Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаГосподарське правоКорпоративне право
ЗМІСТ:
Ред. Еремичев І.А., Павлов Е.А.. Корпоративне Право / 3-е вид., перераб. і доп. - М.: - 438 с., 2010

У посібнику досить глибоко і в світлі останніх змін російського законодавства розглянуті: предмет і метод корпоративного права, його взаємодію з іншими галузями права (цивільним, адміністративним, арбітражним, трудовим і т.д.); історія розвитку та сучасний стан корпоративного права, сфера його дії в ринковій економіці; правовий статус суб'єктів корпоративного права; специфіка корпоративної поведінки.

Представлений матеріал з державного регулювання, антимонопольному законодавству та конкуренції стосовно діяльності корпорацій, а також по страхуванню і формам захисту прав корпорацій.

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також для професіоналів, які займаються підприємницькою діяльністю.

Передмова
Глава 1 Історія розвитку корпоративного права
1.1. Корпорації в Стародавньому світі і в Середні століття
1.2. Розвиток корпорацій в Голландії та Англії
1.3. Розвиток корпорацій у Франції
1.4. Корпоративне право за кордоном і в Росії на сучасному етапі
Глава 2 Предмет і метод корпоративного права
2.1. Поняття та ознаки корпоративного права
2.2. Предмет корпоративного права
2.3. Сутність підприємницької діяльності та корпоративні правовідносини
2.4. Метод корпоративного права Російської Федерації
Глава 3 Корпоративні норми
3.1. Поняття та ознаки корпоративних норм
3.2. Види корпоративних норм
3.3. Правовий характер корпоративних норм
3.4. Корпоративні та централізовані норми
3.5. Договірні та корпоративні норми
Глава 4 Корпоративне право в системі права
4.1. Поняття і сутність права
4.2. Система права
4.3. Система корпоративного права
4.4. Місце корпоративного права в систему і структуру права
Глава 5 Суб'єкти корпоративного права
5.1. Товариства: повне товариство, товариство на вірі
5.2. Товариства: ТОВ, ТДВ, АТ
5.3. Дочірні та залежні суспільства
5.5. Державні і муніципальні унітарні підприємства
5.6. Об'єднання корпорацій
5.7. Корпорації в зарубіжних країнах
Глава 6 Правовий статус юридичних осіб - господарюючих суб'єктів
6.1. Реєстрація діяльності юридичної особи
6.2. Ліцензування окремих видів діяльності юридичної особи
6.3. Припинення діяльності юридичної особи
6.4. Законодавство про неспроможність (банкрутство)
6.5. Неспроможність (банкрутство) юридичної особи
Глава 7 Органи корпорацій
7.1. Поняття корпоративних органів. Загальні збори: повноваження, порядок скликання та статус
7.2. Рада директорів суспільства
7.3. Виконавчі органи товариства
7.4. Корпоративний секретар товариства
Глава 8 Корпоративна поведінка
8.1. Поняття корпоративної поведінки. Кодекс поведінки
8.2. Принципи корпоративної поведінки
8.3. Поняття про істотні корпоративні дії
8.4. Корпоративні конфлікти та їх врегулювання
Корпоративна інформація
9.1. Поняття корпоративної інформації та її статус. Інформаційна політика суспільства
9.2. Форми розкриття інформації
9.3. Інформація, яка становить комерційну або службову таємницю. Інсайдерська інформація
Глава 10 Корпоративний контроль за вчиненням господарських операцій
10.1. Значення і цілі корпоративного контролю
10.2. Організація діяльності ревізійної комісії
10.3. Проведення аудиторської перевірки
10.4. Визначення розміру та порядку виплати дивідендів
Глава 11 Державне регулювання корпоративної діяльності
11.1. Роль держави в економіці
11.2. Повноваження держави щодо корпоративних суб'єктів (ліцензування і обмеження монополістичної діяльності)
11.3. Державні органи, що здійснюють контроль за діяльністю корпорацій
Глава 12 Конкуренція
12.1. Зміст і види конкуренції
12.2. Монополізація економіки
12.3. Правове регулювання конкуренції та обмеження монополістичної діяльності
12.4. Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності
12.5. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства
12.6. Правове регулювання відносин у галузі реклами
Глава 13 Договірна робота в корпорації
13.1. Поняття договору в корпоративному праві
13.2. Роль договірної роботи в корпорації
Глава 14 Правові способи забезпечення виконання зобов'язання
14.1. Способи забезпечення виконання зобов'язань
14.2. Відповідальність за порушення зобов'язань
Глава 15 Корпоративна відповідальність
15.1. Поняття і види відповідальності за порушення російського законодавства
15.2. Юридична відповідальність корпорації
15.3. Юридична відповідальність посадових осіб корпорації
Глава 16 Регулювання праці в корпорації
16.1. Кадрова корпоративна політика і роль трудового договору
16.2. Укладення та розірвання корпоративного договору
16.3. Юридична служба на підприємстві: її роль і функції
Глава 17 Форми захисту прав корпорації
17.1. Юридичний механізм захисту прав корпорації
17.2. Цивільний порядок захисту прав корпорації
17.3. Арбітражний порядок захисту прав корпорації
17.4. Порядок розгляду спорів у третейському суді
17.5. Розгляд справ про порушення антимонопольного законодавства
17.6. Страхування
17.7. Порядок розгляду спорів у міжнародному комерційному арбітражі
Бібліографічний список
Корпоративне право:
  1. Невідомо. Корпоративні відносини: Правове регулювання організаційних форм - 2010 рік
  2. Д.В. ЛОМАКІН. КОРПОРАТИВНІ ПРАВОВІДНОСИНИ: ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ У господарські товариства - 2008 рік
  3. І.С. Шишкін. КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО - М.: Волтерс Клувер - 648с. - 2007
  4. Крилов Вадим Григорович. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН МІЖ ОСНОВНИМ - дочірнє (ЗАЛЕЖНИМ) ТОВАРИСТВАМИ - 2006 рік
  5. Гутин А. С.. Корпоративний контроль 6 акціонерні товариства та його правові форми - 2005
  6. Рукавишников Сергій Михайлович. Корпорація як правовий і соціальний інститут. Дисертація. Москва - 2005 р.
  7. Н.Н. Пахомова. ОСНОВИ ТЕОРІЇ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН (ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) - 2004
  8. Звездин Т. М.. ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ дочірніх і залежних ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ / Дисертація / Єкатеринбург - 2003
  9. Александрова Анна Олексіївна. КОДЕКСИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В цивільно-правового регулювання ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ / Дисертація - 2000