НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаТеорія та історія держави і праваИстория государства и права зарубежных стран → 
« Попередня Наступна »
Орленко В. І.. Історія держави і права зарубіжних країн: Посіб. для підготов, до іспитів -3-є вид. стереотип. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В. - 244 с., 2008 - перейти к содержанию учебника

8.8. Основні риси права франків

У правових документах немає однозначного визначення власності.
Щодо рухомих речей, які перебували у власності певних осіб, застосовувався термін "свій". Вони могли безперешкодно відчужуватися та передаватись у спадок. Саме охороні права власності на рухомі речі присвячено більшість норм Салічної правди. Та вже, очевидно, у приватній власності була й земля, оскільки покарання за порушення меж орного поля без дозволу хазяїна, чужого поля чи посів на ньому були значно суворішими, ніж за порушення меж общинних земель. Нічого не говориться про купівлю-продаж землі.

Сім'я мала патріархальний характер, проте влада батька не була безмежною й нагадувала радше опіку над дружиною та дітьми. Опіка над сином припинялася по досягненні ним 12 років. (Плюбу передувала угода між сім'ями тих, хто одружувався. Обов'язковою була згода батьків. Заборонялася крадіжка чужої нареченої та дружини, шлюби з родичами та свояками. Жінка, що вступала в шлюб з рабом, оголошувалася поза законом, її майно переходило до скарбниці, а родичі мали право безкарно її вбити. Раб, який одружувався з вільною, підлягав колесуванню. Вдова не могла вдруге вийти заміж без дозволу суду та сплати певної суми родичам померлого чоловіка.

Однак жінка мала власне майно (посаг), яке вона не могла ні продати, ні подарувати. Після її смерті воно переходило дітям. Спочатку, за взаємною згодою подружжя, допускалося розлучення, але згодом під упливом церкви його було заборонено.

Під злочином право розуміло образу, шкоду, заподіяні особі чи майну іншого, порушення "королівського миру", а під покаранням - відшкодування за ці дії. Дня злочинів і покарань були характерні такі риси: -

такі види покарань, як кровна помста та вигнання з общини, замінюються штрафом, але пережитки первіснообщинного ладу ще зберігаються (якщо вбивця не міг сплатити штраф, то він розплачував ся за це життям; родичі брали участь у сплаті та в отриманні штрафу; якщо людина оголошувалася поза законом, то вона підлягала вигнанню); -

розмір штрафу залежав від соціального та правового становища злочинця й потерпілого, від їхніх статі та віку (штраф за вбивство графа-600 солідів, вільного-200, римського колона-63, раба-35);

60

-

не було загальних принципів класифікації злочинів і призначення покарань; -

великі розміри штрафів (найнижчий за крадіжку - 3 соліди, а за вбивство - 200 солідів).

Основні види злочинів були:

- злочини проти особи (вбивство, посягання на честь, завдання каліцтва, обмова, образа, викрадення вільних людей);

- злочини проти власності (крадіжка, грабіж, підпал); -злочини проти порядку здійснення правосуддя (лжесвідчення,

неявка в суд);

- порушення розпоряджень королівської влади.

Основним видом покарань, який застосовувався до вільних людей, був штраф. Він складався з двох частин: одна йшла потерпілому чи його родичам, а друга (в розмірі 1/3 штрафу) - надходила на користь держави, в особі короля. Крім цього, у справах, пов'язаних зі злочинами проти власності, передбачалося повернення та сплата вартості майна.

Такі види покарань, як страта, членоушкодження, тілесні покарання, не застосовувалися до вільних людей. Так могли бути покарані тільки раби.

У разі оголошення особи поза законом передбачалася конфіскація належного їй майна.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "8.8. Основні риси права франків"
 1. ТЕМ А 8 Ранньофеодальна держава і право франків
  франків
 2. Орленко В. І.. Історія держави і права зарубіжних країн: Посіб. для підготов, до іспитів -3-є вид. стереотип. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В. - 244 с., 2008

 3. Александров Ю. В.. Кримінальне право України: Заг. частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Александров, В. А. Клименко. - К.: МАУП,2004. - 328 с., 2004
  основні питання Загальної частини кримінального права України. Для студентів, аспірантів (ад'юнктів) та викладачів вищих навчальних закладів, а також для науковців і практичних
 4. Від автора
  основні положення теорії конституційного права як науки; їх порівняльні характеристики з міжнародно-правовими стандартами конституційного права країн світу; і, нарешті, допоможе засвоїти певний масив нормативно-правової бази, навчитися працювати з законом, з'ясовувати його зміст, особливості, засоби застосування тощо. Власне, в цих трьох складових і закладено зміст усіх розділів підручника
 5. 2. Основні принципи конституційного ладу України
  основні принципи української конституційної держави, що відображають її сутність. -101- Основні принципи конституційного ладу України: - принцип, згідно з яким, людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою актуальною цінністю (ч. 1 ст. З Конституції); - принцип народного суверенітету, згідно з яким народ є носієм суверенітету і
 6. Вступ
  основні закономірності. По-шосте, вивчення досвіду державного та правового розвитку провідних країн світу має сприяти розв'язанню аналогічних питань у нашій державі. Це не означає, що зарубіжний досвід є готовим зразком для запозичення, проте саме такий досвід, сконцентрований у теорії та практиці розвинених країн світу, можна сприймати як своєрідне мірило для прогнозування подальшого
 7. 14.3. Система покарань
  основні; б) додаткові; в) змішані (ст. 52 КК). Основні покарання. За один злочин може бути призначено лише одне основне покарання, передбачене в санкції статті Особливої частини КК. Вони не можуть бути додатковими до інших. З ними пов'язуються основні сподівання на досягнення цілей покарання. Це - громадські роботи, виправні роботи, службові обмеження для військовослужбовців, арешт, обмеження
 8. 5. Види конституції, їх структура та особливості
  риси. Загальним для цих видів конституцій є те, що вони побудовані на основі єдиних принципів і властивостей, які характерні для сучасного конституційного будівництва в Україні. Особливості виявляються: - у неоднаковій юридичній силі цих конституцій. Конституція України має вищу юридичну силу на всій території України, Конституція Автономної Республіки Крим -?-- лише на території Криму як
 9. 8. Конституційне право України як навчальна дисципліна
  основні принципи державного ладу: народного, державного, національного суверенітету; соціальної справедливості, економічної та ідеологічної багатоманітності. Важлива частина курсу присвячена питанням правового статусу людини і громадянина в Україні, в якій висвітлюються природні (особисті), громадянські, політичні, соціальні, економічні, культурні права і свободи особи, гарантії їх;
 10. 3. Основні способи розробки і прийняття Конституції
  основні способи: ратифікація проекту місцевими органами влади, прийняття конституції парламентом, установчими зборам і референдумом. Найбільш демократичним є, безумовно, спосіб прийняття Основного Закону шляхом проведення
 11. 1.2. Система і принципи кримінального права
  основні правила діяльності. Кримінально-правові принципи - це основні, вихідні положення, обов'язкові для законодавця, правозастосовчих органів і громадян у сфері боротьби зі злочинністю. Принцип верховенства права (законності). Конституція України, має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно- правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (ст. 8).
 12. 15.6. Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення
  основні й додаткові покарання для визначення покарання остаточного. Скажімо, особа за один злочин засуджена до виправних робіт, а за другий - до позбавлення волі. Правила складання покарань регламентує ст. 72 КК. її загальним положенням є те, що менш суворий вид покарання завжди переводиться в більш суворий вид, а не навпаки. Складання покарань іншим чином об'єктивно приводило б до невиправданого
 13. 5.3. Предмет злочину
  риси, які деталізуються шляхом тлумачення (ст. 179 КК - Незаконне утримання, осквернення або знищення релігійних святинь). На відміну від об'єкта, предмет мають не всі злочини, і такі діяння звуться безпредметними. Скажімо, ст. 180 КК - Перешкоджання здійсненню релігійного обряду. Але там, де предмет злочину зафіксований в законі або випливає з його формулювання, він має бути обов'язково
 14. 1. Конституційно-правовий статус Президента України
  основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврялування в Україні на період до прийняття нової Конституції України" від 18 червня 1995 р., за якою Президент України визнавався главою держави і главою державної виконавчої влади в Україні. Нарешті, Конституція України 1996 р. визначила, що Президент України є главою держави і виступає від її імені. Глава держави
 15. 2. Поняття конституції
  основні засади устрою суспільства і держави, визначають суб'єктів влади, а також механізм її організації і здійснення. Зміст конституції виявляється в її формі і являє собою спосіб організації матеріалу, який у ній міститься. Традиційно конституційна доктрина за формою поділяла конституції на писані (Україна, Франція, ФРН) і неписані (Велика Британія, Нова Зеландія, Ізраїль). Зокрема, в
 16. 7.1. Поняття суб'єкта злочину та його ознаки
  риси, що робить її так званим спеціальним суб'єктом злочину. Отже, четвертою факультативною ознакою (адже ця ознака притаманна суб'єктам не всіх складів злочину) є ознака спеціального суб'єкта злочину. Вказівка на ознаку суб'єкта злочину, що робить його спеціальним, дається в диспозиції відповідної статті Особливої частини КК. Злочини, де суб'єкт повинен мати додаткову ознаку, звуться злочинами
 17. 15.4. Боротьба за поглиблення демократичного змісту революції (1646-1649 рр.)
  права та частково став панівним принцип вільної конкуренції; припинилося регулювання заробітної плати робітників; увесь тягар податків на військові потреби (акциз, помісячне обкладання тощо) було перекладено на плечі простого люду та ін.). З огляду на це, Парламент і Сіті вживали термінових заходів для придушення революційних настроїв народу. Весною 1647 р. було здійснено спробу розпустити
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш