НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
Головна → 
Міжнародне право. Європейське право
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО
Грибовська, Наталя Миколаївна Міжнародно-правові основи організації та діяльності Європейської поліцеіскоі організації (Європол) та її співпраця з правоохоронними органами Російської Федерації / Дисертація 2007
Основною метою цього дослідження є всебічний аналіз сучасної системи міжнародного співробітництва Європейської поліцейської організації (Євро-пол) з правоохоронними органами Російської Федерації і вироблення рекомендацій щодо підвищення ефективності такої співпраці в рамках боротьби з різними видами транснаціональної злочинності.
Толоконніков Алексеи Миколайович ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ КОНКУРЕНЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ / Дисертація / Москва 2007

цілі дисертаційного дослідження є розгляд історико-теоретичних аспектів становлення і розвитку права Європейського Союзу в галузі захисту конкуренції, основ і перспектив міждержавного регіонального та міжрегіонального співробітництва в цій сфері за участю Європейського Союзу.

ЮРЬЕВ М. Є. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ Й ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПО ПРАВУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ / Дисертація / Москва 2007

Мета дослідження полягає у комплексному системному дослідженні правового становища юридичних осіб по праву ЄС, виявленні особливостей правового регулювання їх створення та діяльності, встановленні ступеня взаємодії права ЄС і національного права держав-членів ЄС та аналізі ефективності використовуваних Співтовариством методів правового регулювання.

Лучинин Олексій Леонідович ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ імплементації Європейської ПРАВА / Дисертація / Казань 2006
Метою цього дослідження є формування цілісних уявлень про типові і особливих рисах Європейського Союзу та європейського правопорядку в частині, що відноситься до імплементації норм права ЄС.
Рассмазіна, Аліна Зоріктуевна Джерела права Європейського Союзу / Дисертація / Москва 2005
Метою роботи є виявлення закономірностей і тенденцій розвитку джерел права Європейського Союзу в контексті формування сучасного європейського права. Необхідно відповісти на корінне питання всього дослідження: характерна Чи система права Європейського Союзу для сучасного міжнародного співтовариства або вона являє собою окреме явище в праві. Як наслідок, важливо встановити, чи можна описати процеси становлення джерел права Європейського Союзу на основі загальних закономірностей розвитку міжнародного права або ми маємо справу зі специфічними закономірностями.
ТРОЇЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Правові аспекти інтеграції в рамках ЄврАзЕС та Єдиного Економічного Простору Білорусі, Казахстану, Росії та України / Дисертація / САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2005
Метою цієї роботи є комплексне і всебічне дослідження правових основ інтеграції на пострадянському просторі, аналіз найважливіших міжнародно-правових та інших пов'язаних з ними проблем інтеграції, аналіз рис подібності та відмінності інтеграційних моделей на території СНД, аналіз правового закріплення етапів інтеграційного процесу на пострадянському просторі, вироблення науково обгрунтованих рекомендацій для розвитку міжнародно-правової бази інтеграції держав - учасниць СНД.
Каркіщенко Катерина Ігорівна Міжнародно-правові аспекти ДІЯЛЬНОСТІ СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я / Дисертація / Москва 2004

Метою даного дослідження є комплексний аналіз правових аспектів діяльності Всесвітньої організації охорони здоров'я, порядку функціонування її центральних і регіональних органів та Організації в цілому. Результати такого аналізу дозволять розробити конкретні пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності роботи кожного органу, И9 як наслідок, сприяють підвищенню еффеетівності діяльності Організації в цілому. Метою дослідження також є оцінка ситуації в області міжнародної охорони здоров'я і визначення нових пріоритетів і напрямів діяльності ВООЗ.

Тихоновецкий Д. С. Судова практика в системі джерел Європейського права / Дисертація / Москва 2004
Метою цієї роботи є дослідження системи джерел в теорії європейського права і проблеми судової практики як джерела європейського права; аналіз проблеми судової практики Суду Європейських Співтовариств і Європейського Суду з прав людини як джерела європейського права. У даній роботі буде розглянуто питання про те, яке місце і значення займає судове рішення в системі джерел європейського права. При цьому необхідно підкреслити, що під європейським правом автор розуміє сукупність правових норм «Європейських Співтовариств, Європейського Союзу і положень Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод» 1. Таким чином, в даній роботі буде розглянуто питання про роль судового рішення як джерела права на прикладі практики Суду Європейських Співтовариств і Європейського Суду з прав людини.
Лисенко Д. Л. Проблема правового статусу транснаціональних корпорацій: міжнародно-правові аспекти / Дисертація / Москва 2003
Метою цього дисертаційного дослідження є проведення комплексного аналізу проблеми правового статусу транснаціональних корпорацій з позицій міжнародного права, що сприяло б просуванню вперед в області регламентації діяльності ТНК на міжнародному рівні. Вирішення питання про правовий статус ТНК необхідно для подальшої роботи з досягнення ефективного регулювання їхньої діяльності.
Леонова Олена Володимирівна МІЖНАРОДНИЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ: ВИСНОВОК І ЗМІСТ / Дисертація / Санкт-Петербург 2002
Мета цього дослідження полягає в удосконаленні чинного російського цивільного законодавства, а так само міжнародно-правових актів, що регулюють правовідносини за договором міжнародної купівлі-продажу товарів.
Велижанин МАРИНА ЮРІЇВНА «М'ЯКЕ ПРАВО»: ЙОГО СУТНІСТЬ І РОЛЬ У РЕГУЛЮВАННІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН / Дисертація / Москва 2007

Мета дослідження. Все вищевикладене дозволяє визначити мету цього дослідження наступним чином: аналіз сутності «м'якого права», шляхів його створення і його ролі в регулюванні міжнародних відносин.

Дубінкіна, Світлана Миколаївна Міжнародно-правове регулювання міжнародної торгівлі послугами / Дисертація / Москва 2007
Метою дисертаційного дослідження є аналіз еволюції співробітництва держав у сфері міжнародно-правового регулювання торгівлі послугами; комплексний аналіз проблем, тенденцій і перспектив розвитку цих відносин; визначення основних напрямків і форм участі Росії в міжнародно-правовому регулюванні торгівлі послугами.
ПРУДНІКОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА Міжнародно-правове регулювання трудової міграції / Дисертація / Москва 2007

Мета дослідження полягає в удосконаленні управління зовнішньої трудової міграцією в Російській Федерації.

Прошина Олена Анатоліївна Міжнародно-правова відповідальність держав / Дисертація / Москва 2006
Метою даного дослідження є комплексне вивчення теоретичних аспектів проблеми міжнародно-правової відповідальності держав.
Криволапов Павло Сергійович Нові тенденції міжнародного співробітництва в галузі прав людини / Дисертація 2006
Міжнародне співтовариство виконало чималий шлях у справі розвитку міжнародного співробітництва в галузі прав людини за останні 60 років. Початок був покладений прийняттям в 1945 р. Статуту ООН, що проголосив в якості однієї з цілей ООН заохочення і розвиток поваги до прав людини і основних свобод для всіх незалежно від раси, статі, мови і релігії, а також Загальної декларації прав людини - в 1948 г . До теперішнього ж часу вже створена ціла система міжнародних договорів та міжнародних органів з прав людини. Однак, незважаючи на безсумнівні досягнення, система міжнародного співробітництва в галузі прав людини на сьогоднішній день далека від досконалості.
Попов М. С. Правовий статус міжнародних економічних організацій / Дисертація / Москва 2006
Метою цієї дисертації є проведення комплексного аналізу правового статусу та практики функціонування міжнародних економічних організацій. З'ясування особливостей правового статусу міжнародних економічних організацій необхідно для подальшого вдосконалення їх діяльності та для ефективної участі або взаємодії Російської Федерації з ними.
М. В. Буроменській Міжнародне право: Навч. посібник - К.: Юрінком Інтер. - 336 с. 2006

Пропонованій посібник з міжнародного права Розроблення для студентов, Які навчають за спеціальністю «Правознавство». Посібник містіть Викладення основних тем з курсу навчальної дісціпліні «Міжнародне право».

Розрахованій на студентов, аспірантів, вікладачів юридичних закладів, усіх, хто цікавіться проблемами міжнародного публічного права.

ЗАЖІГАЛКІН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ Міжнародно-правове регулювання електронної комерції ДИСЕРТАЦІЯ / Санкт-Петербург 2005
Метою дисертаційного дослідження є аналіз основних проблем міжнародно-правового регулювання електронної комерції. При цьому мова йде про виявлення кола питань, регламентація яких необхідна для чи інші аспекти проблеми, а також сформували методологічні основи для вивчення питань, розглянутих у дисертаційному дослідженні.
Шаов Ібрагім Каплановнч МІЖНАРОДНИЙ ПРАВОПОРЯДОК І ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ / Дисертація / Москва 2004
Мета цього дисертаційного дослідження полягає в аналізі поняття міжнародного правопорядку та міжнародно-правових актів у даній сфері і формулюванні на цій основі системи висновків про сутність, становленні та розвитку міжнародно-правового інституту - міжнародного правопорядку, а також в обгрунтуванні практичних пропозицій і рекомендацій, спрямованих на вдосконалення міжнародно-правового регулювання у цій сфері.
Луткова ОКСАНА ВІКТОРІВНА ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ДЖЕРЕЛ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА / Дисертація / Москва 2004

