НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
Головна → 
Теорія та історія держави і права
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ
Орленко В. І. Історія Держава і права зарубіжніх країн: посіб. для підготов, до іспітів-3-є вид. стереотип. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В. - 244 с. 2008

Викладення матеріалу в Посібнику здійснюється на Основі Типової програми з навчальної дісціпліні "Історія Держава і права зарубіжніх країн", якові вівчають у Вищих Навчальних закладах І-IV рівнів акредітації. Автори коротко, почти в конспектівній ФОРМІ, охарактерізувалі основні РІСД права та держави провідніх цівілізацій в історичній ретроспектіві. Така форма Подання матеріалу Дає змогу Ефективно готувати до заліків та іспітів Із цієї дісціпліні, швидко повторити пройдений материал або зорієнтуватіся в новому.

Призначеня для студентов Вищих Навчальних Закладів юридичного профілем як денної, так и заочної форм навчання.

Руденко Т.А. Шпаргалка з історії держави і права зарубіжних країн: Відповіді на екзаменаційні квитки. - М.: Аллель-2000. - 64 с. 2005
Все вивчити - життя не вистачить, а іспит здати треба. Це готова «шпора», написана реальним преподом. Тут знайдеш все необхідне по Історії держави і права зарубіжних країн, а інше - справа техніки.
К. І. Батир Історія держави і права зарубіжних країн: Учеб. - 4-е изд .. пеоераб. і доп. - М.: ТК Велбі -496 с. 2003

Підручник підготовлено з урахуванням останніх досягнень історико-правової науки та у відповідності з програмою курсу «Історія держави і права зарубіжних країн». У ньому послідовно викладено історію виникнення, розвитку, функціонування державно-правових систем Стародавнього світу. Середніх століть. Нового і Новітнього часу. Проаналізовано зміст державно-правових процесів, властиві їм причинно-наслідкові зв'язки. У числі найважливіших висвітлена проблема виникнення і розвитку прав людини і громадянина, правової держави, федералізму, системи розподілу влади, парламентаризму, основних інститутів права.

Для студентів та аспірантів юридичних та історичних вузів і факультетів.

Варьяс, Михайло Юрійович теократичну державу в романо-германської правової системи / Дисертація 2003
Лур'є І.М. Лур'є І.М. Нариси давньоєгипетського права XVI - X ст. до н.е. Видавництво Державного Ермітажу, Ленінград, 354 с. 1960
Книга покійного доктора історичних наук Ісидора Михайловича Л у р ь е «Нариси давньоєгипетського права XVI-К вв. до н. е.. (Пам'ятники і дослідження) »є підсумком його багаторічних досліджень. Історія права в Стародавньому Єгипті давно цікавила Ісидора Михайловича, його перу належить ряд робіт у цій обпасті, причому багато зроблені ним спостереження є тепер загальновизнаними в єгиптології, як наприклад встановлення ролі храмового суду, аналіз і визначення ряду термінів і, особливо, шляхи, намічені їм для відновлення давньоєгипетського законодавства. У своїй книзі І. М. Лур'є використовував всі відомі-давньоєгипетські юридичні документи часу Нового царства (XVI-X ст. До н. Е..), Необхідні історичні тексти, а також образотворчий матеріал. Не встиг він включити в свою роботу лише кілька текстів на остраконах, опублікованих у книзі J. Cerny and A. Gardiner, Hieratic Ostraca. Oxford, 1957. Однак загальну характеристику цих текстів і переклад двох з них він все ж дав в рецензії на зазначену роботу (Вісник Стародавньої Історії, 1958, № 3, стор 191 -195), яка була опублікована вже після його смерті.
Кашаніна Т. В. Російське право: підручник. - 2-е вид., Перегляд. - М.: Норма. - 784 с. 2009
У підручнику розглядаються всі галузі, що становлять систему чинного російського права. Автори застосовують принципово нову схему викладу, що дозволяє читачеві усвідомити, які правові можливості (тобто права, свободи, обов'язки) у нього є (матеріальне право), а також яким способом їх можна захистити (процесуальне право). У другому виданні враховані новітні зміни в законодавстві Росії. Для студентів і викладачів вузів, депутатів, працівників органів виконавчої влади, керівників підприємств і організацій та всіх
Баранов П.П. Правознавство Навчальний посібник. Видавництво: «ФБФО». г.Таганрог. 314 сторінок. 2007
Навчальний посібник з правознавства адресоване конкретній читачеві-студентові технічного вузу, якому в нових умовах господарювання не обійтися без солідних знань трудового, цивільного, адміністративного та інших галузей права , щоб підняти правову культуру виробництва на сучасний рівень. Посібник підготовлено на основі державного освітнього стандарту за курсом "Правознавство", націлене на досягнення високих результатів у сфері оволодіння і застосування юридичних знань у профільних спеціальностях.
Амеліна К.Є., Ковальова М.А., Коган Б.Р. Правознавство. - М.: Изд-во МГТУ ім. Н.Е. Баумана,. - 216 с.: Ил. 2006
Книга підготовлена ??колективом викладачів кафедри «Юриспруденція» МГТУ ім. Н.Е. Баумана у відповідності з державним освітнім стандартом з навчальної дисципліни «Правознавство» неюридичних вузів. Крім традиційних для цієї дисципліни тим, що розкривають основні правові поняття і категорії, а також характеристики базових галузей системи російського права, викладені найважливіші положення правового регулювання науково-технічної діяльності, необхідні студентам технічних університетів для роботи в обраній сфері інженерної діяльності. Для студентів МГТУ ім. Н.Е. Баумана та інших технічних університетів, а також викладачів і наукових співробітників технічних університетів, які цікавляться основами правознавства.
Зенін І.А. Основи права / Московський міжнародний інститут економетрики, інформатики, фінансів і права. - М. - 184 2003
Посібник складається з п'яти розділів, присвячених теорії права, російському публічному праву, а також таких галузей приватного права, як цивільне, сімейне та трудове. Посібник призначений для студентів і слухачів, що навчаються на всіх формах навчання з використанням дистанційних освітніх технологій, а також для викладачів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.
Меліхова Л. В. Основи права. Ростов н / Д вид-во «Фенікс». - 416 с. 2000

Підручник «Основи права» написаний відповідно до вимог державних освітніх стандартів середньої професійної освіти, затвердженими Міністерством загальної та професійної освіти Російської Федерації, і включає в себе три розділу, перший з яких освячено викладу питань теорії держави і права.

У другому розділі розглядаються найважливіші питання конституційного права4 поняття і сутність Конституції, визначення структури правового статусу особистості, роз'яснення конституційних прав, свобод і обов'язків громадян Рос-ської Федерації.

У третьому розділі дається загальна характеристика основних завдань і функцій правоохоронних органів Російської Федерації.

Фінніс Дж. Природне право і природні права / Джон Фінніс; пров. з англ. В. П. Гайдамака та А. В. Паніхіной. - Москва: ІРІСЕН, Думка. 554 с. (Серія «Право») 2012

Фундаментальний трактат австралійського правознавця і філософа Джона Фін-ниса - один з найбільш успішних і авторитетних дослідів реконструкції класичної теорії природного права з урахуванням досягнень сучасної суспільно-політичної та правової філософії різних напрямків. Концепція автора продовжує богату ю природно-правову традицію, висхідну до Аристотеля і Фоми Аквінського. Дж. Фінніс виділяє певні первинні, самоочевидні, несвідомих один до одного види блага, або базові цінності, такі як людське життя, знання, мистецтво, гра, спілкування, практична розумність, релігія, і обгрунтовує неможливість відмовитися від будь-яких з цих видів блага або знехтувати одними на користь інших, не впадаючи у внутрішнє протиріччя. У трактуванні Фінніс природне право - це ті норми поведінки, які необхідні людям і громадам для досягнення блага у всіх його видах. З моменту свого виходу в 1980 р. книга стала класичною і викликала гострі дискусії, що продовжуються і понині.

В.Г. Беспалько КУРС: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 2010
Розглядаються основні проблемні питання сучасної теорії держави і права, розкривається зміст існуючої наукової полеміки з таким злободенним проблемам як визначення причин та умов виникнення держави і права, визначення сутності держави і права, а також з низки актуальних проблем сучасного російського суспільства, держави і права, що виникли у зв'язку з демократичними перетвореннями.
Стукалова Юлія Вікторівна Юридичні особи як суб'єкти підприємницькоїдіяльності в Росії XIX - початку XX століття: історико-правовий розвиток і теоретичне осмислення. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Воронеж 2007 2007

12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія вчень про право і державу. Демократичні перетворення, початі в нашій країні на рубежі XX - XXI століть, зачепили всі сфери економічного і політичного життя суспільства. Поєднання принципу свободи підприємництва з його державним регулюванням на шляху інтеграції в міжнародне співтовариство сприяло визнанню Росії країною з ринковою економікою, зміцненню авторитету держави в міжнародних відносинах, зміцнення його статусу як повноправного партнера промисло-повільно розвинених країн.

СТУС ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ІСТОРИКО - ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Краснодар 2007 2007

Спеціальність 12.00.01 -
теорія та історія держави і права; історія вчень про право і державу
У різні роки розвитку нашої країни держава приділяла пильну увагу можливості створення та подальшого функціонування різних організаційно-правових форм юридичної особи. Це пояснюється тим, що ведення підприємницької діяльності в тих чи інших формах безпосередньо відображає методи управління, рівень і якість розвитку виробничих відношенні, які допускає державне господарювання.
Широкий розвиток інституту приватної власності, зокрема внаслідок приватизації державних і муніципальних підприємств та їх зростаючий вплив на економіку країни вимагають серйозного дослідження економіко-правової сутності окремих організаційно-правових форм юридичної особи. У нашому випадку це товариство з обмеженою відповідальністю. Це обумовлено низкою факторів. По - перше, товариство з обмеженою відповідальністю але своїй сутності є найбільш зручною і гнучкою формою об'єднання капіталів та осіб для здійснення підприємницької діяльності. По - друге, детальне дослідження даної організаційно-правової форми юридичної особи та подальше закріплення відповідних змін у чинному законодавстві дозволить упорядкувати правозастосовчу практику.

А. А. Боєр, Е. В. Кузнєцов, О. Е. Старовойтова Теорія права і держави: навчальний посібник / А. А. Боєр, Е . В. Кузнецов, О. Е. Старовойтова; під заг. ред. Е. В. Кузнєцова; ГУАП; Асоціація філософії права Санкт-Петербурга. - СПб.-386 с. 2007
Автори знайомлять читачів з новітніми досягненнями в області теорії і філософії права в Росії і за кордоном. Використання інформаційних технологій (подання матеріалу у вигляді схем, у формі запитань і відповідей, тестування) і традиційного способу оповіді дозволяє виділити головне в юридичній базової науці, причому в наочній і легко доступною для засвоєння формі. Навчальний посібник буде корисним читачам різного рівня підготовки - абітурієнтам, студентам та аспірантам юридичних вузів.
ОВЧИННИКОВА А. В. ПРОБЛЕМИ правогенеза І ОНТОЛОГІЇ ПРАВА В ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ Л.І. Петражицький / ДИСЕРТАЦІЯ 2006
Метою дисертаційного дослідження є виявлення та систематизація онтологічних і пов'язаних з ними аспектів психологічної теорії права Л.І. Петражнцкого на основі комплексного вивчення та аналізу його творчої спадщини та наукових концепцій його учнів і послідовників.
О.І. Чистяков Історія вітчизняного держави і права. Частина 1, 3-е изд, 430с 2005

Історія держави і права вивчає політичні та правові інститути аж до сьогоднішнього дня і тут органічно стикується з чинним правом. Вона, отже, займається правом не тільки пішли, а й живуть, зростаючими його галузями та інститутами. Історію держави і права цікавлять конкретні політичні та правові явища, але перш за все вона досліджує фактичний матеріал для встановлення міжгалузевих закономірностей, для показу загальних поступальних тенденцій розвитку держави і права.

 О.І. Чистяков  Історія вітчизняного держави і права. Частина 2, 3-е изд, 544с  2005

 Історія держави і права вивчає політичні та правові інститути аж до сьогоднішнього дня і тут органічно стикується з чинним правом. Вона, отже, займається правом не тільки пішли, а й живуть, зростаючими його галузями та інститутами. Історію держави і права цікавлять конкретні політичні та правові явища, але перш за все вона досліджує фактичний матеріал для встановлення міжгалузевих закономірностей, для показу загальних поступальних тенденцій розвитку держави і права.

 Салигін, Євген Миколайович  Теократичну державу / Дисертація  2003

 Теократія відноситься до числа історично перших типів організації політичної влади, що з'явилися на зорі людської цивілізації. Мабуть, в довголіття серед інших видів держави теократичний немає рівних. Сьогодні можна зустрітися з думкою, що теократична держава - це «історичний анахронізм» 1, релікт минулого, що нагадує своїм неприродним, алогічним існуванням про часи безроздільного панування релігії і необоротно руйнується під прогресуючим впливом секуляризації. Неупереджений погляд на світ, заснований на об'єктивному аналізі того, що відбувається, показує, що це далеко не так.

 Цвєткова Ю. В.  Єфремівська Кормча - джерело права Київської Русі (Кінець ХІ - качан ХІІ ст.) / Дисертація / Київ  2003
 Ямбушев Фанль Шамильевич  ПРАВОВЕ СВІДОМІСТЬ У МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ВІДНОСИН. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Нижній Новгород - 2002  2002

 Спеціальність: 12.00.01 - теорія та історія держави і права;
 історія правових вчень
 Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена ??значущістю питань, пов'язаних з вивченням місця і ролі правової свідомості у механізмі правового регулювання суспільних відносин.

 Кисельова О. М.  ЗАОХОЧЕННЯ ЯК МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ / Дисертація / Саратов  2000
 Основна мета цієї роботи полягає у комплексному теоретичному дослідженні заохочувального методу, його місця і ролі в процесі правового регулювання, в розкритті його соціальної сутності та призначення в системі юридичного інструментарію. Необхідно узагальнити накопичені з цієї проблематики дані теоретичної та галузевих наук, практики, виявити критерії ефективності заохочень, визначити шляхи оптимізації та виробити науково-практичні рекомендації щодо подальшого вдосконалення заохочувального методу в сучасному російському законодавстві.
 Ю.А. Дмитрієв, І.Ф. Казьмін, В.В. Лазарєв і ін  Загальна теорія права: Підручник для юридичних вузів; За заг. ред. А.С. Піголкіна. - 2-е вид., Испр. і доп. - М.: Изд-во МГТУ ім. Н.Е. Баумана. - 384 с.  1998
 Підручник присвячений загальним питанням права і його ролі в житті суспільства. У ньому з сучасних позицій розглянуто широке коло проблем; походження і сутність права і держави, місце права в системі соціальних норм, його зв'язок з державою, а також з економікою і політикою, правове становище особи, дана характеристика основних правових систем сучасності. Докладно розглянуті питання, присвячені нормам і джерелам права, правосвідомості, правотворчості та систематизації законодавства, реалізації та тлумаченню норм права, правовідносин, законності, правомірної поведінки, правопорушень і юридичної відповідальності.
 М.В.ФЕДОРОВ, В.В.ЕРЕМЯН  ОСНОВИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА для вступників до вузів  1997
 Посібник містить основні поняття і визначення теорії держави і права, розкриті в легко доступній формі питань і ответов.В кінці кожного розділу наводяться питання для самоконтролю. Крім того, увазі читача пропонується оригінальний схемокурс з «Основ держави і права», в якому найбільш важливі поняття і категорії представлені у вигляді схем і таблиць. Програма курсу і варіанти квитків, пропонованих абітурієнтам на вступних іспитах, допоможуть засвоєнню і систематизації матеріалу. Розраховано на учнів старших класів середніх шкіл, училищ, коледжів і технікумів, а також на абітурієнтів, які вступають на юридичні факультети вузів.
 Ісаєв І.А.  Політико-правова утопія в Росії (кінець XIX - початок XX в.) М.: Наука. - 272 с.  1991
 У роботі досліджуються основні течії консервативної утопічної думки, що сформувалися в Росії на рубежі XIX-XX ст. Аналізуються політико-правові концепції К. Леонтьєва, В. Соловйова, М. Бердяєва, П. Новгородцева та ін У центрі уваги автора - взаємодія структур влади, ідеології та права, вплив політико-правових утопій консерватизму на подальший розвиток російського політичного мислення. Для правознавців, політологів, істориків.
 Задніпровська Марина Валентинівна  ЗДІЙСНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ І Соціалістична законність. Дисертація на здобуття наукового степеніt кандидата юридичних наук. Москва - 1984  1984

 Спеціальність 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. Постійне зміцнення законності та правопорядку становить об'єктивну закономірність розвитку соціалістичного суспільства. В основі цього процесу лежить комплекс різних політичних і економічних заходів, здійснюваних під керівництвом Комуністичної партії Радянським державою. Однак випадки порушення соціалістичної законності, скоєних окремими особами правопорушення ще мають місце в нашій дійсності, завдаючи державі і суспільству не тільки матеріальний, а й "серйозний соціальний, моральний збиток".

 Новгородцев П., Муромцев С., Карєєв Н.  Німецька історична школа права. - Челябінськ: Соціум,. - 528 с.  2010
 У цьому томі зібрані основні твори російських юристів XIX в., Присвячені аналізу навчань німецької історичної школи права. У роботах П. Новгородцева, С. Муромцева, Н. Кареєва, І. Ке-Нігай докладно розглядаються походження історичної школи права, погляди її основних представників Г. Гуго, Ф. Савіньї, Г-Ф. Пухти, Безелера, а також їх попередників (Пюттера, Мезера) і противників - прихильників школи позитивного права (Тібо, Ієрінга, Меркеля, Бергбома). До збірки входять «Енциклопедія права» Г-Ф. Пухти і реферат книги Савіньї «Римське право в Середні віки». З точки зору історичної школи права - не довільний продукт законодавства, а наслідок духовного та історичного досвіду народу, тому не може бути змінено тільки за допомогою законодавства, але має реформуватися поступово і «органічно». Філософська позиція історичної школи, розуміла право як вираження «народного духу» (Volksgeist), представляла собою реакцію на законнической підхід до права, який панував у Німеччині на початку XIX в. Вважаючи суцью і практика-юриста вище законодавства і законодавця, а належні співтовариству звичаї, звичаї і моральні уявлення важливіше «раціонально-спекулятивних» писаних законів, історична школа внесла істотні корективи в західноєвропейську правову думку.
 Бобровников В.О.  Мусульмани Північного Кавказу: звичай, право, насильство: Нариси з історії та етнографії права Нагорного Дагестану / В.О. Бобровников. - М.: Сх. літ. - 368 с.  2002
 Тема монографії - злочин і покарання у судовій практиці і народному правосвідомості мусульман Північного Кавказу. На прикладі Нагорного Дагестану аналізується правова культура народів регіону після включення їх в загальноросійський правовий простір. Матеріали, представлені в книзі, дозволяють по-новому поглянути на історію мусульман Північного Кавказу, відмовитися від сформованих негативних стереотипів.
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш