НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаПравоохоронна діяльністьСудоустройство
СОДЕРЖАНИЕ:
Попелюшко Василь Олександрович. Правові проблеми організації і функціонування місцевих загальних судів в Україні / Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, 2004
Метою дисертаційного дослідження є формування теоретичних положень і практичних висновків, спрямованих на вдосконалення організації і функціонування місцевих загальних судів загальної юрисдикції в аспекті здійснення судової реформи в Україні. Формулювання пропозицій, спрямованих на удосконалення Конституції України, законів України "Про статус суддів", "Про Вищу раду юстиції", "Про судоустрій України", "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", "Про Вищу Раду юстиції", КПК України та ЦПК України.
В С Т У П
Зв'язок роботи з науковими програмами, темами.
Апробація результатів дисертаційного дослідження.
РОЗДІЛ 1 СТАНОВЛЕННЯ ТА РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ ЗАГАЛЬНИХ СУДІВ, ЯК СУБ'ЄКТІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ
1.1. Поняття судової влади, її суть та функції
1. Функція правосуддя.
1.2. Правовий статус місцевих загальних судів та суддів
1.3. Становлення та реформування місцевих загальних судів, як основної ланки системи правосуддя
Висновки до розділу 1.
РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МІСЦЕВИХ ЗАГАЛЬНИХ СУДІВ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ
2.1. Поняття та сутність організації роботи місцевих загальних судів
2.2. Функціональний розподіл обов'язків між суддями та іншими працівниками суду
2.3. Організаційне забезпечення діяльності судів.
2.4. Проблеми реалізації міжнародно-правових стандартів в діяльності місцевих загальних судів України
2.5. Висновки до розділу 2.
ВИСНОВКИ.
1. Абросимова Е.Б., Владимирова Л.Д. Конституционные модели судебной власти. Сравнительное конституционное право. Редакционная коллегия: Ковлер А.И., Чиркин В.Е., Юдин Ю.А. - М., 2001. 2. Адоніс Е. Чи виростають судді зі своїх суддівських мантій? [Судові системи і судді в сучас. епоху]. // Юрид. вісн.України. - 29.08. - 4.09. 1996. 3. Алексеев В.Б., Кашепов В.П. и др. Научная организация труда в аппарате судов и учреждений юстиции. - М.: Юр. лит., 1984. 4. Аналіз діяльності місцевих судів об
Реєстрація і облік справ та матеріалів, що надійшли до суду
3. Прийом відвідувачів. Реєстрація і облік пропозицій, заяв і скарг на роботу суду
4. Оформлення кримінальних справ у стадії попереднього розгляду справ
5. Підготовка справ до судового розгляду
6. Оформлення справ після їх розгляду
7. Приймання і облік апеляції чи апеляційного подання прокурора
8. Приймання і облік касаційної скарги чи касаційного подання прокурора
Кримінальні справи
Цивільні справи
Справи про адміністративні правопорушення
10. Приймання, облік і зберігання речових доказів та особистих документів у судових справах
11. Організація архіву суду
13. Складання і оформлення службових документів
14. Номенклатура основних нарядів канцелярії місцевого суду загальної юрисдикції
Судоустройство: