НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаТеорія та історія держави і праваИстория государства и права зарубежных стран → 
« Попередня Наступна »
Орленко В. І.. Історія держави і права зарубіжних країн: Посіб. для підготов, до іспитів -3-є вид. стереотип. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В. - 244 с., 2008 - перейти к содержанию учебника

1.3. Методологія науки та курсу історії держави і права зарубіжних країн

Методи історії держави і права зарубіжних країн - це сукупність прийомів, способів, шляхів та принципів, за допомогою яких вивчають цю дисципліну.

Найважливіші методи (підходи) такого вивчення: 1)

діалектичний метод (держава та право вивчаються в розвитку, в русі - від їх елементарних форм й організацій до більш складних і розгалужених); 2)

історичний метод (вимагає розглядати державу та право з позиції їх виникнення, розвитку і зміни, у зв'язку з іншими явищами й умовами певної епохи, у зв'язку з конкретним досвідом історії); 3)

системно-структурний метод (виявляються елементи, що забез печують єдність системи, вивчають взаємозалежність цих елементів);

4) порівняльний метод (конкретні державно-правові явища розглядаються в зіставленні їх у просторі та часі); 5)

статистичний метод (досліджуються кількісні характеристики історичного процесу - темпи зростання, поширення, тривалість); 6)

метод екстраполяції (поширення висновків, зроблених щодо однієї частини якого-небудь явища (процесу) на іншу) та ін.

Позитивні результати при вивченні історії держави і права зарубіжних країн може дати лише комплексний підхід у використанні методології.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "1.3. Методологія науки та курсу історії держави і права зарубіжних країн"
 1. 1.4. Зв'язок історії держави і права зарубіжних країн з іншими дисциплінами
  держави і права зарубіжних країн тісно пов'язана з такими дисциплінами: політологія, історія політичних і правових учень, історія держави і права України, теорія держави та права, державне право зарубіжних країн, галузеві юридичні дисципліни. Наприклад, історія держави і права зарубіжних країн разом з теорією держави та права досліджують виникнення держави і права й основні етапи їхнього
 2. Вступ
  методологічна наука, що дає можливість глибше зрозуміти надзвичайно різноманітні й суперечливі процеси розвитку держави та права, а також їхні основні закономірності. По-шосте, вивчення досвіду державного та правового розвитку провідних країн світу має сприяти розв'язанню аналогічних питань у нашій державі. Це не означає, що зарубіжний досвід є готовим зразком для запозичення, проте саме такий
 3. Орленко В. І.. Історія держави і права зарубіжних країн: Посіб. для підготов, до іспитів -3-є вид. стереотип. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В. - 244 с., 2008

 4. ТЕМА 1 Історія держави і права зарубіжних країн як наука
  держави і права зарубіжних країн як
 5. 12.2.2. Зруйнування пам'яток історії та культури
  історії, культури або об'єктів, Що мають особливу історичну або культурну цінність. Перелік пам'яток історії та культури наведено у Законі від 13 липня 1978 р. «Про охорону і використання пам'яток історії і культури» (Відомості Верховної Ради УРСР.-1978.-№ ЗО-Ст. 426). Перелік природних об'єктів, що охороняються державою, визначено Законом від 25 червня 1991 р. «Про охорону навколишнього
 6. 11.2. Станово-представницька монархія в Німеччині
  історії Німецької держави, як і в інших західноєвропейських державах, охоплює XIII- XV століття. Та її суттєвою особливістю було те, що становлення такої монархії відбувалося в умовах роздробленості. Здійснювалася централізація по окремих територіях, яка в мініатюрі відображала те, що в інших європейських державах відбувалося в національному масштабі. Князі, зосередивши у своїх руках всю
 7. 1.4. Наука кримінального права
  науки. Предмет кримінально-правової науки ширше предмета кримінального права як галузі права. Він включає в себе: а) дослідження і тлумачення кримінального закону; б) дослідження історії кримінального права; в) проведення порівняльного аналізу вітчизняного і зарубіжного кримінального права; г) дослідження міжнародного кримінального права; д) дослідження ефективності діючих кримінальних законів,
 8. 1. Поняття територіального устрою України
  держави звичайно розглядається у широкому і вузькому розумінні. У широкому розумінні слова - це форма державного устрою, яка охоплює коло питань, що стосуються устрою конкретної держави (державний, економічний, суспільний устрій держави, основи правового статусу людини і громадянина, система органів держави), тобто її територіального устрою. На жаль, у сучасний період існування
 9. 18.1. Реставрація Мейдзі
  історії Японії отримали назву ІУІейдзі ісін, або "реставрація Мейдзі" (іноді революція Мейдзі) (від яі ІоІ І. "мейдзі" -1 Іросвіті Іицькс правління) (1867-1912 рр.) - від офіційної назви епохи правління імператора Муцухіто. Реставрація Мейдзі стала початком процесу, що сприяв розвиткові капіталістичних відносин і прискорював становлення буржуазної держави в
 10. Від автора
  науки, у відриві від дослідження його як галузі національного права України, тобто вивчення статей Конституції, законодавчих і нормативно-правових актів без знання яких опанування курсу з конституційного права неможливе. Це зокрема, підтверджується тим, що за час, який пройшов після прийняття Конституції України, докорінним чином змінилася нормативно-правова база цієї галузі права: на підставі
 11. 5.1. Виникнення й періодизація історії Стародавнього Китаю
  історії Стародавнього Китаю мають традиційні назви за прізвищем династій і царств: Шан (Інь), Чжоу, Цінь, Хань. Як свідчать археологічні дані, Китай був заселений ще в кам'яному віці. У період енеоліту та переходу до бронзового віку (II тис. до Р. X.) у Китаї починають виникати союзи племен. Одне з найбільших, що сформувалося в провінціїХенань, отримало назву Шан. З переселенням у долину
 12. 8.17. Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду
  історії та культури» (ВВР.- 1978-Ст. 426). До них віднесені споруди, пам'ятні 357 місця І предмети, що пов'язані з історичними подіями у житті народу; суспільства і держави. Стаття 252 КК передбачає відповідальність за спеціальний вид умисного знищення чи пошкодження чужого майна (ст. 194КК). Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, чи об'єктів
 13. Апробація результатів дисертаційного дослідження.
  науки України, опубліковано 17 одноосібних наукових статей, в тому числі 11 - у фахових наукових виданнях, затверджених ВАКом України, а також в трьох тезах наукових повідомлень. Структура дисертаційного дослідження. Дисертація складається із вступу, двох розділів, які охоплюють сім підрозділів, висновків, переліку нормативних актів та використаної літератури та додатку. Загальний обсяг
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш