НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
Авторське право / Адвокатура / Арбітражний процес / Цивільний процес / Цивільне право (лекції, підручники) / Дисертації з цивільного права / Договірне право / Житлове право / Медичне право / Міжнародне приватне право / Спадкове право / Права споживачів / Права людини / Право інтелектуальної власності / Право власності / Право соціального забезпечення / Правове забезпечення професійної діяльності / Правове регулювання мережі Інтернет / Сімейне право
ГоловнаЦивільне право РосіїПравове забезпечення професійної діяльності → 
« Попередня Наступна »
Руминіна В. В.. Правове забезпечення професійної діяльності: підручник для студ. середовищ. проф. навч. закладів. - М.: Видавничий центр «Академія». - 192 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Особливості розірвання трудового договору з деякими категоріями працівників

При розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця деякі категорії працівників користуються підвищеним захистом і на них поширюються додаткові гарантії при звільненні.

Так, розірвання трудового договору з працівниками у віці до 18 років (за винятком випадків ліквідації організації) крім дотримання загального порядку допускається тільки за злагоди-

ся державної інспекції праці і комісії у справах неповнолітніх і захисту їх прав.

Законом також не допускається звільнення вагітних жінок, за винятком випадків ліквідації організації, а також жінок, які мають дітей віком до трьох років, одиноких матерів, які виховують дитину віком до 14 років (дитини-інваліда в віці до 18 років), інших осіб, які виховують зазначених дітей без матері, за винятком звільнення з таких підстав: 1)

у разі невідповідності займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров'я відповідно до медичного висновку; 2)

у разі неодноразового невиконання працівником без поважних причин трудових обов'язків, якщо він має дисциплінарне стягнення; 3)

в разі одноразового грубого порушення працівником трудових обов'язків; 4)

у разі вчинення винних дій працівником, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності, якщо ці дії дають підставу для втрати довіри до нього з боку роботодавця; 5)

у разі вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, несумісного з продовженням даної роботи; 6)

у разі подання працівником роботодавцю підроблених документів або свідомо неправдивих відомостей при укладанні трудового договору.

Запитання і завдання 1.

Дайте визначення поняття «трудовий договір». Які види трудового договору вам відомі? 2.

Які умови трудового договору належать до істотних? Які умови трудового договору є факультативними? 3.

Перерахуйте права та обов'язки працівника, закріплені за ним Трудовим кодексом Російської Федерації. 4.

Перерахуйте права та обов'язки роботодавця, закріплені за ним Трудовим кодексом Російської Федерації. 5.

Що таке випробувальний термін? Ким і як він встановлюється? 6.

Як відбувається оформлення працівника на роботу? 7.

Що таке переклад? Чим він відрізняється від переміщення? 8.

Які підстави припинення трудового договору вам відомі? 9.

Опишіть порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

10. У яких випадках трудовий договір може бути розірваний за іні ціативи роботодавця?

114

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Особливості розірвання трудового договору з деякими категоріями працівників"
 1. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця
  розірвання трудового договору з ініціативи
 2. Стаття 77. Загальні підстави припинення трудового договору
  розірвання трудового договору з ініціативи працівника (ст. 80); 4) розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (ст. 81), 5) переведення працівника за його прохання або за його згоди на роботу до іншого роботодавця або перехід на виборну роботу (посаду); 6) відмова працівника від продовження роботи у зв'язку зі зміною власника майна організації, зміною підвідомчості
 3. В.Р.Владіміров. РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ: ПРАВОВІ ОСНОВИ, ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ, 2009

 4. Закінчення строку трудового договору
  розірвання строкового трудового договору не вимагається, якщо договір укладено на час виконання конкретної роботи, сезонних робіт або виконання обов'язків відсутнього
 5. Стаття 80. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника (за власним бажанням)
  трудовий договір, попередивши про це роботодавця в письмовій формі за два тижні. За угодою між працівником і роботодавцем трудовий договір може бути розірваний і до закінчення строку попередження про звільнення. У випадках, коли заява працівника про звільнення за його ініціативою (за власним бажанням) обумовлена ??неможливістю продовження ним роботи (зарахування в освітній
 6. Випробувальний термін
  розірвання трудового договору у даному випадку може бути лише посилання на неналежні ділові якості працівника - на низький рівень професіоналізму, на відсутність належної трудової дисципліни і т. п. 100 101 Якщо строк випробування закінчився, а працівник продовжує роботу, він вважається витримали випробування, і розірвання з ним трудового договору
 7. Стаття 82. Обов'язкова участь виборного профспілкового органу в розгляді питань, пов'язаних з розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця
  розірвання трудових договорів з працівниками відповідно до п. 2 ст . 81 цього Кодексу роботодавець зобов'язаний у письмовій формі повідомити про це виборному профспілковому органу даної організації не пізніше ніж за два місяці до початку проведення відповідних заходів, а в разі, якщо рішення про скорочення чисельності або штату працівників організації може призвести до масового звільнення
 8. § 10. Інші категорії працівників, для яких передбачені особливості правового регулювання
  особливості правового регулювання передбачені Трудовим кодексом для: - сезонних работніков268; - працівників, які уклали трудовий договір на строк до двох місяців; - працівників транспорту; - осіб, які працюють вахтовим методом269; - працівників, які направляються на роботу в дипломатичні представництва і консульські установи Російської Федерації, а також у
 9. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця
  розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Деякі підстави припинення трудового договору (п. 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12 ст. 81 ТК РФ) є загальними, тобто можуть бути застосовані до будь-яких працівникам. Пункти 4, 7, 8, 9, 10, 13 ст. 81 Трудового кодексу РФ закріплюють додаткові підстави, застосовувані лише до окремих категорій працівників, вказаним у цих пунктах,
 10. Вчинення працівником, виконує виховні функції, аморального проступку, несумісного з продовженням даної роботи
  розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Так, наприклад, трудовий договір з громадянином, які працюють за сумісництвом, може бути припинений у випадку прийому на роботу особи , для якого ця робота буде основною; керівник організації (філії, представництва), його заступник або головний бухгалтер можуть бути звільнені за прийняття необгрунтованого рішення, яке
 11. Поняття трудового права
  трудового договору у сфері праці, відносини щодо вирішення трудових спорів та ін.) Як і будь-яка інша галузь права, трудове право має свій метод. Метод трудового права показує, якими правовими засобами і прийомами здійснюється регулювання суспільних відносин, що входять до його предмет (тобто, як уже було зазначено вище, трудових і тісно пов'язаних з трудовими відносин).
 12. § 7. Праця надомників
  розірвання трудового договору з надомниками проводиться на підставах, передбачених трудовим договором. У юридичній літературі цю норму тлумачать по-різному. Так, З.О.Александрова вважає, що розірвання трудового договору з надомником можливо тільки з підстав, передбачених договором265, в той же час, на думку А.К.Гавріліной, підстави, передбачені договором, є
 13. § 1. Поняття трудового договору
  трудового права трудовий договір розглядається в різних аспектах: по-перше, як юридичний акт, необхідний для виникнення трудових правовідносин, а також для індивідуалізації їх регулювання, і, по-друге, як інститут трудового права, що поєднує норми про прийом на роботу, переведення на іншу роботу і звільнення. Трудовий кодекс РФ дає таке визначення трудового договору
 14. § 12. Розірвання трудового договору у разі надання працівником роботодавцю підроблених документів при укладенні трудового договору (п. 11 частини першої ст. 81 ТК РФ)
  розірвання трудового договору викликало у наукових і практичних працівників цілий ряд питань. Наприклад, перше: чому надання працівником роботодавцю підроблених документів було тільки можливим, але не обов'язковим підставою розірвання трудового договору? Хіба працівник, який надав роботодавцю підроблені документи, мав право і далі продовжувати працювати? Другий: чи можна було
 15. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника
  розірвання трудового договору з керівником організації за його бажанням термін попередження дорівнює одному місяцю. За Угоді між керівником і роботодавцем трудовий договір може бути розірваний і до закінчення цього терміну. У деяких випадках роботодавець зобов'язаний розірвати трудовий договір з працівником у той термін, про який він просить у своїй заяві (тобто працівник може
 16. 10.4. Звільнення працівників від судових витрат
  трудових відносин, працівники звільняються від оплати мита та судових витрат (ст. 393 ТК РФ). Безкоштовність для працівника розгляду його трудового спору в суді відображає один з принципів демократичного порядку розгляду трудових спорів - його доступність для працівника. Працівники не несуть ніяких матеріальних витрат у зв'язку з відновленням порушеного їх трудового права або законного
 17. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника
  розірвання передбачені ст. 80 ТК, відповідно до якої будь-який працівник може розірвати свій трудовий договір незалежно від того, на який термін він був укладений, попередивши роботодавця письмово про свої наміри не пізніше ніж за два тижні. Для такого звільнення не потрібно згоди роботодавця. Таким чином, Трудовий кодекс усунув відмінність в порядку звільнення з ініціативи
 18. ЛІТЕРАТУРА
  розірванням трудового договору (контракту) за п.3 ст.ЗЗ КЗпП РФ / / Відомості Верховної Ради. 1995. № 2. 6. Індивідуальні трудові спори (законодавство і коментар). М., 1994. 7. комолі В. Особливості застосування посвідчення КТС як виконавчого документа / / Господарство право. 2000. № 1. 8. Коршунова Т.Ю. Виконання рішень КТС / / Право і економіка. 1996. № 12. 9.
 19. Особливості договорів на тимчасову роботу
  розірвання трудового договору в письмовій формі за три календарних дні; роботодавець зобов'язаний попередити працівника про майбутнє звільнення у зв'язку з ліквідацією організації, скороченням чисельності або штату працівників у письмовій формі під розписку не менше ніж за сім календарних днів. Законодавець не передбачив можливості заміни терміну попередження виплатою додаткової
 20. Гарантії при звільненні працівника з ініціативи роботодавця
  розірвання трудового договору встановлюються гарантії. Не допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця (за винятком випадку ліквідації організації або припинення діяльності роботодавцем - фізичною особою) в період його тимчасової непрацездатності або перебування у відпустці (ст. 81 ТК РФ). Стаття 82 ТК РФ встановлює обов'язкову участь виборного
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш