НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаТеорія та історія держави і праваОснови права → 
« Попередня Наступна »
Амеліна К.Є., Ковальова М.А., Коган Б.Р.. Правознавство. - М.: Изд-во МГТУ ім. Н.Е. Баумана,. - 216 с.: Ил., 2006 - перейти до змісту підручника

Трудовий договір

Трудові відносини між працівником і роботодавцем виникають на підставі трудового договору.

Трудовий договір - угода між роботодавцем та працівником, відповідно до якого роботодавець зобов'язується надати працівникові роботу за обумовленою трудової функції, забезпечити умови праці, передбачені трудовим законодавством, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, що містять норми трудового права, своєчасно і в повному обсязі виплачувати працівникові заробітну плату, а працівник зобов'язується особисто виконувати визначену цією угодою трудову функцію, дотримуватися які у організації правила внутрішнього трудового розпорядку.

Істотними умовами трудового договору є: місце роботи (із зазначенням структурного підрозділу); дата початку роботи; найменування посади, спеціальності, професії з вказівкою кваліфікації відповідно до штатного розкладу організації або конкретна трудова функція, права і обов'язки працівника, права та обов'язки роботодавця; характеристики умов праці, компенсації і пільги працівникам за роботу у важких, шкідливих і (або) небезпечних умовах; режим праці та відпочинку (якщо він щодо даного працівника відрізняється від загальних правил, встановлених в організації); умови оплати праці (в тому числі розмір тарифної ставки або посадового окладу працівника, доплати, надбавки і заохочувальні виплати); види й умови соціального страхування, безпосередньо пов'язані з трудовою діяльністю.

У трудовому договорі також можуть передбачатися інші умови, не погіршують становище працівника порівняно з встановленими Трудовим кодексом законами та іншими нормативними правовими актами, колективним договором, угодами.

Умови трудового договору можуть бути змінені тільки за згодою сторін і в письмовій формі.

У разі укладення строкового трудового договору в ньому вказуються термін його дії і обставина (причина), послужило підставою для укладання строкового трудового договору.

Трудові договори можуть укладатися: -

на невизначений термін; -

на визначений строк не більше 5 років (строковий трудовий договір) , якщо інший строк не встановлений Трудовим кодексом та іншими федеральними законами; строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру майбутньої роботи або умов її виконання, якщо інше не передбачено Трудовим кодексом та іншими федеральними законами .

Якщо в трудовому договорі не обговорений термін його дії, то договір вважається укладеним на невизначений термін.

У випадку, якщо жодна зі сторін не зажадала розірвання строкового трудового договору у зв'язку із закінченням його терміну, а працівник продовжує роботу після закінчення строку трудового договору, трудовий договір також буде вважатися укладеним на невизначений термін.

Трудове законодавство забороняє вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором, за винятком випадків, передбачених Трудовим кодексом та іншими федеральними законами.

Трудовий договір набирає чинності з дня його підписання працівником і роботодавцем, якщо інше не встановлено трудовим договором, законом, або з дня фактичного допущення працівника до роботи з відома або за дорученням роботодавця або його представника.

Працівник зобов'язаний приступити до виконання трудових обов'язків з дня, визначеного трудовим договором. Якщо в трудовому договорі не обговорений день початку роботи, то працівник повинен приступити до роботи на наступний робочий день після вступу договору в силу. Якщо працівник не приступив до роботи у встановлений термін без поважних причин протягом тижня, то трудовий договір вважається неукладеним.

Висновок трудового договору допускається з особами, які досягли віку 16 років. У разі отримання основного загальної освіти або залишення загальноосвітнього закладу у відповідності з федеральним законом трудовий договір можуть укладати особи, що досягли 15 років.

За згодою одного з батьків (опікуна, піклувальника) та органу опіки та піклування трудовий договір може бути укладений з учнем, що досягли віку 14 років, для виконання у вільний від навчання час легкої праці, не завдає шкоди його здоров'ю і не порушує процесу навчання.

При укладенні трудового договору особа, що надходить на роботу, пред'являє роботодавцю наступні документи: -

паспорт або інший документ, що засвідчує особу; -

трудову книжку (крім випадків, коли трудовий договір укладається вперше або працівник поступає на роботу на умовах сумісництва); -

страхове свідоцтво державного пенсійного страхування; -

документи військового обліку (для військовозобов'язаних і осіб, які підлягають призову на військову службу);

- документ про освіту, кваліфікацію або наявність спеціальних знань (при вступі на роботу, що вимагає спеціальних знань або спеціальної підготовки).

Іноді при укладенні трудового договору може передбачатися необхідність пред'явлення додаткових документів.

Забороняється вимагати від особи, що надходить на роботу, документи крім передбачених Трудовим кодексом та іншими нормативно-правовими актами.

При укладенні трудового договору вперше трудова книжка та страхове свідоцтво державного пенсійного страхування оформляються роботодавцем.

Трудовий договір укладається в письмовій формі, складається у двох примірниках, кожен з яких підписується сторонами. Один примірник трудового договору передається працівнику, інший зберігається в роботодавця.

Трудовий договір, не оформлений належним чином, вважається укладеним, якщо працівник приступив до роботи з відома або за дорученням роботодавця або його представника. У такому випадку роботодавець зобов'язаний оформити з працівником трудовий договір у письмовій формі не пізніше трьох днів з дня фактичного допущення працівника до роботи.

Прийом на роботу оформляється наказом (розпорядженням) роботодавця, виданим на підставі укладеного трудового договору, який оголошується працівникові під розписку у триденний термін з дня підписання трудового договору.

При укладенні трудового договору угодою сторін може бути обумовлене випробування працівника з метою перевірки його відповідності доручається. Умова про випробувальний термін має бути зазначено в трудовому договорі, якщо така умова відсутня в трудовому договорі, то це означає, що працівник прийнятий без випробування. Випробування при прийомі на роботу не встановлюється для осіб, які поступають на роботу за конкурсом на заміщення відповідної посади, проведеним в порядку, встановленому законом; вагітних жінок; осіб, які не досягли віку 18 років; осіб, які закінчили навчальні заклади початкової, середньої та вищої професійної освіти і вперше поступають на роботу за отриманою спеціальністю; осіб, обраних (вибраних) на виборну посаду на оплачувану роботу; осіб, запрошених на роботу в порядку переведення від іншого роботодавця за погодженням між роботодавцями; в інших випадках, передбачених Трудовим кодексом, іншими федеральними законами і колективним договором.

Строк випробування не може перевищувати трьох місяців, а для керівників організацій та їх заступників, головних бухгалтерів та їх заступників, керівників філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів організацій - шести місяців, якщо інше не встановлено федеральним законом.

При незадовільному результаті випробування роботодавець має право до закінчення строку випробування розірвати трудовий договір з працівником, попередивши його про це у письмовій формі не пізніше ніж за три дні, вказавши причини, що послужили підставою для визнання працівника не витримав випробування (при цьому розірвання трудового договору проводиться без врахування думки профспілки і без виплати вихідної допомоги). Рішення роботодавця працівник має право оскаржити до суду. Якщо строк випробування закінчився, а працівник продовжує роботу, він вважається витримали випробування і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах.

Трудовий кодекс встановлює вичерпний перелік підстав припинення трудового договору: угода сторін;

витікання терміну трудового договору (крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не зажадала їх припинення);

розірвання трудового договору з ініціативи працівника. У цьому випадку працівник повинен попередити роботодавця про розірвання трудового договору в письмовій формі за два тижні; за угодою між працівником і роботодавцем трудовий договір може бути розірваний і до закінчення строку попередження про звільнення; до закінчення строку попередження про звільнення працівник має право відкликати свою заяву; звільнення в цьому випадку не проводиться, якщо на його місце не запрошений у письмовій формі інший працівник, якому відповідно до трудового законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору;

розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Всі підстави для розірвання можна розділити на:

дисциплінарні - неодноразове невиконання працівником без поважних причин трудових обов'язків; одноразове грубе порушення працівником трудових обов'язків, зокрема прогул (відсутність на робочому місці без поважних причин більше чотирьох годин поспіль протягом робочого дня); поява на роботі в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння; розголошення охоронюваної законом таємниці (державної, комерційної, службової та іншої), що стала відомою працівникові у зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків; вчинення за місцем роботи розкрадання чужого майна, розтрати, навмисного його знищення чи пошкодження, встановлених набрав законної сили вироком суду або постановою уповноваженої адміністративного органу; вчинення винних дій працівником, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності, якщо ці дії дають підставу для втрати довіри до нього з боку роботодавця; вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, несумісного з продовженням даної роботи і т. д.);

недісціплінарние - невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі за станом здоров'я на підставі медичного висновку; недостатньої кваліфікації, підтвердженої результатами атестації;

виробничі - ліквідація організації або припинення діяльності роботодавцем - фізичною особою; скорочення чисельності або штату працівників організації; зміна власника майна організації (щодо керівника організації, його заступників та головного бухгалтера); припинення допуску до державної таємниці, якщо виконувана робота вимагає допуску до державної таємниці.

Всі підстави також можна розділити на о б щ і е (діють стосовно всіх працівників) та спеціальні (діють відносно окремих категорій працівників, наприклад керівників організації).

Не допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця в період його тимчасової непрацездатності та в період перебування у відпустці, за винятком випадку ліквідації організації або припинення діяльності роботодавця - фізичної особи.

У всіх випадках днем ??звільнення працівника є останній день його роботи. В останній день роботи роботодавець зобов'язаний видати працівникові трудову книжку і провести з ним остаточний розрахунок. 12.3.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Трудовий договір "
 1. § 1. Предмет трудового права РФ
  трудового договору (контракту) Державні гарантії при укладенні трудового договору - Забороняється необгрунтована відмова в прийомі на роботу - Забороняється вимагати при прийомі на роботу будь-які документи, крім передбачених законом - Не допускається пряме чи непряме обмеження прав залежно від статі, раси, національності, місця проживання, ставлення до релігії тощо?
 2. Припинення трудового договору
  трудовий договір рано чи пізно припиняється. Залежно від причини, яка послужила підставою для припинення трудового договору, розрізняють випадки, коли трудовий договір припиняється: 1) через бажання однієї зі сторін (працівника або роботодавця) або їх обопільного бажання; 2) через неможливість зберегти трудові відносини за певним обставинам; в) на підставах, не
 3. § 1. Поняття трудового договору
  трудового права трудовий договір розглядається в різних аспектах: по-перше, як юридичний акт, необхідний для виникнення трудових правовідносин, а також для індивідуалізації їх регулювання, і, по-друге, як інститут трудового права, що поєднує норми про прийом на роботу, переведення на іншу роботу і звільнення. Трудовий кодекс РФ дає таке визначення трудового договору
 4.  Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця
    трудовий договір з яким було розірвано з ініціативи роботодавця, саме роботодавець буде зобов'язаний довести наявність у нього законної підстави звільнення працівника, а також і дотримання ним встановленого порядку звільнення. Розглянемо підстави розірвання трудового договору з ініціативи
 5.  Закінчення строку трудового договору
    трудовий договір з працівником може бути укладений на певний термін. Саме по собі закінчення цього терміну автоматично до припинення трудових правовідносин не приводить. Якщо після закінчення строку трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не зажадала їх припинення, вважається, що трудовий договір відновлений на невизначений термін, а значить, вже не може бути розірваний за
 6.  1.4.2.5. Основи трудового права РФ
    трудових прав та обов'язків (трудові відносини). Трудовий договір - двостороння угода працівника і адміністрації підприємства про істотні умови праці та оплати відповідно до законодавства про працю. Підстави розірвання трудового договору За взаємною згодою сторін ~ Г и Після закінчення терміну трудового договору З ініціативи однієї зі сторін або на вимогу
 7.  Сутягін А.В., Єршов В.А., Толмачов І.А.. Довідник практикуючого юриста з трудового права М.: ГроссМедиа. - 134 с., 2008

 8.  Поняття трудового права
    трудового договору у сфері праці, відносини щодо вирішення трудових спорів та ін.) Як і будь-яка інша галузь права, трудове право має свій метод. Метод трудового права показує, якими правовими засобами і прийомами здійснюється регулювання суспільних відносин, що входять до його предмет (тобто, як уже було зазначено вище, трудових і тісно пов'язаних з трудовими відносин).
 9.  Стаття 77. Загальні підстави припинення трудового договору
    трудового договору є: 1) угода сторін (ст. 78); 2) закінчення строку трудового договору (п. 2 ст. 58), за винятком випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не зажадала їх припинення; 3) розірвання трудового договору з ініціативи працівника (ст. 80); 4) розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (ст. 81), 5) переклад
 10.  Стаття 80. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника (за власним бажанням)
    трудовий договір, попередивши про це роботодавця в письмовій формі за два тижні. За угодою між працівником і роботодавцем трудовий договір може бути розірваний і до закінчення строку попередження про звільнення. У випадках, коли заява працівника про звільнення за його ініціативою (за власним бажанням) обумовлена ??неможливістю продовження ним роботи (зарахування в освітній