Мета дисертаційного дослідження полягає у виявленні найбільш актуальних теоретичних і практичних проблем, а) пов'язаних з поняттям і сутністю джерел міжнародного права в світлі сучасної доктрини про джерела міжнародного права, б) пов'язаних з оцінкою основних концепцій про співвідношення і розвитку форм об'ектівірованія міжнародних юридичних норм, в) пов'язаних з оцінкою основних концепцій доктрини, що вводять в коло класичних джерел міжнародного права нові види форм, г) пов'язаних з питаннями сприйняття джерел міжнародного права правовою системою Російської Федерації; д) пов'язаних з пропозиціями можливих рішень позначених у дослідженні проблем.

Федоров Ігор Вадимович ГРОМАДЯНСЬКЕ І арбітражному судочинстві ЯК ПРЕДМЕТ СПІЛЬНОГО МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО І внутрішньодержавних РЕГУЛЮВАННЯ / Дисертація / Єкатеринбург 2002
УГРІН Тимофій Степанович ДОГОВІР МІЖНАРОДНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ / Дисертація / Москва 2002

Мета дисертаційного дослідження - аналіз поняття, особливостей розробки, укладення та виконання договору міжнародної купівлі-продажу, дозвіл теоретичних і (фактичних проблем, що виникають при застосуванні норм національного та міжнародного права, що регулюють укладання та виконання зовнішньоекономічних угод.

Кубишкін Олексій Вікторович МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ / Дисертація / Москва 2002
Метою цієї роботи є комплексне вивчення проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави з міжнародно-правової точки зору, постановка найбільш важливих міжнародно-правових питань забезпечення інформаційної безпеки держави.

У роботі, на основі вивчення теоретичних положень російських і зарубіжних вчених, а також на основі аналізу вже наявної практики в сфері інформаційної безпеки, передбачається дати визначення поняття інформаційної безпеки як правової категорії в її співвідношенні з поняттям безпеку держави.

 Галяметдінова Анна Юріївна  Міжнародно-правові аспекти ЕКОЛОГІЧНОЇ ВЕЗОПАСНОСТІ / Дисертація / Казань  2000
 Основною метою дисертаційного дослідження є визначення місця "права екологічної безпеки" в системі міжнародного права.
 Анура ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ  РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ У ФОРМУВАННІ СУЧАСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ міжнародний комерційний арбітраж / Дисертація / Москва  2000

 Мета роботи - обгрунтування сучасної концепції МКА у взаємозв'язку з міжнародними угодами, вираженої в описі і формулюванні загального кола суб'єктів, правових принципів, прав і обов'язків учасників відносин МКА, вироблення нових загальних понять в додавання до вже існуючого категоріального апарату, встановлення єдиного критерію поділу правовідносин у МКА на матеріально-правові та процесуальні, виявлення ролі міжнародного права у розвитку поглядів на природу МКА.

 Гусиніна Юлія Володимирівна  МЕЖДУАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ ракетними технологіями / Дисертація / Москва  1999
 Метою даного дослідження є правовий аналіз практично єдиною на сьогоднішній день «структури», що охоплює систем} «правил поведінки держав» в області нерозповсюдження ракетних засобів доставки зброї масового знищення (ЗМЗ) п технологій їх виробництва. Проблема ця відносно нова, і спосіб її вирішення навіть не має ще характеру правової норми, подібно міжнародно-правовим режимам нерозповсюдження ядерної, хімічної і бактеріологічної зброї. Але поступово питання про ракетний поширенні придбав цілком обгрунтовану значимість, оскільки воно загострює загрозу розповсюдження зброї масового знищення. Так з'явилася задача локалізації цього елемента ЗМЗ шляхом створення відповідного міжнародного режіма1.
 Дедусенко, Антон Сергійович  Міжнародне торгове право / Дисертація / Ростов н / Д  2007

 Метою дисертаційного дослідження є визначення сутності міжнародного торгового права, його місця в системі міжнародного публічного права. Велике значення при визначенні сутності МТП має виявлення особливостей відносин, регульованих нормами МТП, врахування специфіки правового статусу учасників міжнародних торгових відносин, аналіз норм міжнародного торгового права, і розгляд особливостей застосування інституту відповідальності за порушення норм міжнародного торгового права.

 Вікторова Наталія Миколаївна  КОНВЕНЦІЯ ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р.: ТЛУМАЧЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИМИ СУДНАМИ ДЕРЖАВ / Дисертація / Москва  2006
 Метою даного дослідження є аналіз на основі судової практики ряду держав-учасниць Конвенції 1980 проблем тлумачення і застосування се положень, розкриття особливостей і способів тлумачення.
 БАРТЕНЄВ Дмитро Геннадійович  ПРАВО НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ / Дисертація / Санкт-Петербург  2006
 Грунтуючись на значному нормативному матеріалі - міжнародних договорах, рішеннях Генеральної Асамблеї ООН, ЕКОСОР, Комісії з прав людини, а також таких спеціалізованих установ ООН як ВООЗ, МОП, ЮНЕСКО та інших, автор визначає основну мету роботи: проведення системного дослідження проблеми розуміння, визнання, реалізації та захисту права на охорону здоров'я у міжнародному праві.
 КУЧЕР Алена Николаевна  Укладення договору У відповідно до Віденської конвенції ООН ПРО ДОГОВОРИ ШЖДУНАРОДНОЙ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ / Дисертація / Москва  2002

 Цілями дисертаційного дослідження є: вивчення на прикладі ВК і матеріалів се розробки »а також на основі національних правових актів процедур укладення договору в різних правових системах; дослідження процедури укладення договору відповідно до ВК; аналіз процедури укладення договору в ході переговорів (у тому числі з використанням переддоговірних угод) як особливого способу укладання договору в різних правових системах і відповідно до ВК; аналіз ризику різного тлумачення положень ВК потенційними контра] сигами, що належать до різних правових систем; вироблення практичних рекомендацій щодо використання певних процедур укладення договору потенційними контрагентами, які належать до різних правових систем; вироблення рекомендацій по зміні положень законодавства РФ, що регулюють процедуру укладання договору.

 Кадишева, Ольга Володимирівна  Національність юридичних осіб у міжнародному приватному праві / Дисертація / Москва  2002
 Розвиток торговельних і інших зовнішньоекономічних зв'язків між державами неминуче стикається з системою регулювання приватно-правових відносин російських юридичних осіб та їх контрагентів. До предмета такого регулювання належить, зокрема, правове становище юридичних осіб як учасників міжнародних приватноправових відносин. Особливості правового статусу даних учасників обороту обумовлені визнаним за ними особливою властивістю - виступом в якості національних юридичних осіб, тобто суб'єктів права, що мають національність.
 ТИТОВА Тетяна Олександрівна  КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРАВА ДИТИНИ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ / Дисертація / Єкатеринбург  2000
 Метою дисертаційного дослідження є аналіз змісту Конвенції про права дитини, яка є останнім комплексним і найбільш універсальним міжнародним договором в області прав людини і правовою основою захисту прав та інтересів дитини.
 НУРУMOB ДМИТРО ІГОРОВИЧ  СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ / Дисертація  2000
 Метою дисертації є виділення деяких закономірностей становлення і розвитку прав людини як міжнародного політико-правового інституту сучасного світового співтовариства.
 Самовіч Юлія Володимирівна  МІЖНАРОДНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ: УНІВЕРСАЛЬНИЙ І ЄВРОПЕЙСЬКИЙ Аспе / Єкатеринбург  1999
 Федулов Олександр Вікторович  Міжнародне співробітництво у сфері контролю над обігом наркотиків: соціально-політичні аспекти / Дисертація / Москва / 2007  2007
 Мета дослідження - теоретичне осмислення історичних, соціальних та політико-правових основ антинаркотичного співробітництва в контексті тенденцій розвитку сучасного контролю над обігом наркотиків.
 Скорий, Роман Петрович  Основні напрямки імміграційної політики в рамках Європейського Союзу / Дисертація / Москва  2006

 Метою дисертації є комплексний теоретико-прикладний аналіз імміграційної політики європейських країн.

 Звєрєв П. Г.  Правовий статус законних учасників Збройних конфліктів / Дисертація  2005
 Метою роботи є дослідження проблем, пов'язаних з правовим статусом законних учасників збройних конфліктів.
 Железова, Ольга Євгенівна  Європейська конфедерація профспілок та ключові питання соціальної політики Європейського Союзу / Дисертація  2005

 Мета дисертації: з'ясувати місце і роль Європейської конфедерації профспілок у вирішенні соціальних проблем Європейського Союзу, а також ступінь і характер її впливу на формування та реалізацію соціальної політики ЄС.

енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш