НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаМуніципальне правоДержавне та муніципальне управління
ЗМІСТ:
Р.Т. Мухаев. Правові основи Російської держави: підручник для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю «Державне та муніципальне управління» (080 504). - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 351 с. - (Серія «Державне та муніципальне управління»)., 2007

Підручник написаний відповідно до вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти за спеціальністю «Державне та муніципальне управління».

Підручник дає фундаментальні знання про сучасний праві, без яких неможлива ефективна діяльність державного службовця; містить аналіз правових основ діяльності органів державної влади та управління в РФ в різних сферах життя суспільства і індивіда. Метою даного підручника є формування основ правової свідомості та правової культури майбутніх управлінців у процесі їхнього знайомства з сучасним російським законодавством, необхідних у практиці адміністрування, прищеплення елементарних навичок і вмінь щодо застосування норм права у своїй професійній діяльності.

Для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю «Державне та муніципальне управління». Підручник також може бути корисний студентам юридичних, історичних, філософських, політологічних факультетів.

Від автора
Розділ I Основні поняття про державу і право
Тема 1
Держава: поняття, ознаки, функції
1.3. Ознаки держави
1.4. Функції держави
1.7. Теорії походження держави
Тема 2 Пристрій (форма) держави: поняття, ознаки, структура
2.1. Поняття «форма держави» та її елементи
2.2. Державна влада: поняття, властивості і методи здійснення
2.4. Форма державного устрою та її різновиди
2.5.3. Політичний режим і його різновиди
Тема 3 Механізм держави
3.1. Поняття, ознаки та елементи механізму держави
3.2. Орган держави: поняття, ознаки, види
3.4. Бюрократія: зміст терміну і призначення
3.5.3. Судова влада
Тема 4 Право: поняття, ознаки, функції
4.1. Сенс терміна «право»
4.2. Сутність права
4.3. Ознаки права
4.5. Співвідношення права та інших соціальних норм
4.6. Причини виникнення права
4.7. Шляхи формування права
4.8. Теорії походження права
Джерела (форми) права
5.1. Поняття «джерело (форма) права»
Судовий прецедент
5.3. Правотворчість і законотворчість: поняття, призначення, співвідношення
Структура права
6.1. Норма права: поняття, ознаки, структура
6.2. Галузь права: підстави класифікації
Основні тенденції розвитку держави і права в XX ст.
7.1. Циклічний характер політико-правового розвитку в XX ст.
7.2. Взаємовідносини держави і суспільства в XX ст.
7.3. Основні тенденції у розвитку сучасного права
Розділ II Дія держави і права: цілі, засоби й механізм
9.1. Співвідношення понять «правовий вплив» і «правове регулювання»
9.2. Поняття «механізм правового регулювання»
9.3. Структура (елементи) механізму правового регулювання та правові режими
9.4. Стадії правового регулювання
9.5. Ефективність механізму правового регулювання
Законність і правопорядок
10.1. Законність: поняття, сутність, зміст
10.2. Принципи, вимоги та функції законності
10.4. Правопорядок: поняття, ознаки, структура
10.5. Принципи правопорядку
. Правові основи функціонування Російської держави
Російська держава: минуле, сьогодення, майбутнє
11.1. Особливості виникнення держави в Росії
11.2. Етапи розвитку Російської держави
11.3. Радянська держава
11.4. Сучасне Російське держава: характерні риси та особливості
Конституційне право Росії
12.1. Конституційне право як галузь російського права, як наука і навчальна дисципліна
12.2. Конституція Російської Федерації (1993 р.) - Основний закон Росії
12.3. Основи конституційного ладу РФ
12.4. Конституційно-правовий статус особистості в РФ
Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина в РФ
12.5. Інститут громадянства в Російській Федерації
12.6. Федеративний устрій Російської Федерації
12.7. Конституційна система влади в Російській Федерації
12.8. Конституційні основи місцевого самоврядування в Російській Федерації
Цивільне право Російської Федерації
13.1. Поняття «цивільне право»: предмет, методи та завдання
13.2. Цивільне правовідношення: поняття, зміст, суб'єкти та об'єкти
13.2.4. Юридичні особи
13.3. Основні інститути речового права
13.4. Основні інститути зобов'язального права
13.5. Основні інститути спадкового права
Адміністративне право Російської Федерації
14.1. Государственноеуправленіе як об'єкт адміністративно-правового регулювання
14.2. Предмет, метод і система адміністративного права
14.3. Основні інститути адміністративного права
14.4. Інститут державної служби в РФ
14.4.3. Основні принципи організації та функціонування системи державної служби
14.4.5. Порядок проходження державної служби
15.1. Предмет, методи і принципи трудового права
15.2. Трудові правовідносини
15.3. Основні інститути трудового права
15.4. Трудовий договір (контракт): основні; положення
15.4.5. Підстави припинення трудового договору
15.5. Робочий час і час відпочинку
15.5.1. Дисципліна праці
15.5.3. Трудові спори і порядок їх вирішення
15.5.4. Страйк
Сімейне право Російської Федерації
16.1. Предмет, методи і завдання сімейного права
16.2. Шлюб: поняття, умови укладання та розірвання
16.3. Особисті та майнові права і обов'язки подружжя
16.4.3. Виховання дітей, які залишилися без піклування батьків. Правомочності органів опіки та піклування
Кримінальне право є однією з галузей російського права. Йому притаманні всі ознаки, властиві системі права Росії в цілому (нормативність, формальна визначеність, обов'язковість для виконання тощо). У той же час воно має специфічними ознаками, зумовленими своїм предметом і методом правового регулювання.
17.1. Предмет, методи і завдання кримінального права
17.2. Злочин: поняття, ознаки, категорії
17.3. Кримінальна відповідальність: поняття та ознаки
Поряд з галузями матеріального права, за допомогою яких держава здійснює вплив на суспільні відносини шляхом прямого правового регулювання, існують галузі процесуального права.
18.1. Предмет, методи і завдання процесуального права
18.2. Кримінально-процесуальне право
18.3. Цивільне процесуальне право
До читача
Державне та муніципальне управління:
  1. Востріков П. П.. Організаційно-правові проблеми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців - 1998
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш