НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальний процес РосіїКримінальний процес (конспект лекцій) → 
« Попередня Наступна »
Манова Н. С, Франціфоров Ю. В.. Кримінальний процес: конспект лекцій. - 2-е вид., Испр. і доп. - М.: Юрайт-Издат - 176 с., 2007 - перейти до змісту підручника

15.1. Поняття і значення общіхусловій судового розгляду

Протягом всього судового розгляду у всіх його частинах діють певні правила, які виділені в окрему главу (гл.

35 КПК) та які прийнято називати загальними умовами судового розгляду.

Загальні умови судового розгляду - це закріплені законом правила, які відображають найбільш характерні риси даної стадії процесу і забезпечують реалізацію в ній принципів УСП. У загальних умовах закладені основи порядку судового розгляду в цілому і в окремих його частинах.

15.2. Система общіхусловій судового розгляду

До загальних умов судового розгляду відносяться: безпосередність та усність; незмінність складу суду; роль і повноваження головуючого; повноваження учасників судового розгляду; межі судового розгляду; порядок винесення ухвали і постанови; регламент судового засідання; заходи впливу за порушення порядку в судовому засіданні; протокол судового засідання.

Безпосередність та усність. У судовому розгляді всі докази по УД підлягають безпосередньому дослідженню. Суд заслуховує свідчення підсудного, потерпілого, свідків, висновок експерта, оглядає ВД, оголошує протоколи та інші документи, виробляє інші судові дії з дослідження доказів.

Оголошення показань, даних при провадженні попереднього розслідування, можливе лише у випадках, встановлених законом.

Вирок суду може бути заснований лише на тих доказах, які були досліджені в судовому засіданні.

Незмінність складу суду. УД розглядається одним і тим же суддею або в одному і тому ж складі суду.

Якщо хто-небудь із суддів позбавлений можливості продовжувати участь у засіданні, він замінюється іншим суддею, і розгляд УД починається спочатку.

Роль і повноваження головуючого. Головуючий керує судовим засіданням, приймає всі передбачені КПК заходи для забезпечення змагальності та рівноправності сторін.

Головуючий забезпечує дотримання розпорядку судового засідання, роз'яснює всім учасникам судового розгляду їх права та обов'язки, порядок їх здійснення та регламент судового засідання.

Заперечення кого з осіб, що беруть участь в судовому розгляді, проти дій головуючого заносяться до протоколу судового засідання.

Полномочияучастниковсудебногоразбирательства. У судовому засіданні сторони звинувачення і захисту користуються рівними правами на заяву відводів і клопотань, подання доказів, участь в їх дослідженні, виступ у судових дебатах, подання суду письмових формулювань з питань, на розгляд інших питань, що виникають у ході судового розгляду УД.

Участь обвинувача. Участь у судовому розгляді обвинувача обов'язково.

Участь державного обвинувача по УД публічного і приватно-публічного обвинувачення обов'язково.

За УД приватного обвинувачення обвинувачення у судовому розгляді підтримує потерпілий.

Державне обвинувачення можуть підтримувати декілька прокурорів. Якщо при судовому розгляді виявиться неможливість подальшої участі прокурора, він може бути замінений. Знову вступив прокурору суд надає час для ознайомлення з матеріалами УД і підготовки до участі в судовому розгляді. Заміна прокурора не тягне повторення дій, які до того часу були скоєні в суді. За клопотанням прокурора суд може повторити допити свідків, потерпілих, експертів або інші судові дії.

Державний обвинувач представляє докази і бере участь в їх дослідженні, викладає суду свою думку по суті обвинувачення, а також з інших питань, що виникають під час судового розгляду, висловлює суду пропозиції про застосування кримінального закону і призначення підсудному покарання .

Прокурор пред'являє або підтримує пред'явлений у справі цивільний позов, якщо цього вимагає охорона прав громадян, громадських чи державних інтересів.

Якщо в ході судового розгляду державний обвинувач прийде до переконання, що представлені докази не підтверджують пред'явленого підсудному обвинувачення, він відмовляється від обвинувачення та викладає суду мотиви відмови. Повний або частковий відмова державного обвинувача від обвинувачення в ході судового розгляду тягне за собою припинення УД повністю або у відповідній частині.

Державний обвинувач може також до видалення суду до нарадчої кімнати для постановлення вироку змінити обвинувачення в бік пом'якшення.

Участь підсудного. Судовий розгляд УД проводиться за обов'язкової участі підсудного, за винятком випадків, коли у справі про злочин невеликої або середньої тяжкості підсудний порушує клопотання про розгляд у його відсутність.

При неявці підсудного УД має бути відкладено.

Суд вправі піддати неявившегося без поважних причин підсудного приводу, а одно застосувати або змінити відносно його запобіжний захід.

Участь захисника. Захисник підсудного бере участь у дослідженні доказів, заявляє клопотання, викладає суду свою думку по суті обвинувачення та його доведеності, про обставини, що пом'якшують покарання підсудного або виправдовують його, про міру покарання, а також з інших питань, що виникають в судовому розгляді.

При неявці захисника і неможливості його заміни розгляд УД відкладається.

У разі заміни захисника суд надає знову вступив в УД захиснику час для ознайомлення з матеріалами УД і підготовки до участі в судовому розгляді. Заміна захисника не тягне повторення дій, які до того часу були скоєні в суді. За клопотанням захисника суд може повторити допити свідків, потерпілих, експертів або інші судові дії.

Участь потерпілого. Судовий розгляд УД відбувається за участю потерпілого і (або) його представника.

При неявці потерпілого суд розглядає УД в його відсутність, крім випадків визнання судом його явки обов'язковою.

За УД приватного обвинувачення неявка потерпілого без поважних причин тягне припинення УД.

Участь цивільного позивача або гражданскогоответчі-ка. У судовому розгляді беруть участь цивільний позивач, цивільний відповідач або їх представники.

Суд має право розглянути цивільний позов у ??відсутність цивільного позивача: 1)

якщо про це клопоче цивільний позивач або його представник; 2)

позов підтримує прокурор; 3)

підсудний повністю згоден з пред'явленим позовом.

В інших випадках суд при неявці цивільного позивача або його представника має право залишити цивільний позов без розгляду. У цьому випадку за цивільним позивачем зберігається право пред'явити позов у ??порядку цивільного судочинства.

Пределисудебного розгляду. Розгляд УД в суді провадиться тільки щодо обвинуваченого і лише за пред'явленим йому обвинуваченням.

Зміна обвинувачення в судовому розгляді допускається, якщо цим не погіршується становище підсудного і не порушується його право на захист.

Порядок винесення ухвали, постанови. З питань, які вирішуються судом під час судового засідання, суд виносить ухвали і постанови, які підлягають оголошенню в судовому засіданні.

Визначення або постанова про повернення УД прокурору, про припинення УД, про обрання, зміну або скасування запобіжного заходу, продовження терміну утримання під вартою, про відводи, про призначення експертизи виносяться в нарадчій кімнаті і викладаються у вигляді окремого процесуального документа, що підписується суддею або суддями, якщо УД розглядається судом у колегіальному складі. Всі інші ухвали або постанови за розсуд суду виносяться в залі судового засідання з занесенням до протоколу.

Регламент судового засідання. При вході суддів всі присутні в залі судового засідання встають.

Всі учасники судового розгляду звертаються до суду, дають свідчення і роблять заяви стоячи. Відступ від цього правила може бути допущено з дозволу головуючого.

Учасники судового розгляду, а також інші особи, присутні в залі судового засідання, звертаються до суду зі словами «Шановний суд», а до судді - «Ваша честь».

Судовий пристав забезпечує порядок судового засідання, виконує розпорядження головуючого у судовому засіданні. Вимоги судового пристава щодо забезпечення порядку судового засідання обов'язкові для осіб, присутніх у залі суду.

Заходи впливу за порушення порядку в судовому засіданні. При порушенні порядку в судовому засіданні, непідкорення розпорядженням головуючого або судового пристава особа, присутнє в залі суду, попереджається про неприпустимість такої поведінки або видаляється з зали суду, або на нього накладається грошове стягнення в розмірі до 25 мінімальних розмірів оплати праці.

При непокорі обвинувача чи захисника розпорядженням головуючого слухання УД по визначенню чи постанови суду може бути відкладено, якщо не представляється можливим без шкоди для кримінальної справи замінити дану особу іншим. Одночасно суд повідомляє про це вищестоящому прокурору або в адвокатську палату відповідно.

Підсудний може бути видалений із залу суду. При цьому вирок у всякому разі проголошується в його присутності або оголошується йому під розписку негайно після проголошення.

Протокол судового засідання. У ході судового засідання ведеться протокол.

Протокол може бути написаний від руки або надрукований на машинці, або виготовлений комп'ютерним способом. Для забезпечення повноти протоколу може бути застосоване стенографування, а також технічні засоби.

У протоколі судового засідання обов'язково зазначаються: 1)

місце і дата засідання, час його початку і закінчення; 2)

яке УД розглядається; 3)

найменування і склад суду, дані про секретаря, перекладача, обвинувачі, захисника, підсудного, а також про потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників, інших викликаних судом осіб; 4)

дані про особу підсудного і запобіжному заході; 5)

дії суду в тому порядку, в якому вони мали місце; 6)

заяви, заперечення і клопотання що в УЦ осіб; 7)

ухвали або постанови суду, винесені без видалення до нарадчої кімнати; 8)

ухвали або постанови , винесені судом з видаленням в дорадчу кімнату; 9)

роз'яснення беруть участь у УД особам їх прав і обов'язків; 10)

докладний зміст свідчень; 11)

питання, задані допитуваним, і їхні відповіді; 12)

результати вироблених в судовому засіданні оглядів та інших дій з дослідження доказів; 13)

обставини, які беруть участь у УД особи просять занести в протокол; 14)

основний зміст виступів сторін у судових дебатах і останнього слова підсудного; 15)

відомості про оголошення вироку і роз'яснення порядку ознайомлення з протоколом судового засідання і принесення зауважень на нього; 16)

роз'яснення виправданим і засудженим порядку та строку оскарження вироку, а також роз'яснення права клопотати про участь у розгляді УД судом касаційної інстанції, про що зазначається у касаційній скарзі.

Крім того, в протоколі також вказуються заходи впливу, прийняті до особи, що порушив порядок в судовому засіданні.

Під час судового розгляду можуть застосовуватися аудіо-та відеозаписи допитів, про що робиться відмітка у протоколі судового засідання. В. цьому випадку фонограма, відеозапис додаються до матеріалів УД.

Протокол повинен бути виготовлений, підписаний головуючим і секретарем не пізніше 3 діб з дня закінчення судового засідання. Протокол в ході судового засідання може виготовлятися по частинах, які, як і протокол в цілому, підписуються головуючим і секретарем судового засідання. За клопотанням сторін їм може бути надана можливість ознайомитися з частинами протоколу по мірі їх виготовлення.

За наявності письмового клопотання сторони про ознайомлення з протоколом судового засідання головуючий забезпечує їй можливість ознайомлення з протоколом протягом 5 діб з моменту його підписання. Головуючий має право надати можливість ознайомлення з протоколом судового засідання та іншим учасникам судового розгляду за їх клопотанням і у частині, що стосується їхніх показань. У виняткових випадках головуючий за клопотанням учасника судового розгляду може продовжити час ознайомлення з протоколом судового засідання. Якщо учасник судового розгляду явно затягує ознайомлення з протоколом судового засідання, то головуючий має право своєю постановою встановити певний термін для ознайомлення з протоколом.

 Копія протоколу виготовляється за письмовим клопотанням учасника судового розгляду і за його рахунок.

 Протягом 3 діб після ознайомлення з протоколом судового засідання сторони можуть подати зауваження на протокол.

 Зауваження на протокол судового засідання розглядаються головуючим негайно. У необхідних випадках головуючий має право викликати осіб, які подали зауваження, для уточнення їх змісту.

 За результатами розгляду зауважень головуючий виносить постанову про посвідчення їх правильності або про їх відхилення. Зауваження на протокол і постанову головуючого долучаються до протоколу судового засідання.

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "15.1. Поняття і значення общіхусловій судового розгляду"
 1.  § 1. Поняття і значення стадії судового розгляду. Строк розгляду справи 1. Поняття і значення судового розгляду
    судового розгляду, рівноправність сторін, змагальність, безпосередність дослідження доказів, безперервність судового розгляду. Саме на стадії судового розгляду виноситься рішення по справі - результат всієї попередньої роботи: підготовки позовної заяви та заперечень по ньому, підготовки судового розгляду, тобто власне на цій стадії арбітражні
 2.  Глава 22. Переказ суду (призначення судового розгляду; підготовка до судового розгляду)
    значення судового розгляду; підготовка до судового
 3.  3. Термін підготовки справи до судового розгляду
    судовому розгляду. Цей термін визначається суддею залежно від різних чинників: складності справи, віддаленості сторін і т.д. Головна умова - підготовка справи повинна бути завершена в термін, який дозволяє провести судовий розгляд у строк, встановлений АПК РФ. Підготовка справи до судового розгляду починається відразу ж після прийняття заяви, про що суддя виносить
 4.  Глава XVI. Підготовка справи до судового розгляду. Призначення справи до судового розгляду. Судові повідомлення і виклики
    значення справи до судового розгляду. Судові повідомлення і
 5.  6. Безперервність судового розгляду
    Значення для відпочинку. До закінчення розгляду розпочатої справи або до відкладення його розгляду суд не вправі розглядати інші цивільні, кримінальні та адміністративні справи (ч. 3 ст. 157 ЦПК). Отже, безперервність судового розгляду - це розгляд справи до закінчення провадження по ньому (з винесенням або без винесення рішення по ньому) або до відкладення, зупинення
 6.  1. Позовна виробництво
    поняття, значення, мета, завдання. Дії сторін. Дії судді. Визначення про підготовку справи до судового розгляду, його зміст і значення. Інші визначення, що виносяться при підготовці справи до судового розгляду. З'єднання і роз'єднання позовних вимог: сутність, види, умови. Попереднє судове засідання: цілі, порядок і строки проведення. Права сторін.
 7.  1.2.5. Відкладення розгляду справи
    поняття істотно відрізняються один від одного, так як співвідносяться як зміст (розгляд) і форма (засідання). Розгляд конкретного цивільної справи може відбуватися не в одному, а в декількох судових засіданнях (при відкладенні розгляду справи). У судовому засіданні прийнято виділяти підготовчу частину, розгляд справи по суті, судові дебати, прийняття та
 8.  5. Конституційні принципи
    зрозумілою є класифікація принципів арбітражного процесуального права на судоустройственние і судочинного. До числа судоустройственних принципів арбітражного процесуального права належать: - здійснення правосуддя тільки судом; - законність; - незалежність суддів; - гласність судового розгляду; - автономія арбітражних
 9.  ДОЗВІЛ ПИТАННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ У ВІДСУТНІСТЬ кого з учасників КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
    судовий розгляд неможливо продовжити в відсутності будь-кого з учасників судового розгляду та інших осіб, то суд виносить ухвалу (постанову) про відкладення судового розгляду. Визначення про відкладення справи слуханням або про його продовження може бути винесено як у дорадчій кімнаті, так і в залі судового засідання після наради суддів на місці. Допит частини осіб,
 10.  Заява та дозвіл клопотань
    значення для правильного вирішення справи, що розглядається. Клопотання можуть бути заявлені не тільки в усній, а й у письмовій формі, в останньому випадку вони оголошуються в порядку надходження. Питання про наявність клопотань задається кожному учаснику судового розгляду окремо. Думки учасників судового розгляду з приводу заявлених клопотань вислуховуються і фіксуються в протоколі
 11.  ЗМІСТ
    значення, проведення та оцінка її висновку) у справах про застосування примусових заходів медичного характеру Глава III. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ примусових заходів медичного характеру Підготовка до судового засідання і попереднє слухання у справах про застосування примусових заходів медичного характеру Специфіка застосування загальних умов судового розгляду при
 12.  2. Умови відкриття судового засідання
    значення судового засідання на віддалений за часом термін не є доцільним і справедливим. Додаткова література для підготовки Беков Я.Х. Підготовка справи до судового розгляду в цивільному судочинстві. М., 2010; Закірова Д. Деякі коментарі до постанови Пленуму Верховного Суду Російської Федерації "Про підготовку справи до судового
 13.  § 5. Призначення справи до судового розгляду 1. Зміст ухвали про призначення справи до судового розгляду
    значенні справи до судового розгляду у вигляді окремого судового акту. Частиною 2 ст. 137 АПК РФ встановлено зміст ухвали про призначення справи до судового розгляду. Якщо у визначенні вказується тільки про закінчення підготовки, час і місце судового розгляду, воно може бути оформлено на стандартному бланку. Якщо ж у попередньому судовому засіданні були
 14.  3. Підготовка до судового розгляду третіх осіб
    зрозуміти, який вплив можливий результат розгляду справи зробить на права та обов'язки третьої особи. Підготовка третьої особи до судового розгляду включає також збір доказів, відсутніх в матеріалах справи і, можливо, у сторін, подання їх арбітражному суду та підготовку відзиву на позовну заяву з викладом своєї позиції. Ретельна підготовка до
 15.  Рівність прав сторін
    судовому розгляді повністю відповідає конституційному принципу рівності перед законом і судом і його висловом в сфері судової влади як рівності сторін та змагальності (ст. 19, 123 Конституції РФ). Слід зауважити, що законодавець не призводить повного переліку учасників судового розгляду, що мають у справі власний або інший процесуальний інтерес, для відстоювання
 16.  Програма спецкурсу (спецсемінару) «ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН»
    значення принципів цивільного процесуального права. Організаційні принципи правосуддя по цивільних справах. Принцип одноособового або колегіального розгляду цивільних справ. Принцип участі присяжних засідателів (журі). Принцип, який має вплив на порядок заміщення суддівських посад (призначуваності і виборність). Принцип гласності судочинства. Принцип рівності прав
 17.  § 1. Мета, завдання і значення стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду 1. Поняття і значення стадії підготовки справ до судового розгляду
    значення. Обов'язковість розглянутої стадії виявляється в тому, що підготовка проводиться за всіма без винятку цивільних справах незалежно від їх складності, соціальної значущості, обсягу доказів та інших факторів. Певною мірою це зумовлено самою логікою розвитку процесу в суді першої інстанції: якщо порушення справи дає імпульс всьому подальшому розвитку
 18.  Значення стадії підготовки справи до судового розгляду
    значення підготовка має перед засіданням в апеляційній інстанції. Це пов'язано з тим, що в деяких випадках при апеляційному оскарженні АПК РФ допускає представлення нових доказів. Відповідно до ст. 113 АПК РФ суддя арбітражного суду зобов'язаний винести ухвалу про підготовку справи до судового розгляду із зазначенням всіх конкретних процесуальних дій, які
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш