистрации ограничения права на земельный участок ограничение считается принадлежностью данного земельного участка и при
 13. Тема 14 Земли особо охраняемых территорий
  памятников природы, национальных парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов, территории традиционного проживания коренных малочисленных народов РФ, а также земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов. При изучении темы студентам следует обратить внимание на разнообразную правовую базу, регулирующую правовой режим особо охраняемых территорий - Земельный кодекс
 14. 4. Земли рекреационного назначения
  культурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки,
 15. 5. Земли историко-культурного назначения
  памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия; достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел; военных и гражданских захоронений. Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением. Изъятие земель историко-культурного назначения и не соответствующая их целевому
 16. 7. Земли лесного фонда
  культурами, и иные). К нелесным землям относятся земли, предназначенные для нужд лесного хозяйства (земли, занятые просеками, дорогами, сельскохозяйственными угодьями, и другие земли), а также иные земли, расположенные в границах лесного фонда (земли, занятые болотами, каменистыми россыпями, и другие неудобные для использования
 17. Основная литература:
  культура адвоката. - М., 1996. Рассказывают адвокаты.- М., 2000. Сергеев В. Юридические консультации в условиях рынка. Российская юстиция. 1998, № 11. Сергеич П. Искусство речи на суде. - М., 1988. Фомин М. Оценка адвокатом обоснованности ареста. Российская юстиция. 2000, № 4. Рассмотрение дел судом присяжных. Отв. ред В.М. Лебедев. - М.: Юрид. лит. 1998. Савицкий В.М. Презумпция невиновности. --
 18. Содержание управленческой деятельности по организации нотариата в РФ
  памятник философской античной культуры - произведение " Государство", по-своему пытался ответить на вопросы, как должна реализовы-ваться справедливостьв государстве, как осуществлятьразделение функций между слоями общества, какими качествами должны обладать правители? Большинство работ древнего периода и средневековья отличались описательностью. Главная задача - дать ответ, какие конкретные
 19. Составление приговора
  По смыслу ст. 303 УПК РФ написанию (изготовлению) приговора одним из судей предшествует деятельность всего состава суда, который обсуждал и разрешал вопросы, перечисленные в ст. 299 УПК РФ. Приговор - важнейший акт правосудия. Он должен соответствовать требованиям закона как по форме, так и по содержанию, предусматривающим его элементы. Процессуальная форма приговора, строго регламентированная
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш