НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаМуніципальне правоДержавне та муніципальне управління → 
« Попередня Наступна »
Р.Т. Мухаев. Правові основи Російської держави: підручник для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю «Державне та муніципальне управління» (080 504). - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 351 с. - (Серія «Державне та муніципальне управління»)., 2007 - перейти до змісту підручника

14.4.5. Порядок проходження державної служби

Право вступу на державну службу мають, за загальним правилом, громадяни Російської Федерації, які досягли 18-річного віку, володіють державною мовою, мають професійну освіту і відповідають вимогам, встановленим законодавством Російської Федерації про державній службі.

Однак існують випадки, коли громадянин не може бути прийнятий на державну службу і перебувати на державній службі: а) якщо він рішенням суду, що набрало законної сили, визнано недієздатним або обмежено дієздатним; б) позбавлений судом права обіймати державні посади протягом призначеного терміну; в) має відповідно до висновку медичної установи захворювання, що перешкоджає виконанню посадових обов'язків; г) має близьку спорідненість або властивість (батьки, подружжя, брати, сестри, сини, дочки, а також брати, сестри , батьки і діти подружжя) з державним службовцем, якщо їх державна служба пов'язана з безпосередньою підпорядкованістю або підконтрольністю одного з них іншому, і в інших випадках, встановлених нормативними актами Російської Федерації; д) відмовляється від проходження процедури оформлення допуску до відомостей, що становлять державну та іншу охоронювану законом таємницю, якщо виконання посадових обов'язків за посадою державної служби, на яку претендує громадянин, пов'язане з використанням таких відомостей; е) має громадянство іноземної держави, за винятком випадків, якщо доступ до державної служби врегульовано на взаємній основі міждержавними угодами; ж) відмовляється від подання відомостей про доходи державного службовця і про майно, що належить йому на праві власності.

Для особи, вперше надходить на державну службу, а також для державного службовця при перекладі на державну посаду державної служби іншої групи і іншої спеціалізації може бути встановлений випробувальний термін тривалістю від трьох до шести місяців залежно від рівня підготовки та посади державної служби, на яку громадянин надходить. На заміщення вакантної державної посади державної служби може бути оголошений конкурс, який забезпечує право громадян на рівний доступ до державної служби. Конкурс проводиться у двох формах: конкурс документів, якщо заміщаються вакантні посади державної служби 2-ї групи; конкурс-випробування, якщо заміщуються вакантні посади державної служби 3, 4 і 5-ї груп.

Державний службовець підлягає атестації не частіше одного разу на два роки, але не рідше одного разу на чотири роки. Під атестацією державних службовців розуміється діяльність, у процесі якої атестаційна комісія в рамках встановленої науково обгрунтованої процедури для виявлення ступеня відповідності службовця займаній посаді оцінює ділові, особисті та моральні якості службовця, підсумки його службової діяльності. Виділяються два основні завдання атестації: а) встановлення відповідності службовця займаній посаді (визначення рівня професійної підготовки), б) присвоєння кваліфікаційного розряду.

Кваліфікаційні розряди державних службовців вказують на відповідність рівня професійної підготовки державних службовців кваліфікаційним вимогам, що пред'являються до посад державної служби відповідних груп.

Кваліфікаційні розряди присвоюються за результатами державного кваліфікаційного іспиту або атестації. Законодавцем встановлено 15 кваліфікаційних розрядів, що привласнюються державним службовцям. Освіта і про фе - сиональной кваліфікація державних службовців мають бути підтверджені відповідними документами. Громадянам, які претендують на державну посаду державної служби, необхідно мати:

? для вищих і головних державних посад державної служби - вищу професійну освіту за спеціалізацією державних посад державної служби;?

Для провідних і старших державних посад державної служби - вищу професійну освіту за фахом (державне управління);?

Для молодших державних посад державної служби - середню професійну освіту за спеціалізацією державних посад державної служби (або освіта, вважається рівноцінним).

Рішення про визнання освіти рівноцінним приймається федеральним органом з питань державної служби. Якщо державний службовець перекладається з державної служби одного виду на державну службу іншого виду, раніше присвоєний класний чин, дипломатичний ранг, військове і спеціальне звання, а також період перебування у відповідному класному чині, дипломатичному ранзі, військовому і спеціальному званні враховуються при присвоєнні класного чину, дипломатичного рангу, військового і спеціального звання по новому виду державної служби відповідно до федеральними актами Росії.

Припинення державної служби - це нормативно встановлений порядок припинення державно-службових правових відносин між державним службовцем та державним органом, які виникли під час вступу громадянина на державну службу і в процесі виконання ним посадових обов'язків. Припинення державної служби можливе тільки відповідно до законодавства про державну службу та про працю.

Законодавство про державну службу передбачає спеціальні підстави для звільнення державного службовця за ініціативою керівника державного органу. 1.

Досягнення державним службовцем граничного віку, встановленого для заміщення посади державної служби. Законодавство про державну службу встановлює граничний вік перебування на державній службі - 60 років. Однак для посад 5, 4 і 3-ї груп державної служби можливе продовження перебування на службі до 65 років. 2.

Припинення громадянства Російської Федерації. 3.

Недотримання державним службовцям обов'язків і обмежень, встановлених Федеральним законом «Про основи державної служби Російської Федерації». 4.

Розголошення відомостей, що становлять державну та іншу охоронювану законом таємницю. 5.

Державний службовець може бути звільнений і при виникненні інших обставин, які передбачаються п. 3 ст. 21 Федерального закону «Про основи державної служби Російської Федерації». Сучасний стан державної служби в РФ характеризується крайньою неефективністю, страждає такими серйозними недоліками, як тотальна корупція, бюрократизм, засилля номенклатури, некомпетентність, низький рівень правової культури держслужбовців, формалізм, фаворитизм. За даними одного з досліджень, лише 25% російських державних службовців орієнтуються в даний час на демократичний стиль роботи. Приблизно 30% чиновників в принципі підтримують демократичний стиль управління, але в даний час не вважають його актуальним. Інші 45% державних службовців відверто орієнтуються на корпоратівізм3.

З кожним роком погіршується професійний склад державних службовців у зв'язку з низькою середньою заробітною платою. Одночасно відбувається зниження престижу державної служби як виду професійної діяльності. Негативною тенденцією є перевага державних службовців з непрофільним освітою. Брак кваліфікованих кадрів поєднується з наявністю незаповнених вакансій з причини низької оплати праці в державному секторі. Крім цього, структури адміністративно-державного управління недостатньо регламентовані і слабо контролюються з боку громадянського суспільства.

На усунення подібних недоліків була орієнтована Федеральна програма «Реформування державної служби Російської Федерації (2003-2005 роки)», що передбачає створення основ правового забезпечення державної служби та містить систему першочергових заходів з оптимізації системи державного управління.

Однак, як показала практика, наміри авторів програми виявилися всього лише благими побажаннями, а сама вона була провалена.

Задоволення повсякденних потреб здійснюється людиною в процесі його діяльності. Матеріальні та нематеріальні блага, необхідні для власного існування, він створює в результаті спільної, цілеспрямованої і усвідомленої діяльності, яка називається працею. Ця діяльність і відносини в процесі створення матеріальних і нематеріальних благ потребують правового регулювання. У ст. 1 Трудового кодексу РФ зазначено, що цілями трудового законодавства є встановлення державних гарантій трудових прав і свобод громадян, створення сприятливих умов праці, захист прав та інтересів працівників і роботодавців.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14.4.5. Порядок проходження державної служби "
 1. Особливості трудової діяльності громадянина, що проходить альтернативну цивільну службу
  проходження альтернативної цивільної служби, затв. постановою Уряду РФ від 28 травня 2004 р. Трудовий діяльність громадянина, що проходить альтернативну цивільну службу, регулюється ТК РФ з урахуванням особливостей, передбачених вищезгаданими Федеральним законом та Положенням. Постановою Міністерства праці РФ від 3 березня 2004 затверджено Переліки видів робіт, професій,
 2. 71. Злочини проти військової служби, загальна характеристика складів.
  Порядок проходження військової служби. Всі диспозиції військових кримінально-правових норм, по суті, є бланкетним, вимагають предметного аналізу відповідних нормативних актів (військових статутів, настанов, інструкцій і т.п.). Винність являє собою психічне ставлення злочинця до діяння і настали наслідків, у злочинах проти військової служби вона відображає військовий
 3. I. Загальні положення
  проходження державної служби працівниками інспекцій регулюються Положенням про службу в органах внутрішніх справ Російської Федерації та іншими нормативними правовими
 4. § 1. Поняття, зміст і види публічної служби
  проходження публічної служби здійснюється в організаційних структурах суб'єктів публічного права: держави, муніципальних утворень і юридичних осіб публічного права; фінансове забезпечення публічної служби здійснюється за рахунок держави або муніципального освіти (федерального , регіонального чи місцевого бюджету, бюджету державного позабюджетного фонду).
 5. § 2. Державна служба: поняття, види і система
  порядок притягнення до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності. Існують класифікації окремих видів державної служби. Так, за характером функцій державної цивільної служби виділяються общефункціональная служба, яка призначена для забезпечення діяльності державного органу, виконання стандартних для будь-якого державного
 6. Стаття 335. Ухилення від призову на строкову військову службу
  порядок комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань. 2. Об'єктивна сторона злочину виражається як у формі дії, так і бездіяльності. Ухилення від призову на строкову військову службу шляхом дії може мати місце у випадку симуляції призовником хвороби, покаліченні, підкупі працівника військкомату тощо. Розглянутий со691 ставши злочину у формі
 7. § 6. Проходження державної служби
  порядок виникнення, зміни та припинення державно-службових відносин при реалізації громадянами права на рівний доступ до державної служби. На громадянську службу має право діяти громадяни РФ, які досягли віку 18 років, володіють державною мовою Російської Федерації та відповідні кваліфікаційним вимогам, встановленим федеральним законом.
 8. 3. Надання службових житлових приміщень
  порядок надання службових жилих приміщень і користування ними. Службове жиле приміщення надається громадянам, які не забезпеченим житлом у даному населеному пункті. Житлове приміщення, віднесене до категорії службового, має бути благоустроєним стосовно до умов даного населеного пункту, відповідати встановленим санітарним і технічним правилам і нормам. Рішення про
 9. Стаття 407. Самовільне залишення військової частини або місця служби
  порядок проходження військової служби, який зобов'язує військовослужбовців строкової служби постійно перебувати в розташуванні військової частини або за місцем служби і не залишати їх без дозволу відповідного начальника. 2. Об'єктивна сторона злочину містить дві форми його можливого прояву: а) самовільне залишення військової частини; б) неявка в установлений строк без поважних причин на службу
 10.  § 2. Виконання покарання у вигляді арешту щодо засуджених військовослужбовців
    порядок і умови виконання даного покарання та його відбування військовослужбовцями мають істотну специфіку, зумовлену головним чином особливостями проходження військової служби. З урахуванням цієї обставини ДВК РФ поряд з гл. 10 (зміст якої розглянуто в гол. 6 даного підручника) містить окрему гл. 19 (ст. 149 - 154), присвячену питанню. Згідно ч. 3 ст. 54
 11.  § 3. Принципи державної служби
    проходженні цивільної служби та муніципальної служби, єдності вимог до професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і муніципальних службовців, обліку стажу муніципальної служби при обчисленні стажу цивільної служби та стажу цивільної служби при обчисленні стажу муніципальної служби, співвідносності основних умов оплати праці та соціальних
 12.  § 4. Відпустки без збереження заробітної плати
    проходженням військової служби, - до 14 календарних днів на рік; працюючим інвалідам - ??до 60 календарних днів на рік; працівникам у випадках народження дитини, реєстрації шлюбу, смерті близьких родичів - до 5 календарних днів. Перелік працівників, зазначених у ч. 2 ст. 128, не є вичерпним. Крім випадків, зазначених у ній, роботодавець зобов'язаний надавати відпустки без
 13.  § 4. Виконання покарання у вигляді позбавлення спеціального, військового або почесного звання, класного чину і державних нагород
    порядок присвоєння, терміни знаходження в званні та інші спеціальні питання) визначені у законах "Про військову службу і військовий обов'язок" (1998) та "Про статус військовослужбовців" (1998) і Указі Президента РФ "Питання проходження військової служби" (1999). Спеціальні звання присвоюються атестованим співробітникам, які проходять службу у воєнізованих державних органах (наприклад, ст. 6 Положення про
 14.  Стаття 58. Службові обмеження для військовослужбовців
    проходження військової служби. Розміри утримання із грошового утримання визначаються в межах від 10% до 20% грошового утримання. 4. Підвищення в посаді, військовому званні не може мати місце протягом усього часу відбування покарання засудженим, якщо навіть для цього є фактичні і юридичні підстави, законодавець не поширює цю заборону на урядові нагороди та
 15.  § 2. Добровільний вступ на військову службу101
    порядок укладання контракту і вступу його в силу не може бути змінений угодою сторін. Для контракту передбачена письмова типова форма, затверджена Положенням про порядок проходження військової служби. Недотримання форми контракту не має юридичних наслідків - виникнення військово-службових правовідносин. У контракті закріплюється термін, протягом якого військовослужбовець
 16.  Стаття 62. Вміст у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців
    проходженням служби у військовій частині з жорсткішим режимом. 6. Виконання даного виду покарання регулюється кримінально-виконавчим законодавством, згідно з яким засуджені відбувають покарання в окремих дисциплінарних батальйонах або окремих дисциплінарних ротах з відповідним режимом, властивим місцям позбавлення
 17.  Зміст
    порядок ведення офіційних документів і документальне оформлення фактів, що мають юридичне значення 6. Злочини, пов'язані з посяганнями на встановлений порядок реалізації прав і обов'язків громадян Глава V. Злочини проти військової служби 1.