НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
Авторське право / Адвокатура / Арбітражний процес / Цивільний процес / Цивільне право (лекції, підручники) / Дисертації з цивільного права / Договірне право / Житлове право / Медичне право / Міжнародне приватне право / Спадкове право / Права споживачів / Права людини / Право інтелектуальної власності / Право власності / Право соціального забезпечення / Правове забезпечення професійної діяльності / Правове регулювання мережі Інтернет / Сімейне право
ГоловнаЦивільне право РосіїЦивільний процес → 
« Попередня Наступна »
Суханов Е.А.. Цивільне право, 4-е видання, підручник, 2010 - перейти до змісту підручника

13.3. Види зобов'язань

Система зобов'язань передбачає їх єдність і диференціацію на основі правильно обраного класифікаційного критерію.
В якості такого критерію можуть служити ті властивості зобов'язань, які надають найбільш помітний вплив на характер їх правового регулювання. Ці властивості дозволяють класифікувати зобов'язання і розташувати їх по строго певній системі.

До найбільш загальній класифікації зобов'язань можна віднести розподіл їх на регулятивні та охоронні. Перша група охоплює зобов'язання, які юридично опосередковують нормально виникають економічні відносини (купівлі-продажу, підряду, перевезення, надання послуг і т.д.). Друга група охоплює зобов'язання, які виникають, коли переміщення матеріальних благ та закріплення їх за певними особами в тому чи іншому ланці порушено (наприклад, зобов'язання з заподіяння шкоди і з безпідставного збагачення). Є й такі зобов'язання, які можна розглядати як свого роду з'єднання регулятивних і охоронних зобов'язань. Їхнє місце визначається залежно від того, до якої групи зобов'язань вони тяжіють за своїм основним змістом. Такі, наприклад, зобов'язання по страхуванню.

Залежно від підстави виникнення всі зобов'язання поділяються на два типи: договірні і позадоговірні. Договірні зобов'язання виникають на основі укладеного договору, а позадоговірні припускають як свого заснування інші юридичні факти. Значення розмежування всіх зобов'язань на два типу у тому, що зміст договірних зобов'язань визначається не тільки законом, а й угодою осіб, що у зобов'язанні. Зміст же позадоговірних зобов'язань залежить тільки від закону або закону і волі однієї із сторін у зобов'язанні. Юридична спільність договірних зобов'язань дозволяє до того ж виділити значну кількість загальних норм права, рівною мірою застосовних до всіх численним і різноманітним договірним зобов'язанням. Сукупність цих правових норм утворює загальну частину інституту договірного права.

Як договірні, так і позадоговірні зобов'язання поділяються на групи зобов'язань. Залежно від характеру опосредуемого ними переміщення матеріальних благ виділяються наступні групи договірних зобов'язань: з реалізації майна, з надання майна в користування, з виконання робіт, з перевезень, з надання послуг, за розрахунками і кредитування, по страхуванню, по спільній діяльності, змішані.

Всередині поза-договірних зобов'язань можна виділити дві групи зобов'язань: з односторонніх угод та охоронні. Вхідні в одну і ту ж групу зобов'язання характеризуються економічної общно-стю, яка зумовлює і спільність їх правового регулювання, наприклад зобов'язання по реалізації майна - купівля-продаж, міна і рента підкоряються цілому ряду загальних правил (п. 2 ст. 567, п. 2 ст. 585 ГК РФ).

Вхідні в окремі групи зобов'язання поряд з об'єднуючими їх загальними ознаками характеризуються певними відмінностями, що припускають їх подальшу класифікацію. Залежно від економічного змісту в межах однієї і тієї ж групи розрізняються окремі види зобов'язань. Наприклад, до групи зобов'язань з виконання робіт входять зобов'язання підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт.

Окремі види зобов'язань, у свою чергу, можуть виступати в різній формі або підрозділятися на різні підвиди. Класифікація зобов'язань за окремими формами має місце тоді, коли в рамках одного і того ж виду зобов'язальних правовідносин специфічні особливості набуває форма їх вираження. Конкретний вид зобов'язання може бути представлений і різними підвидами, якщо в межах даного виду специфічні особливості набувають зміст зобов'язальних правовідносин.

Зобов'язання виникають на основі певних юридичних фактів - підстава їх виникнення. В основі зобов'язальних правовідносин можуть лежати найрізноманітніші юридичні факти, серед яких особливо виділено договір (п. 2 ст. 307 ГК РФ). Зобов'язання встановлюються між строго певними особами. Цілком природно, що зобов'язальнеправовідносини найбільш часто встановлюється з волі що у ньому осіб, вираженої в договорі. Такий спосіб формування зобов'язань у найбільшій мірі відповідає потребам розвитку економічного обороту. В силу цього більшість зобов'язань відносяться до договірного типу.

В силу ст. 1064 ЦК України шкода, заподіяна особі або майну громадянина, а також майну юридичної особи, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка заподіяла шкоду. В якості підстави виникнення таких зобов'язань виступають самі неправомірні дії (делікти), тому виникаючі на їх основі зобов'язання прийнято називати деліктними. Хоча вони і виникають із неправомірних дій, але спрямовані на досягнення правомірного результату - відновлення порушеного майнового становища учасників економічного обороту. На досягнення такого ж результату спрямовані й зобов'язання, метушні-кається внаслідок безпідставного збагачення. В силу ст. 1102 ЦК України особа, яка без встановлених законом, іншими правовими актами або угодою підстав придбало або зберегло майно за рахунок іншої особи, зобов'язана повернути останньому безпідставно придбане або збереження майна (безпідставне збагачення).

В основі зобов'язальних правовідносин можуть лежати також інші дії громадян і юридичних осіб. Наприклад, відповідно до правил, закріпленими гл. 50 ГК РФ, особа, що діє в чужому інтересі без доручення, зокрема з метою запобігання шкоди особистості іншої особи або її майну, за певних умов набуває право на відшкодування понесених ним необхідних витрат та іншого реального збитку. У даному випадку зобов'язання виникає з правомірного дії щодо запобігання шкоди, воно відноситься до числа інших дій громадян і юридичних осіб. При цьому цивільне законодавство передбачає можливість встановлення зобов'язань і з таких інших дій громадян і юридичних осіб, які прямо не передбачені законом та іншими правовими актами, але в силу загальних засад цивільного законодавства породжують цивільні права та обов'язки (п. 1 ст. 8 ГК РФ).

Зобов'язальні правовідносини можуть породжуватися подіями - юридичними фактами, не залежними від волі людей. Найчастіше подія веде не до виникнення зобов'язання, а лише породжує в рамках даного зобов'язання певні права та обов'язки сторін. Наприклад, настання такого страхового випадку, як повінь, спричиняє обов'язок страховика виплатити страхове відшкодування особі, майно якого застраховано від повеней, і право останнього вимагати від страховика виплати йому цього відшкодування.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.3. Види зобов'язань "
 1. Глава 13.Понятіе і види зобов'язань. Виконання зобов'язань
  види зобов'язань. Виконання
 2. ОКРЕМІ ВИДИ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
  ОКРЕМІ ВИДИ
 3. Розділ VI Окремі види зобов'язань
  види
 4. ПРОГРАМА КУРСУ "ГРОМАДЯНСЬКЕ ПРАВО" (ОКРЕМІ ВИДИ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ)
  ПРОГРАМА КУРСУ "ГРОМАДЯНСЬКЕ ПРАВО" (ОКРЕМІ ВИДИ
 5. Доренкова Юлія Михайлівна. Виконання договірного зобов'язання в цивільному праві Росії, 2007

 6. § 5. Способи виконання договірного зобов'язання
  види зобов'язань. Спосіб виконання зобов'язань становить інтерес у разі, коли боржник зобов'язаний передати кредитору яку -або сукупність речей (комплект обладнання, певну суму грошей і т.д.). Тоді може виникнути під-39 Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. 1996. - № 10.-С. 99 - 100. 40 Радянське цивільне право. Підручник . Т.1. / під рея. OK
 7. Коментар до глави 28 "Рента і довічне утримання з утриманням"
  види зобов'язань, довічне утримання з утриманням являє собою різновид зобов'язання ренти, а ще точніше - вид зобов'язання довічної ренти. Цей висновок прямо випливає з п. 2 ст. 517 ЦК, де зазначено, що довічна рента може бути встановлена ??на умовах довічного утримання з
 8. Л. В. САННІКОВА. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ в російському цивільному праві, 2007

 9. Глава II. МІСЦЕ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ У СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
  Глава II. МІСЦЕ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ У СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ
 10. 7.1. Загальні положення про зобов'язання з надання послуг
  зобов'язань з надання послуг є-етсято, чтоприихисполненииуправомоченномулицуяеие /> едяе / яся # еі4ь жиосоташешпосвимнесоздаетсяновыйовеществленныйрезультатче- ? ложческой%еятелъности,асовершаютсяиныедействия,удовлетворяющие його інтереси. Крім того, на відміну від зобов'язань по передачі товарів та виконання робіт, об'єкт зобов'язань з надання послуг, тобто самі послуги, невіддільний їм
 11. 3. Види зобов'язання по предмету виконання
  зобов'язання поділяються на різновиди залежно від кількості і складу предметів. При класифікації за кількістю предметів виділяють зобов'язання з одним предметом і їх безліччю. У першому випадку боржник передає кредитору одну річ (сукупність речей складових один комплект), поступається певне майнове право (вимога) або переводить на третю особу
 12. Тема 25. Договір комерційної концесії
  види і сфера проведення конкурсу. Проведення конкурсу при приватизації майна, продажу нерухомості, укладанні договорів на розробку, розміщенні замовлення та ін Учасники конкурсу, їхні права та обов'язки. Договір з переможцем конкурсу. Зміна умов і скасування публічного конкурсу. Тема 29. Проведення ігор Вимоги, пов'язані з організацією ігор і парі і з участю в них.
 13. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ внаслідок безпідставного збагачення
  зобов'язань внаслідок безпідставного збагачення не є новим для російського цивільного права. До введення в дію частини другої ЦК, тобто до 1 березня 1996 р ., розглянутий вид зобов'язань регулювався ст. 133 Основ цивільного законодавства Союзу РСР і республік, а також застосовувалися субсидиарно до зазначеної нормі ст. 473, 474 ЦК 1964 р. Правила про зобов'язання внаслідок
 14. ЗМІСТ
  види кваліфікації злочинів 15 Загальні правила кваліфікації злочинів 19 Кваліфікація злочинів, вчинених у співучасті .... 42 ВИСНОВОК 60 СПИСОК
 15. 3. Види угод, здійснюваних кредитними організаціями
  зобов'язань у грошовій формі; 2) придбання права вимоги від третіх осіб виконання зобов'язань у грошовій формі; 3) довірче управління грошовими коштами та іншим майном за договором з фізичними та юридичними особами; 4) здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням відповідно до законодавства РФ; 5) надання в
 16. Організаційно-правові форми юридичних осіб
  види юридичних осіб: 1) господарські товариства; 2) господарські товариства; 3 ) виробничі кооперативи; 4) унітарні підприємства; 5) споживчі кооперативи; 6) фонди; 7) установи; 8) громадські та релігійні організації (об'єднання); 9) об'єднання юридичних осіб (асоціації та спілки). Розглянемо перераховані організаційно-правові форми юридичних осіб
 17. ? 2. Поняття і підстави припинення зобов'язань
  зобов'язання. Припинення зобов'язання означає відпадання правової пов'язаності його суб'єктів, що втрачають внаслідок припинення зобов'язання суб'єктивні права і зобов'язаний-ності, що становлять зміст зобов'язального правовідносини. При припиненні зобов'язання перестає існувати, і його учасників більше не пов'язують ті права та обов'язки, які раніше з нього
 18. зобов'язання з деліктів
  зобов'язань. Зміст таких зобов'язань полягає у відшкодуванні шкоди, заподіяної особистості або майну. Цивільні кодекси Німеччини та Франції, законодавство і судова практика Англії і США, що містять норми, що відносяться до регулювання відносин з деліктів, дотримуються неоднакових підходів до визначення їх понять. Найбільш загального підходу дотримується з часів Кодексу
 19.  Тема 30. Зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди
    зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди. Суб'єкти і зміст зобов'язань із заподіяння шкоди. Загальні підстави відповідальності за заподіяння шкоди за системою генерального делікту. Попередження заподіяння шкоди. Відповідальність за шкоду, заподіяну діяльністю, що створює небезпеку для оточуючих. Відповідальність юридичної особи чи громадянина за шкоду, заподіяну