НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниЗагальні питання кримінального права → 
« Попередня Наступна »
Александров Ю. В.. Кримінальне право України: Заг. частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Александров, В. А. Клименко. - К.: МАУП,2004. - 328 с., 2004 - перейти к содержанию учебника

5.1. Поняття об'єкта злочинуЯк зазначалося раніше, об'єкт злочину це те, на що посягає злочин, чому заподіюється відповідна шкода і що захищається законом про кримінальну відповідальність від злочинних посягань. Кожний злочин посягає на певні суспільні відносини, пов'язані із особою та її правами, суспільними чи державними інтересами.
Узагальнений перелік об'єктів кримінально-правової охорони дається у ч. 1 ст. 1 КК.
В історичному плані проблема суті об'єкта злочину мала й має нині дискусійний характер.
Ми дотримуємося позиції тих вчених (М. І. Бажанов та ін.), які традиційно розуміють під об'єктом будь-якого злочину охоро- нювані законом про кримінальну відповідальність суспільні відносини. Адже саме в них і через них відбиваються ті найважливіші соціальні цінності, інтереси, блага, які, як вважають інші науковці, становлять об'єкт злочинних посягань.
Загальновизнаним є те, що суспільні відносини складаються з елементів, якими є:
а) суб'єкти відносин (фізичні та юридичні особи, в тому числі об'єднання громадян, держава, народ);
б) предмет, з приводу якого виникають та існують відносини (матеріальні й нематеріальні блага);
в) соціальний зв'язок, який існує між суб'єктами відносин і становить їх зміст (різні форми людської діяльності, характер соціального статусу громадян тощо).

Злочин може посягати не на всю структуру суспільного відношення, а тільки на окремий його елемент, скажімо, безпосередньо на суб'єкт цього відношення, але при цьому саме відношення зазнає руйнування.
Кримінальним законодавством охороняється не вся система суспільних відносин, а найбільш важливі з них, посягання на які завдають значної (великої, особливо великої) шкоди особистим, громадським і державним інтересам.
Скажімо, вчиняючи крадіжку, злочинець заволодіває певними предметами й порушує відносини власності; вбивство людини усуває учасника суспільних відносин, руйнуючи їх; ухиленням від сплати аліментів на утримання дітей злочинець виключає себе з суспільних відносин, які обумовлені обов'язком утримувати неповнолітніх дітей. Розбій посягає одночасно і на особу, і на матеріальні цінності, тобто і на суб'єкта відносин і на певні блага.
Поняття об'єкта злочину тісно пов'язано із сутністю злочину, насамперед, із ознакою суспільної небезпечності.
Об'єкт є необхідною стороною (елементом) складу злочину, без наявності об'єкта складу злочину немає.
Підкреслимо також, що об'єкт злочину лежить в основі кодифікації кримінального законодавства. Адже за родовим об'єктом побудована Особлива частина КК.
Правильне визначення об'єкта злочину дає змогу здійснити правильну кваліфікацію діяння й відмежувати злочин від інших незлочинних правопорушень.
Так, за об'єктом злочину можна розмежувати, передусім, шахрайство (ст. 190 КК) і шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК), диверсію (ст. 113 КК) і терористичний акт (ст. 258 КК) тощо.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "5.1. Поняття об'єкта злочину"
 1. 1. ПОНЯТТЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ
  поняття кваліфікації злочинів взагалі можна визнати правильним. Воно відображає основну сутність кваліфікації - встанов- 1 Герцензон А. А. Квалификация преступлений- M., 1947.-С.4. лення відповідності ознак вчиненого діяння ознакам складу злочину, описаного в законі. Але воно правильне лише як загальне і орієнтовне. Головний недолік цього визначення в тому, що воно не вказує на ту
 2. 4. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ
  поняття головного безпосереднього об'єкта вказати на те, що він є найціннішим з усіх інших об'єктів, яким завдається шкода внаслідок цього злочину. Але для чинного кримінального законодавства це не характерно. Головний об'єкт має бути визначальним для кваліфікації злочину та для розміщення певної норми у Кримінальному кодексі. При такому підході до побудови системи кримінального законодавства
 3. 6. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ ПОМИЛКАХ ЗЛОЧИНЦЯ
  єкта щодо справжньої спрямованості його діяння відома в кримінальному праві як «помилка в об'єкті». Але уважний аналіз слідчо-судової практики свідчить, що помилка в об'єкті у багатьох випадках є помилкою в предметі посягання і що ці два різновиди помилок мають різне кримінально-правове значення. Помилка в об'єкті кримінальне-правової охорони трапляється тоді, коли винна особа вчинює посягання не
 4. 1.1. Кваліфікація вбивства
  поняття вбивства М. І. Загородніков додає підстави відповідальності за вбивство як окрему ознаку цього злочину. Такий додаток зовсім зайвий, бо всякий злочин є підставою кримінальної відповідальності і без нього така відповідальність неможлива (Загородников Н. И. Преступления против жизни по советскому уголовному праву.- M., 1961.- С. 24). 114 діянню смерті іншій людині. Таке сприяння
 5. 7.25. Порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів
  поняття цінних паперів, якими є грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики і передбачають, як правило, виплату дивідендів (процентів) їх власникам. Згідно з цим Законом цінними паперами є: акції, облігації, казначейські зобов'язання, ощадні сертифікати, векселі, приватизаційні папери. Випускати (робити емісію) цінні папери мають право лише юридичні особи, створені і
 6. 11.16. Порушення чинних на транспорті правил
  поняття більшості зазначених вище учасників дорожнього руху, які, до речі, частіше за все є винними у вчиненні цього злочину. Так, правильно засудив Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу М. за ст. 291 КК за те що він у нетверезому стані переходив вулицю на забороняючий сигнал 446 світлофора у безпосередній близькості від мотоцикла, що рухався, і це призвело до аварії, в результаті якої водій
 7. 12.1.4. Хуліганство
  поняття хуліганства Хуліганством у кримінальному праві називається грубе порушення громадського порядку (громадського спокою, громадської моральності), вчинене з хуліганських мотивів, яке виражає явну неповагу до суспільства і супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом (ч. 1 ст. 296 КК України). Законодавче визначення хуліганства виражене невеликою кількістю його загальних ознак.
 8. 17. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОСАДОВИХ ЗЛОЧИНІВ
  поняття посадової особи не дуже вдале (М. Коржанськш. П'ять статей - сім помилок // Юридичний вісник України.- 1996.- № 8). На мій погляд, кращим було б таке: «Посадовою є особа, яка наділена владними юридичними повно^ важеннями щодо певного кола інших осіб - надавати їм певні права чи покладати на них певні обов'язки». Не можуть визнаватися посадовими особи, які виконують власне технічні обов'я:
 9. 1.2. Система і принципи кримінального права
  поняття, в яких закріплені загальні положення, підстава та межі кримінальної відповідальності, застосування покарання, а також порядок і умови звільнення від кримінальної відповідальності й покарання, правові наслідки судимості тощо. Всі ці положення зазначено в розділах Загальної частини КК. Особлива частина містить у собі визначення конкретних діянь, які є злочинами, їх групування за родовими
 10. 2.5. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність
  поняття повторності злочинів, передбачене у ст. 185, 186, 189-191. У примітці 1 до ст. 364 КК дається тлумачення поняття службової особи, яке є обов'язковим для всіх випадків застосування статей, де суб'єктом є службові особи. Примітки до статей КК є їх невід'ємною складовою частиною. Легальне (від лат. - Lex - закон, Legalis - законний) - це таке тлумачення, яке дається державним органом,
 11. 3.1. Поняття злочину та його ознаки
  поняття покарання, є найважливішим у кримінальному праві. Адже саме воно покликане відокремити злочинні діяння від інших правопорушень та аморальних вчинків, показати їх соціальну і правову сутність. Термін "злочин" походить від слів "зло" і "чинити", тобто йдеться про те, що людина чинить зло іншим, причому таке зло, яке суспільству не байдуже. Окремі діяння, які мають бути віднесені до
 12. 4.3. Поняття складу злочину та його ознаки
  поняття злочину, як ми вже бачили, відповідає на питання, що спільного між усіма злочинами, а поняття складу злочину - на питання, чим відрізняється один злочин від іншого. Включаючи в себе всі об'єктивні й суб'єктивні ознаки, притаманні кожному складу злочину, поняття складу злочину дає можливість розкрити загальні риси структури злочину в цілому й окремих, конкретних складів злочину.
 13. 5.3. Предмет злочину
  поняття предмета злочину як речі матеріального світу. Можна погодитися з висловленими в літературі думками про те, що електроенергія повинна розглядатись як предмет злочину при її викраденні й контрабанді. Те ж саме можна сказати і відносно комп'ютерної інформації. На відміну, знову ж таки, від об'єкта злочину, якому завжди завдається шкода, предметові завдання шкоди не є обов'язковим. Скажімо,
 14. 6.2. Суспільно небезпечне діяння
  поняття діяння охоплює всі ознаки, притаманні злочинові; 2) як ознака об'єктивної сторони складу злочину. Надалі, розглядаючи цю тему, застосовуватимемо слово "діяння" в другому значенні. Як уже зазначалося, діяння - обов'язкова ознака об'єктивної сторони будь-якого складу злочину. Цей термін походить від старослов'янської мови і сьогодні застосовується як поняття, що охоплює і дію, і