Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
Авторське право / Адвокатура / Арбітражний процес / Цивільний процес / Цивільне право (лекції, підручники) / Дисертації з цивільного права / Договірне право / Житлове право / Медичне право / Міжнародне приватне право / Спадкове право / Права споживачів / Права людини / Право інтелектуальної власності / Право власності / Право соціального забезпечення / Правове забезпечення професійної діяльності / Правове регулювання мережі Інтернет / Сімейне право / Радянське законодавство
ГоловнаЦивільне право РосіїПравове забезпечення професійної діяльності
ЗМІСТ:
Руминіна В. В.. Правове забезпечення професійної діяльності: підручник для студ. середовищ. проф. навч. закладів. - М.: Видавничий центр «Академія». - 192 с., 2006

Підручник складено відповідно до Примірної програмою навчальної дисципліни для студентів освітніх установ середньої професійної освіти, які навчаються за технічними спеціальностями. У ньому висвітлено питання: правового регулювання економіки; вирішення економічних суперечок; трудових правовідносин; відносин по соціальному забезпеченню громадян; адміністративного права та адміністративної відповідальності. Грунтовний методичний матеріал підручника допоможе студентам організувати самостійну роботу.

Для студентів середніх професійних навчальних закладів.

ПЕРЕДМОВА
Гл а в а 1 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
Поняття економіки та економічних відносин
Поняття підприємницької діяльності, її ознаки
Види і функції підприємництва
Підприємницькі відносини як предмет правового регулювання
Джерела права, що регулюють підприємницьку діяльність в Російській Федерації
Глава 2 СУБ'ЄКТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ??ДІЯЛЬНОСТІ. ПРАВО ВЛАСНОСТІ
Поняття і структура підприємницьких правовідносин
Суб'єкти підприємницької діяльності, їх ознаки
Поняття власності в економічній науці
Власність в юридичному сенсі
Форми власності в Російській Федерації
Право власності громадян
Право власності юридичних осіб
Державна власність
Муніципальна власність
Право господарського відання
Право оперативного управління
Глава 3 ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ЯК СУБ'ЄКТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ??ДІЯЛЬНОСТІ
Поняття юридичної особи, її ознаки
Способи створення юридичних осіб
Створення юридичної особи
Правоздатність юридичних осіб
Представництва та філії юридичної особи
Ліцензування юридичних осіб
Ліквідація юридичних осіб
Порядок ліквідації юридичної особи
Банкрутство юридичної особи
Організаційно-правові форми юридичних осіб
Господарські суспільства
Державні та муніципальні унітарні підприємства
Фонди
Громадські та релігійні організації (об'єднання)
Об'єднання юридичних осіб
Глава 4 ІНДИВІДУАЛЬНІ ПІДПРИЄМЦІ (ГРОМАДЯНИ), ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
Правовий статус індивідуального підприємця
Цивільна правоздатність і дієздатність
Втрата статусу індивідуального підприємця
Гл а в а 5 ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Параметри цивільної дієздатності Вік Обсяг цивільної дієздатності 6-14 років 14-18років з 18 років Поняття договору
Зміст договору
Форми договору
Види договорів
Публічний договір
Договори на користь їх учасників та договори на користь третіх осіб
Оплатне і безоплатні договори
Вільні і обов'язкові договори
Загальний порядок укладання договорів
Укладення договору на торгах
Зміна і розірвання договору
Виконання договору
Відповідальність за невиконання договору
Гл а в а 6 ЕКОНОМІЧНІ СПОРИ
Поняття економічних суперечок, їх види
Розгляд спорів в арбітражному суді
Порушення і розгляд справи
Позовна давність
Виробництво з перегляду рішень
Виробництво у касаційній інстанції
Виробництво в порядку нагляду
Виконавче провадження
Досудовий порядок врегулювання спорів
Глава 7 ТРУДОВЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА
Поняття трудового права
Система трудового права
Джерела трудового права
Трудові правовідносини
Трудова праводееспособность
Гл а в а 8 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Закон Російської Федерації «Про зайнятість населення в Російській Федерації»
Поняття і види зайнятості
Федеральна служба з праці та зайнятості
Порядок та умови визнання громадянина безробітним
Правовий статус безробітного
Допомога по безробіттю
Підвищення кваліфікації та перепідготовка безробітних громадян
Гл а в а 9 ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
Поняття трудового договору, його види
Висновок трудового договору
Права та обов'язки працівника
Права та обов'язки роботодавця
Випробувальний термін
Оформлення на роботу
Переклади
Переміщення
Припинення трудового договору
Припинення трудового договору за угодою сторін
Закінчення строку трудового договору
Розірвання трудового договору з ініціативи працівника
Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця
Ліквідація організації, припинення діяльності роботодавцем - фізичною особою
Скорочення чисельності або штату працівників організації
Невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров'я
Невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації, підтвердженої результатами атестації
Неодноразове невиконання працівником без поважних причин трудових обов'язків, якщо він має дисциплінарне стягнення
Одноразове невиконання працівником без поважних причин трудових обов'язків
Вчинення працівником , який виконує виховні функції, аморального проступку, несумісного з продовженням даної роботи
Особливості розірвання трудового договору з деякими категоріями працівників
Глава 10 РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ
Поняття робочого часу, його види
Понаднормовий робочий час
Сумісництво
Режим робочого часу, його види
Облік робочого часу
Поняття та види часу відпочинку
Порядок надання відпусток
Гл а в а 11 ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Поняття заробітної плати
Порядок та умови виплати заробітної плати
Утримання із заробітної плати працівника
Оплата праці при відхиленні від нормальних умов праці
Гл а в а 12 ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ
Поняття дисципліни праці
Методи забезпечення трудової дисципліни
Поняття дисциплінарної відповідальності, її види
Види дисциплінарних стягнень
Порядок притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності
Порядок оскарження та зняття дисциплінарного стягнення
Глава 13 МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Поняття матеріальної відповідальності, її види
Види матеріальної відповідальності працівника
Повна матеріальна відповідальність
Порядок відшкодування заподіяного збитку
Гл а в а 14 ТРУДОВІ СПОРИ
Поняття трудових спорів, їх види
Порядок розгляду індивідуального трудового спору в суді
Поняття колективного трудового спору
Порядок розгляду колективного трудового спору в примирної комісії
Порядок вирішення колективного трудового спору за участю посередника
Дозвіл колективного трудового спору в трудовому арбітражі
Поняття страйку. Право на страйк
Незаконна страйк
Гл а в а 15 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН
Соціальне забезпечення в Російській Федерації
Види соціальної допомоги
Поняття пенсії, види пенсій
Пенсія за вислугу років
Пенсія у зв'язку з втратою годувальника
Глава 16 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
Поняття адміністративного права, його предмет
Суб'єкти адміністративного права
Адміністративне правопорушення
Адміністративна відповідальність. Види адміністративних покарань
Призначення адміністративного покарання
СПИСОК НОРМАТИВНИХ ПРАВОВИХ АКТІВ
Правове забезпечення професійної діяльності: