НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право Україна || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальний процес РосіїОснови кримінально-процесуального права → 
« Попередня Наступна »
Гельдібаев, Мовладі Хасіевіч .. Кримінальний процес: підручник для студентів вузів, що навчаються за юридичними спеціальностями / М.Х. Гельдібаев, В.В. Вандишев. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон і право. - 719 с., 2012 - перейти до змісту підручника

14.1. Поняття, сутність, форми і значення попереднього розслідування

Традиційно в правовій літературі взагалі і в навчальній кримінально-процесуальній літературі зокрема попереднє розслідування при-«вання злочинів розглядається абсолютно справедливо в якості самостійної та обов'язкової по переважній більшості кримінальних справ стадією кримінального судочинства.

Мова в даному випадку йде про континентальну (романо-германської) системі права.

Попереднє розслідування має всі ознаки необхідної та самостійної стадії кримінального судочинства.

Попереднє розслідування має власні безпосередні завдання, які полягають в:

а) збиранні, перевірці та оцінці доказів винності чи невинності конкретних осіб;

б) швидке і повне розкриття злочину і попередньому розслідуванні кримінальної справи;

в) встановленні особи і (або) осіб, відповідно вчинила або вчинили злочин, і притягнення цієї особи або цих осіб як обвинувачених;

г) підготовці матеріалів попереднього розслідування для розгляду їх у судовому розгляді; і т.д.

Ця стадія кримінального процесу має специфічним колом її учасників.

Серед них знаходяться, наприклад, підозрюваний, обвинувачений, поняті, особи, що пред'являються разом з впізнаваним обличчям для впізнання, та інші суб'єкти кримінального судочинства.

Для даної стадії характерні власні спеціальні терміни, які будуть предметом більш детального розгляду нижче.

Попереднє розслідування відрізняється від інших стадій специфічними діями і правовідносинами.

Серед різноманітних дій в стадії попереднього розслідування знаходяться насамперед слідчі дії, виробництво частини яких можливе лише в цій стадії кримінального процесу (наприклад, контроль і запис телефонних та інших переговорів).

Очевидно, що виробництво специфічних слідчих дій обумовлює особливі правовідносини, припустимо, між слідчим і допитуваним особою, між слідчим і учасниками кримінального процесу у зв'язку з накладенням арешту, огляду і виїмки поштово-телеграфних відправлень і т. д.

Для розглянутої стадії характерні особливі рішення і документи що складаються.

Зокрема, в ході попереднього розслідування приймаються рішення про затримання підозрюваного, притягнення особи як обвинуваченого, проведення обшуку, виїмки та інших слідчих дій і деякі інші.

Різні рішення оформляються документами, які не складаються в інших стадіях кримінального судочинства.

Як приклад досить послатися на постанову про притягнення особи як обвинуваченого, обвинувальний акт або обвинувальний висновок, протоколи обшуку, виїмки і т.д.

Попереднє розслідування злочинів здійснюється у двох формах: попереднього слідства і дізнання.

У свою чергу дізнання підрозділяється на два види: 1)

дізнання у справах, в яких провадження попереднього слідства обов'язково (ст. 40, 157 КПК України); 2 )

дізнання у справах, в яких попереднє слідство не обов'язково (ст. 40, 223-225 КПК України).

Попереднє розслідування - необхідна і самостійна стадія кримінального судочинства, що полягає у правовідносинах і діяльності всіх його учасників за визначальної ролі органу дізнання, дізнавача, начальника підрозділу дізнання, слідчого і керівника слідчого органу при обмеженому контролі прокурора і суду щодо встановлення наявності або відсутності фактичних і юридичних підстав для притягнення особи як обвинуваченого і передачі кримінальної справи до суду.

Обмежений судовий контроль допущений законодавцем для здійснення нагляду за законністю, обгрунтованістю і справедливістю:

а) застосування деяких кримінально-процесуальних заходів примусу;

б) виробництва окремих слідчих дій, що обмежують конституційні права, свободи і законні інтереси учасників попереднього розслідування (ч.

2 ст. 29 КПК РФ).

Попереднє слідство - форма попереднього розслідування, що полягає у правовідносинах і діяльності всіх його учасників за визначальної ролі слідчого і керівника слідчого органу та існуванні обмеженого контролю прокурора і суду щодо встановлення наявності або відсутності фактичних і юридичних підстав для притягнення конкретної особи як обвинуваченого і направлення до суду кримінальної справи, як правило, про вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів (ст. 15 КК РФ, ст. 151 КПК РФ).

Попереднє слідство є основною і визначальною формою розслідування кримінальної справи.

Цей висновок випливає з двох положень кримінально-процесуального закону.

Перше з них полягає в тому, що виробництво попереднього слідства обов'язково по всіх кримінальних справах, за винятком кримінальних справ про злочини, зазначені в ч. 3 ст. 150 КПК РФ.

Друге полягає в тому, що за письмовою вказівкою прокурора кримінальні справи про злочини невеликої та середньої тяжкості, у тому числі справи, зазначені в п. 1 ч. 3 ст. 150 КПК РФ, можуть бути передані для виробництва у формі попереднього слідства.

Дізнання в цілому - форма попереднього розслідування, що полягає у правовідносинах і діяльності всіх його учасників за визначальної ролі органу дізнання, дізнавача, начальника підрозділу дізнання та прокурора і наявності обмеженого контролю суду:

а) з виробництва невідкладних слідчих дій до початку попереднього слідства;

б) встановлення в повному обсязі наявності або відсутності фактичних і юридичних підстав для притягнення особи як обвинуваченого і направлення кримінальної справи до суду по справах, як правило, про злочини невеликої та середньої тяжкості.

Більш точне і наочне уявлення про сутність форм попереднього розслідування дає розгляд питання про їх співвідношення.

Термін «співвідношення» передбачає виділення:

а) з одного боку, рис, ознак, властивостей, якостей, домінант, які об'єднують будь явища і підкреслюють їх спільність ;

б) з іншого боку, рис, ознак, властивостей, якостей, домінант, що відрізняють відповідні явища одне від одного.

Попереднє слідство і дізнання володіють такими загальними характерними ознаками. 1.

Попереднє слідство і дізнання є формами попереднього розслідування, що мають у кримінальному судочинстві рівне значення в тому сенсі, що посадові особи, їх здійснюють, повинні:

а) правильно застосовувати норми кримінального закону;

б) дотримуватися вимог норм кримінально-процесуального закону, інших законів та міжнародних правових актів;

в) охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, який опинився у сфері кримінального судочинства, незалежно від його кримінально-процесуального статусу (положення). 2.

У рамках провадження попереднього слідства та дізнання досягаються єдині цілі і вирішуються єдині загальні і безпосередні для них завдання, які були розглянуті вище. 3.

Процесуальними підставами провадження попереднього слідства і дізнання є єдині принципи кримінального судочинства, загальні умови стадії попереднього розслідування в цілому (за деяким винятком) і норми кримінально-процесуального законодавства Росії, що регулюють ці форми попереднього розслідування з урахуванням їх специфіки. 4.

Для попереднього слідства і дізнання характерні наявність відомчого контролю та обмеженість судового контролю. 5.

Для попереднього слідства і дізнання характерні єдині правові наслідки, які полягають в тому, що їхні матеріали служать законною підставою для розгляду та вирішення кримінальних справ у судовому розгляді суду першої інстанції і в подальших судових стадіях кримінального судочинства.

Разом з тим попереднє слідство і дізнання є самостійними формами розслідування.

Отже, розглянуті форми попереднього розслідування не можуть бути ідентичними, тотожними, рівнозначними, тому між ними існують серйозні відмінності.

Вони різняться: 1)

по органам, що здійснюють попереднє слідство і дізнання (ст. 40, 150, 151, 157 КПК України).

Дане питання було детально розглянуто в главі підручника про учасників (суб'єктів) кримінального судочинства; 2)

по підслідності кримінальних справ про злочини (ст. 150, 151, 157 КПК України).

Це питання буде предметом розгляду при викладі цієї теми; 3) за термінами провадження дізнання і попереднього слідства

(ст. 157, 162 КПК України та ін.)

Дане питання більш докладно буде розглянуто нижче; 4)

з процесуального порядку завершення розглянутих виробництв (ст. 215, 217, 220, 225 КПК України та ін) .

Перераховані відмінності будуть більш детально розглянуті при викладі питань інших навчальних тем цього підручника; 5)

по процесуальної самостійності слідчого і дізнавача (ст. 38 і 41 КПК РФ) .

Дане питання було розглянуто в главі підручника про учасників кримінального процесу та їх кримінально-процесуальному статусі; 6)

за обсягом прокурорського нагляду за попереднім слідством і дізнанням (ст. 37, 108 КПК України та ін.)

Ця відмінність очевидно, оскільки законодавець значну частину колишніх повноважень прокурора передав керівнику слідчого органу. Однак ці повноваження прокурора практично повністю збережені стосовно діяльності органу дізнання та дізнавача.

Значення стадії попереднього розслідування полягає в наступному.

По-перше, в цій стадії реалізується найбільш наочно принцип невідворотності настання кримінальної відповідальності і покарання шляхом встановлення фактичних обставин вчинення злочину та особи (або осіб), яка його вчинила.

По-друге, в цій стадії з'являється найважливіший учасник кримінального судочинства - обвинувачений, імовірно вчинив злочин, і щодо якої ведеться попереднє розслідування.

По-третє, в цій стадії готуються матеріали, які є предметом розгляду і вирішення в стадії судового розгляду.

Попереднє розслідування в будь-якій формі здійснюється не тільки на основі кримінально-процесуальних принципів, а й на певних організаційно-управлінських положеннях, які отримали в законодавстві та теорії кримінального процесу назву загальних умов попереднього розслідування.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14.1. Поняття, сутність, форми і значення попереднього розслідування "
 1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
  попереднього розслідування. Відмінність попереднього слідства від дізнання. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1 липня 2 з 4, 5 6 7 6 Система загальних умов провадження попереднього розслідування. Процесуальна самостійність слідчого. Характеристика окремих видів загальних умов попереднього розслідування. Нормативний матеріал Конституція
 2. Зміст
  поняття, сутність і зміст 37 § 3. Місце принципу публічності (офіційності) у системі принципів кримінального судочинства 66 Глава 2. Суб'єкти і засоби реалізації принципу публічності (офіційності) в сучасному кримінальному судочинстві Росії 95 ф § 1. Суб'єкти реалізації принципу публічності (офіційності) 95 § 2. Засоби реалізації принципу публічності (офіційності)
 3. Закінчення попереднього розслідування
  попереднього
 4. Глава 14. Попереднє розслідування (загальні положення)
  розслідування (загальні
 5. Глава 3. Особливості попереднього розслідування у кримінальних справах щодо неповнолітніх
  попереднього розслідування по кримінальних справах щодо
 6. Глава 10. Судово-контрольне виробництво в стадії попереднього розслідування: організація захисту, юридичне представництво
  попереднього розслідування: організація захисту, юридична
 7.  Дізнавач
    попереднє розслідування у формі
 8.  Стаття 1278. Вільне відтворення твору для цілей правозастосування
    сутність попереднього слідства полягає в розслідуванні злочину слідчим, тобто в здійсненні дій по збиранню і перевірці доказів, необхідних і достатніх для з'ясування обставин, що входять до предмету доказування, які здійснюються в установленому кримінально-процесуальним законодавством порядку з метою виявлення, попередження і припинення злочинів,
 9.  Косарєв, В. Н., Макогон, І. В.. Тактичні алгорітмиработис мікрооб'єктами в про-процесі розслідування злочинів [Текст]: навч. посібник / В.М. Косарєв, І.В. Макогон; ВолДУ, Урюпинський філія. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2005. - 120 с., 2005
    Значить для студентів та аспірантів юридичних вузів, а також слідчих, оперативних працівників, експертів і фахівців за спеціальними методам
 10.  Стаття 387. Розголошення даних досудового слідства або дізнання
    зрозумілої, а також інші особи, які були присутні при провадженні слідчих дій (секретар, педагог, лікар тощо). Відповідальність за даний злочин настає з 16 років. Підозрюваний і обвинувачений відповідальність за такі дії не несуть. У тому випадку, якщо дані слідства або дізнання розголошуються самими посадовими особами, що роблять попереднє слідство або дізнання,
 11.  II Тематичний план лекції, семінарських і практичних занять.
    сутність адвокатури та адвокатської діяльності. Предмет, система і завдання курсу «Адвокатура» 4 4 лютого. Тема 2 Основні напрями, завдання і принципи діяльності адвокатури 6 Квітня 2 березня. Тема 3 Права та обов'язки адвоката. Кодекс етики адвоката 4 4 4. Тема 4 Статус адвоката. Порядок його придбання, зупинення та припинення 6 квітня 2 травня. Тема 5 Форми адвокатських утворень. Порядок їх
 12.  ЗМІСТ
    попереднього розслідування у кримінальних справах щодо неповнолітніх. § 1. Особливості предмета доказування у кримінальних справах щодо неповнолітніх 94 § 2. Особливості провадження слідчих дій за участю неповнолітніх підозрюваних, обвинувачених 116 § 3, Особливості застосування заходів процесуального примусу до неповнолітніх підозрюваним і обвинуваченим 142?
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш