Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаТеорія та історія держави і праваОснови права
ЗМІСТ:
Амеліна К.Є., Ковальова М.А., Коган Б.Р.. Правознавство. - М.: Изд-во МГТУ ім. Н.Е. Баумана,. - 216 с.: Ил., 2006
Книга підготовлена ??колективом викладачів кафедри «Юриспруденція» МГТУ ім. Н.Е. Баумана у відповідності з державним освітнім стандартом з навчальної дисципліни «Правознавство» неюридичних вузів. Крім традиційних для цієї дисципліни тим, що розкривають основні правові поняття і категорії, а також характеристики базових галузей системи російського права, викладені найважливіші положення правового регулювання науково-технічної діяльності, необхідні студентам технічних університетів для роботи в обраній сфері інженерної діяльності. Для студентів МГТУ ім. Н.Е. Баумана та інших технічних університетів, а також викладачів і наукових співробітників технічних університетів, які цікавляться основами правознавства.
РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПРАВА
Тема 1 Поняття і сутність права
Право в системі соціальних норм
Джерела (форми) права
Тема 2 Норми права
Поняття правових норм, їх структура і види
Способи викладу правових норм
Нормотворчість
Тема 3 Правовідносини
Поняття та ознаки правовідносини
Структура правовідносини
Тема 4 Правопорушення і юридична відповідальність
Правомірне поведінка і правопорушення
Види правопорушень
Юридична відповідальність
Тема 5 Реалізація права
Форми реалізації права
Правозастосування, основні стадії
правозастосовні акти
Прогалини в праві
5.5. Тлумачення норм права
Тема 6 Система права і система законодавства
Структура системи права
Основні галузі системи права
Система законодавства
Нормативно-правові акти, їх дія
РОЗДІЛ II ОСНОВНІ ГАЛУЗІ ПРАВА
Тема 7 Конституційне право
Конституційне право в системі права
Конституційні характеристики Російської Федерації
Права і свободи людини і громадянина
Громадянство
Федеральний устрій Російської Федерації
Органи державної влади Російської Федерації
Федеральні збори - Парламент РФ є представницьким і законодавчим органом влади.
Муніципальне право
Тема 8 Цивільне право
Приватне право як основа життя громадянського суспільства
Суб'єкти та об'єкти цивільних правовідносин
Право-і дієздатність громадян (фізичних осіб)
Юридичні особи, їх види
Виникнення, здійснення та захист граевданскіх прав
Поняття, види і форми угод
Терміни в цивільному праві
Право власності та інші речові права
Цивільно-правові зобов'язання
Загальні положення про договір
Тема 9 Спадкове право
Загальні положення про спадкування
Спадкування за заповітом
Спадкування за законом
Прийняття спадщини
Тема 1 Про Житлове право
Загальні положення житлового права
Договір соціального найму
Договір комерційного найму
Договір найму спеціалізованих житлових приміщень
Плата за житлове приміщення і комунальні послуги
Тема 11 Сімейне право
Загальні положення сімейного законодавства
Шлюб. Укладення та розірвання шлюбу
Права і обов'язки подружжя
Аліментні зобов'язання членів сім'ї
Тема 12 Трудове право
Загальні положення трудового законодавства
Трудовий договір
Робочий час і час відпочинку
Оплата праці
Дисципліна праці
Матеріальна відповідальність сторін трудового договору
Трудові спори
Тема 13 Галузі публічного права
Адміністративне право
Фінансове право
Екологічне право
Тема 4 січня Кримінальне право
Загальні положення кримінального законодавства
Поняття злочину і його види
Обставини, що виключають злочинність діяння
Покарання
Звільнення від кримінальної відповідальності
Тема 15 Процесуальне право
Судова система
Цивільне судочинство
Арбітражний процес
Кримінальний процес
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 16 Результати науково-технічної діяльності як об'єкти інтелектуальної власності
Поняття науково-технічної діяльності, її види, особливості правового регулювання
Поняття інтелектуальної власності
Інститут авторського права і суміжних прав
Патентне право
Правовий режим товарних знаків, знаків обслуговування і найменувань місць походження товарів
Правовий режим інформації
Тема 17 Правове регулювання виконання наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт
Договори на виконання НДР і ДКР
Правове регулювання реалізації та впровадження результатів науково-технічної діяльності
Основи права:
  1. Баканева Н.Г., Волошіков А. С., Грін Е. А. та ін. збірник задач з курсу «правознавство» для студентів неюридичних факультетів - 2010 рік
  2. Кашаніна Т. В.. Російське право: підручник. - 2-е вид., Перегляд. - М.: Норма. - 784 с. - 2009 рік
  3. Баранов П.П.. Правознавство Навчальний посібник. Видавництво: «ФБФО». г.Таганрог. 314 сторінок. - 2007
  4. А.А. Алпатов. Практикум з правознавства [Текст] / Всерос. заоч. фін.-екон. ін-т. - Волгоград: Вид-во ВслГУ. - 76 с. - 2005 р.
  5. Зенін І.А.. Основи права / Московський міжнародний інститут економетрики, інформатики, фінансів і права. - М. - 184 - 2003 год
  6. Меліхова Л. В.. Основи права. Ростов н / Д вид-во «Фенікс». - 416 с. - 2000