Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКонституційне право УкраїниКонституційно-правові основи → 
« Попередня Наступна »
О. Ф. Фрицький. Конституційне право України: Підручник. - К: Юрінком Інтер. - 536 с., 2003 - перейти к содержанию учебника

1. Поняття територіального устрою України

Територіальний устрій держави звичайно розглядається у широкому і вузькому розумінні.

У широкому розумінні слова - це форма державного устрою, яка охоплює коло питань, що стосуються устрою конкретної держави (державний, економічний, суспільний устрій держави, основи правового статусу людини і громадянина, система органів держави), тобто її територіального устрою.

На жаль, у сучасний період існування постсоціалістич-них країн термін "державний устрій" трактується досить широко, як характеристика державного ладу країни, системи її органів. І, навпаки, спостерігається трактування цієї категорії у досить вузькому значенні слова, як характеристика лише політико-територіальної та адміністративно-територіальної організації держави, співвідношення держави в цілому з її складовими частинами.

Застосовується і термін "територіальна організація публічної влади", проте різнобічне його трактування призводить до змішування державної влади і місцевого самоврядування.

У конституціях країн світу містяться норми, які стосуються територіальної організації держави. Зокрема вони регулюють питання, пов'язані з адміністративно-територіальним поділом, закріплюють кордони держави, вирішують питання автономії у складі унітарних держав, статусу складових федерацій тощо.

У вузькому (власному) розумінні слова територіальний устрій (у тому числі і України) - це територіальна (або національно-територіальна) організація державної влади. Во-

16+'/. 2-290

-485-

на включає: питання внутрішнього поділу території держави на ті чи інші складові частини, правове становище цих частин, взаємовідносини між державою у цілому та її складовими. У такому значенні термін "територіальний устрій" застосовується у випадках, коли держави поділяють за формою устрою на унітарні та федеративні.

Сутність багатонаціональних держав, як правило, характеризується поняттям "національно-державний устрій". Це форма організації держави, яка виражає взаємозв'язок територіальної організації влади, тобто територіального устрою держави і національної структури суспільства, а також співвідношення державного і національного суверенітету, націй і національних меншин, які об'єднуються у складі держави. Національно-державний устрій визначає національно-територіальну організацію певної держави, внутрішній поділ її території на ті чи інші складові частини, правове становище цих частин і врегулювання взаємовідносин між державою в цілому, національними утвореннями та її складовими. Характер національно-державного устрою обумовлюється метою, завданнями і функціями держави, залежно від яких територіальна організація державної влади виявляється у конкретних формах державного устрою.

Конституційно-правовий інститут політико-територіаль-ної організації держави включає:

- норми, правову і політичну практику, історію, традиції та інші чинники країни, які у сукупності визначають територію і кордони держави;

- норми, правову і політичну практику, історію і традиції, інші чинники країни, які встановлюють засоби політико-територіальної організації держави (унітаризм, федералізм, автономію, адміністратино-територіальні одиниці);

- норми, правову політику, практику, історію, традиції країни та інші чинники країни, пов'язані з розмежуванням компетенції між державою та іншими складовими частинами, зокрема між унітарною державою і автономними утвореннями, між унітарною державою та її адміністративно-територіальними одиницями;

- норми, правову і політичну практику, історію, традиції та інші чинники країни щодо порядку взаємовідносин держави з її складовими частинами.

-486-

У "старих" унітарних державах конституційні норми, які стосуються територіального устрою держави, як правило, не закріплюються, оскільки вважається, що держава існує в кордонах, що історично склалися (Франція, Угорщина, Румунія, Болгарія, КНР та ін.). І, навпаки, у країнах, що розвиваються, та в постсоціалістичних державах, територіальні питання детально регулюються у конституціях (Індія, Пакистан, Азербайджан та ін.). При цьому ці норми, як правило, характеризують географічні та інші межі держави, форму державно-територіального устрою (унітаризм, федералізм, автономія).

У Конституції України питанню державного устрою присвячено розділ IX "Територіальний устрій України", який складається зі статей 132 і 133. Стаття 132 закріплює основні засади територіального устрою України, а ст. 133 - систему її адміністративно-територіального устрою.

Відповідно до ст. 132, територіальний устрій України грунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "1. Поняття територіального устрою України"
 1. 14.1. Посягання на обороноздатність України
  територіальну Цілісність. Обороноздатність держави визначається ступенем п підготовки до захисту від агресії, здатністю дати '}Дсіч агресорові. Забезпечується така спроможність сум-нним виконанням службових обов'язків кожним громадянином України, сприянням зміцненню обороно-Датності держави. фимінальний кодекс України передбачає відпові-Ільність за діяння, які завдають суттєвої шкоди
 2. Глава XI Територіальний устрій України
  Глава XI Територіальний устрій
 3. О. Ф. Фрицький. Ф89 Конституційне право України: Підручник. - К: Юрінком Інтер. - 536 с., 2003

 4. Розділ I. поняття, завдання, СИСТЕМА І принципи кримінапьного права України. нанка кримінапьного права
  поняття, завдання, СИСТЕМА І принципи кримінапьного права України. нанка кримінапьного
 5. 14.2.5. Ухилення від призову на строкову військову службу
  територіальну цілісність України (ст. 65). Ухилення від призову на строкову військову службу є порушенням цього конституційного обов'язку і посяганням на комплектування Збройних сил України, на їх обороноздатність. Законом України від 25 березня 1992 р. «Про загальний військовий обов'язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 27. -Ст. 385) встановлений загальний
 6. 8.8. Забруднення моря
  територіальних вод, вчинене із суден, плавучих засобів, платформ чи інших споруд у морі. Забруднення моря з суші (з берега) підпадає під ознаки ст. 242 КК. Забрудненням визнається скидання в море речовин, шкідливих для здоров'я людей або для живих ресурсів моря,- відходів виробництва, шкідливих речовин і матеріалів або сумішей, що містять такі речовини понад встановлені норми. За ч. 1 ст. 243 КК
 7. 11.7. Порушення правил використання повітряного простору
  територіальними водами України. Порушення порядку використання повітряного транспорту України полягає у: -порушенні правил дотримання вимог спеціальних 'рмативних актів про порядок використання повітря-) простору, зокрема, при проведенні пусків ракет, Ільби, підривних робіт або іншого підняття, пересу-ання чи спускання у повітряному просторі матеріальних Іаявності причинного зв'язку між
 8. 7.32. Порушення антимонопольного законодавства
  територіальному відділенню; ') ухиленні від виконання законних рішень цих ор- » якщо цими діями була заподіяна істотна шкода гересам юридичних чи фізичних осіб, або від цього І особа ^отримала прибутки у великих розмірах, ) які у п'ятсот і більше разів перевищують неопо- 333 датковуваний мінімум доходів громадян (примітка пп ст. 230 КК). Порушення антимонопольного законодавства вчинюється
 9. 2. Поняття конституції
  поняття конституції слід враховувати два підходи: західної (європейської) концепції та марксистсько-ленінської. Перша характерна тим, що представники різних філо-софсько-првових шкіл неоднозначно ставляться до змісту конституції. Так, представники природної школи права під конституцією розуміють суспільний договір, який виражає волю народу. Нормативістська школа права вважає конституцію
 10. 9.14. Незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини
  Перелік небезпечних відходів, ввезення яких в Україну заборонено, встановлено постановою Кабінету Міністрів України № 117 від 22 лютого 1994 р. До них належать, зокрема, радіоактивні відходи, відходи з лікарень, тваринницьких ферм і т. ін. Контроль за ввезенням на територію України і транзитом через її територію відходів чи вторинної сировини здійснює Міністерство охорони навколишнього середовища
 11. 14.2.2. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України
  Незаконне переправлення осіб через державний кордон України посягає на недоторканність державного кордону. Незаконним визнається переправлення осіб через державний кордон України, якщо воно вчинюється без закордонного паспорта, без спеціальної візи чи Іншого дозволу компетентних органів України. За ч. I ст. 332 КК кваліфікується: а) організація незаконного переправлення осіб через державний
 12. 15.7. Втручання у діяльність державного діяча
  За статтею 344 КК кваліфікується незаконний вплив у будь-якій формі на Президента України, Голову Верховної Ради України, народного депутата України, Прем'єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або його представника, Голову Рахункової палати або члена Рахункової палати, Голову або члена Центральної виборчої комісії, Голову
 13. 14.2.4. Порушення правил міжнародних польотів
  Стаття 58 Повітряного кодексу України (Відомості Верховної Ради України.- 1993.- № 25.- Ст. 274) встановлює порядок і правила вильоту з України і вльоту в Україну, маршрути, висоту польоту, місця посадок, повітряні ворота. Міжнародними угодами можуть визначатися й інші порядок і правила вльоту в Україну і вильоту з України. Незаконний вліт в Україну або незаконний виліт з України порушує
 14. Розділ III. поняття зпочинн І КЛАСИФІКАЦІЯ зпочинів
  поняття зпочинн І КЛАСИФІКАЦІЯ
 15. Злочини, що передбачені розділом XIV Кримінального кодексу України, посягають на обороноздатність України і на її державний суверенітет.
  Злочини, що передбачені розділом XIV Кримінального кодексу України, посягають на обороноздатність України і на її державний