Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниКваліфікація злочинів → 
« Попередня Наступна »
Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с., 2002 - перейти к содержанию учебника

7.13. Видання нормативних актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядкуВидання нормативних актів, які змінюють доходи і видатки бюджету, є спеціальним видом порушення Закону про бюджетну систему України від 5 грудня 1990 р. в редакції від 28 квітня 1995 р. (ЗУ. Т. 1.- К., 1996-С. 65-69), яким передбачено, що бюджети всіх рівнів повинні виконуватися у тих самих обсягах, які затверджені відповідною радою.
За ч. 1 ст. 211 КК кваліфікується видання нормативних актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти у великих розмірах тобто на суму, яка у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (пункт 2 примітки до ст. 210 КК).
Нормативними актами, якими змінюється розмір доходів чи видатків бюджету всупереч встановленому законом порядку, можуть бути постанови, накази, розпорядження, інструкції, якими встановлюються обов'язкові Для невизначеного кола осіб правила поведінки, тобто сі є обов'язковими для виконання їх усіма підпорядкованими підприємствами, установами чи організаціями.
Якщо предметом діяння були бюджетні кошти в особливо великому розмірі, тобто на суму, яка у три тисячі
Ільше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
309
громадян (пункт 3 примітки до ст. 210 КК), або такі дії були вчинені повторно, то злочин кваліфікується за ч ' ст. 211 КК.
Видання нормативних актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч Закону, вчинюється умисно, видати нормативний акт необережно неможливо.
Суб'єктами відповідальності за ст. 211 КК є посадові особи органів виконавчої влади, які наділені повноваженнями видавати чи затверджувати нормативні акти, якими змінюються порядок і умови формування чи використання бюджетних коштів. Видання таких актів посадовими особами, які не мають повноважень на видання таких актів, утворює сукупність злочинів, передбачених ст. 211 КК і ст. 365 КК.
Відповідальність за видання нормативних актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч закону, настає з шістнадцяти років.
л
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "7.13. Видання нормативних актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку"
 1. 2.5. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність
  видання науково-практичних коментарів до Кримінального кодексу України. Різновидом доктринального тлумачення можна вважати професійне тлумачення закону, яке здійснюють особи, що працюють в органах, де проводиться дізнання й досудове слідство, у прокуратурі, адвокатурі тощо. Це тлумачення носить попередній характер, бо тільки суд має право вирішувати остаточно питання про кваліфікацію вчиненого,
 2. История развития нотариата
  нормативных актов. - М., 1989, с. 34. Обязанность оказывать содействие в осуществлении прав и законных интересов ставила нотариуса в положение цензора гражданского оборота, оценивающего не просто законность совершаемых сделок, но и их целесообразность! Статья 19 указанного Закона подтверждала данное положение: " Государственные нотариусы и другие должностные лица, совершающие нотариальные
 3. Гарантии нотариальной деятельности
  нормативном материале является одним из видов их гарантированности Как отмечал Б.С. Эбзеев: "Личные конституционные права советских граждан, образующие институт личной свободы, иногда называют личными гарантиями" . При этом как бы выделяют ступени гарантированности Нижняя ступень - фактическое закрепление, средняя ступень - установление механизма обеспечения на законодательном уровне, создание
 4. Финансовое обеспечение деятельности нотариуса
  нормативных актов вообще не рассматривается данный вопрос, либо они дублируют положения федерального акта. Некоторая попытка изменить такое положение дел предпринимается, например, в законе Нижегородской области " О нотариате". Законодательное урегулирование коснулось только тарифов, взимаемых государственными нотариусами Глава VII закона Нижегородской области называется " Тарифы за оказание
 5. Ответственность нотариуса
  нормативным актом, устанавливающим административную ответственность, является Кодекс РСФСР об административных правонарушениях. КоАП РСФСР содержит большое количество составов административных правонарушений, субъектом которых выступают должностные лица. Основанием для привлечения к ответственности служит, как правило, невыполнение ими установленного порядка управления в той или иной сфере.
 6. 2. Правовое положение кредитных организаций
  нормативными актами Банка России в настоящее время предусмотрены следующие виды небанковских кредитных организаций (НКО): расчетные НКО; клиринговые учреждения; инкассаторские9. Расчетные некоммерческие организации вправе осуществлять следующие банковские операции: открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе
 7. Глава 2. ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА
  нормативными актами. Условия и порядок заключения такого договора, а также его исполнения ранее регулировались ведомственными нормативными актами Госбанка СССР, в частности главой 1 Инструкции Госбанка СССР № 2. Впервые на законодательном уровне договор банковского счета урегулирован в Гражданском кодексе РФ. Нормы, регулирующие рассматриваемый договор, объединены в главу 45, насчитывающую
 8. Стороны договора банковского вклада
  нормативными правовыми актами. Условия договора банковского вклада (для одного и того же вида вкладов) должны быть одинаковыми для всех вкладчиков. Однако банк вправе дифференцировать условия договора банковского вклада, в том числе процент- 10 См.: Комментарий к ГК РФ, части второй. М., 1996. С. 399. ные ставки, в зависимости от срока действия договора, суммы вклада и условий его возврата.
 9. 1. Понятие эмиссионных ценных бумаг, процедура эмиссии
  нормативными актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. В соответствии со ст. 19 ФЗ «О рынке ценных бумаг» процедура эмиссии ценных бумаг, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, включает следующие этапы: - принятие эмитентом решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг; - регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг; - для документарной формы выпуска -
 10. Понятие рынка ценных бумаг. Его значение
  нормативные функции в сфере регулирования выпуска и обращения ценных бумаг принадлежат Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. Наконец, Министерство финансов РФ и Центральный банк РФ конкретизируют положение законодательных и подзаконных актов в рамках своей компетенции. Определение понятия рынка бумаг в законодательстве прямо не предусмотрено, однако в узком смысле слова под рынком ценных
 11. § 2. Либерализации экономических отношений и влияние этого процесса па институт юридического лица и годы попой экономической политики
  нормативные акты, связанные с кооперативным движением. Перестраивалась работа и государственных предприятий на основах хозяйственного расчета. В постановлении IX Всероссийского съезда Советов по вопросам новой экономической политики и промышленности подчеркивалось, что «хозяйственный расчет и общегосударственный план промышленности ... должны лежать в основе ведения всей государственной
 12. I. Нормативно-правовые акты:
  доходства" (sua) (заключена в г. Риме 10.03.1988). 134. "Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" (ets № 141) [рус., Англ.] (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990). 135. "Декларация о предотвращении ядерной катастрофы" (принята 09.12.1981 резолюцией 36/100 на 91-ом пленарном заседании 36-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН). 136.
 13. 1.1 Особенности организации управления уголовно-исполнительными инспекциями
  нормативный материал, разбирались неясные вопросы, проводился обмен опытом, подводились итоги проделанной работы, ставились новые задачи. В период реформирования; уголовно-исполнительной системы особое значение приобретает поиск путей совершенствования ее финансирования. В большей степени это касается органов, осуществляющих исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы.
 14. § 2. Правовые основы деятельности уголовно-исполнительных инспекций
  нормативных актов, нормы других подзаконных актов. Таким образом, нормативно-правовое регулирование деятельности уголовно-исполнительных инспекций включает в себя: нормы Конституции Российской Федерации; нормы законов Российской Федерации; нормативно-правовые акты Президента и Правительства РФ; межведомственные нормативно-правовые акты; ведомственные нормативные акты. 1 См.: Юридический