Головна
Конституційне право | Господарське право | Трудове право | Аграрне право | Цивільне право | Кримінальне право | Теорія держави і права | Кримінальний процес | Кріммінологія | Міжнародне право, європейське право | Адвокатське право | Адміністративне право | Цивільний процес | Довідкова юридична інформація | Крімміналістіка | Логіка | Податкове право | Правова деонтологія | Історія держави і права | Правоохоронні органи | Риторика | Сімейне право | Митне право | Філософія права | Фінансове право | Екологічне право | Юридичні документи | Контрольні роботи по праву | Курсові роботи по праву | Шпаргалки по праву |

Теорія держави і права

АВТОР НАЗВА ПІДРУЧНИКА РІК
Кравчук М. В. Теорія держави и права. Проблеми теорії Держава і права: Навчальний посібник 2002

Навчальний посібник виданий з метою Надання ДОПОМОГИ у підготовці юрістів до комплексного державного іспіту з Теорії Держава і права та проблем Теорії держави и права. У ньом враховані Сучасні розробки вітчізняніх та зарубіжніх вчених у Галузі Теорії Держава і права, Нові нормативно-правові акти, подані Загальні Рекомендації для здачі іспіту. Структурно книга побудовали У ФОРМІ коротких Відповідей на візначені контрольні питання. Це поможет читачам ознайомитись з одним Із варіантів їхнього Висвітлення. Матеріали Рекомендуємо НЕ Тільки випускникам Вищих Навчальних Закладів, а й студентам, Які складають курсовий іспит з Теорії Держава і права, проблем Теорії Держава і права та Абітурієнтам Із Спеціальності «Правознавство».
Щедрова Г.П. Громадянське суспільство, правова держава и політична свідомість громадян 1994

У монографії розглядаються проблеми ДІЯЛЬНОСТІ держави я * Чинник розвітку ПОЛІТИЧНОЇ свідомості громадян . Розкрити СУТНІСТЬ громадянського суспільства и пра-іової держави та ПОЛІТИЧНОЇ свідомості и перспективи ее Формування, Механізм розвітку ПОЛІТИЧНОЇ актівності громадян. Для вікладачів, студентов, усіх, хто цікавіться політологією, політічнімі їй; Іітутамі и процесами в Україні.
В.Д. Волков Основи права: Навчальний посібник 2001
Навчальний посібник з Основ права включає програму курсу, тези лекцій, плани семінарських занять, завдання для контрольних робіт і методичні вказівки до їх виконання (для студентів заочної форми навчання), завдання для самостійної роботи студентів, приблизний перелік тем рефератів, питання для підсумкового контролю знань з дисципліни. Навчальний посібник рекомендується для студентів денної та заочної форми навчання неюридичних спеціальностей університету.
Загрузка ...
В. С. Нерсесянц, Г. В. МАЛЬЦЕВ, Е. А, ДУКАШЕВА, Н. В. ВАРЛАМОВА, В. М. Постишев, Н. С. СОКОЛОВА Правова держава і законність 1997
У роботі досліджуються проблеми становленчя і розвитку правової державності в зарубіжних країнах і в сучасній Росії. Особливу увагу приділено аналізу політичної, економічної, соціально-психологічної ситуації в Російській Федерації, показані фактори, що перешкоджають формуванню правової державності та утвердження правопорядку. У центрі уваги авторів знаходиться особистість, її права і свободи; з цих позицій інтерпретуються процеси розвитку правової державності, права, законності; розкриваються механізми захисту прав людини. Досліджуються основні причини низької якості і невідповідності нормативних правових актів суб'єктів Федерації федеральному законодавству і намічаються шляхи подолання цих негативних явищ. Призначена для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів і факультетів, широкого кола читачів, які цікавляться проблемами розвитку права і держави.
Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник 2000
У підручнику розглянуті питання співвідношення державної влади і держави; громадянського суспільства і держави: форми , апарату і механізму держави. Дано поняття соціальної правової держави. Викладено загальне вчення про демократію, систему прав людини і громадянина, їх гарантії, механізмі забезпечення. Найбільшу увагу приділено питанням права - нормі права, системі права і системі законодавства, правотворчості і правозастосуванні, правоотношению, тлумаченню права, законності та правопорядку, юридичній відповідальності, механізму правового регулювання. Окрема глава присвячена правовому статусу особистості, народу, держави. Міститься характеристика основних типів правових систем світу: ро-мано-германського. англо-американського, змішаного (скандинавської та латиноамериканської груп), релігійно-традиційного (мусульманського і індуського, китайського та японського, африканського права). Головною ідеєю видання є пріоритет і забезпечення прав людини. Для студентів, курсантів, ад'юнктів, магістрів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів.
Комаров С.А. Загальна теорія держави і права: Підручник 1998
Підручник з теорії держави і права підготовлено з урахуванням досвіду викладання на юридичних факультетах університетів , вищих навчальних закладів системи МВС Росії. У ньому враховуються реалії сучасного політико-правового стану нинішнього державно-організованого російського суспільства. Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів.
В. М. Корельський, В.Д. Перевалов Теорія держави і права. Підручник для юридичних вузів і факультетів 1997
Питання теорії держави і права розглядаються в підручнику з урахуванням новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної науки. Поряд з традиційними в нього включені глави, що відображають зміни в російській державності та правової дійсності. При викладі матеріалу використовуються нові методичні підходи, теоретичні положення ілюструються схемами, прикладами з конституційного та галузевого законодавства.

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факультетів, фахівців у галузі держави і права, а також для всіх читачів, які цікавляться проблемами держави і права.

N / a ПИТАННЯ ВІДКРІТОСТІ ВЛАДІ 1997
Посібник "Питання відкрітості влади" підготовленій працівнікамі "Програми сприяння парламентові України" (ПСП), одним Із напрямків ДІЯЛЬНОСТІ Якої є розробка тими "Зв'язки законодавчої влади із громадськістю". У Посібнику вміщено статьи американских експертів ПСП, Які вісвітлюють роль відкрітості власти у демократичних странах и світовий досвід демократизації державного и суспільного життя путем участі в ньом громадян та їх об'єднань. Значне місце в Посібнику посідає тема пошуків, Вдосконалення и ефектівності ЗАСОБІВ відкрітості законодавчої и віконавчої власти. У згаданіх аспектах ґрунтовному аналізові піддається український досвід. Посібник может буті цікавім и корисностей для народніх депутатів України та місцевіх радий, працівніків віконавчої власти всех рівнів, політологів, працівніків ЗАСОБІВ масової ІНФОРМАЦІЇ. Авторами розділів и окрем статей Посібника є Головним чином науковці іпедагогі УНІВЕРСИТЕТУ штату Індіяна (США), Які є постійнімі консультантами ПСП. Серед авторів - директор Програми проф. Чарльз Вайз. Розділ про український досвід відкрітості власти Підготував та здійснів Загальну редакцію Посібника Юрій Гнаткевич - Віце президент Асоціації народніх депутатів України попередніх склікань Верховної Ради.