НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
Головна → 
Кримінальне право Росії
КРИМІНАЛЬНУ ПРАВО РОСІЇ
Соловйов, Іван Миколайович Реалізація кримінальної політики Росії у сфері податкових злочинів: проблеми та перспективи [Електронний ресурс]: Дис. .. д-ра юрид. наук: 12.00.08.-М.: РДБ (З фондів Російської Державної Бібліотеки) 2005
Метою дослідження є: вироблення теоретичних основ кримінальної політики держави у сфері оподаткування , а також конкретного комплексу заходів (проекту програми боротьби з податковою злочинністю), спрямованого на зниження негативного впливу податкових злочинів на економіку країни; кримінально-правова та кримінологічна характеристика податкових злочинів відповідно до КК РФ 1996 року і останніми змінами, внесеними законом 162-ФЗ від 08.12.2003 року; порівняльний аналіз діючих і колишніх кримінально-правових норм, що передбачають відповідальність за вчинення податкових злочинів, виявлення їх переваг та недоліків; вироблення пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства, не тільки регламентує боротьбу з податковими правопорушеннями і злочинами, а й впливає на цю боротьбу, тобто що створює умови для вчинення податкових злочинів; дослідження впливу податкової політики держави та її основних елементів на кримінальну політику у сфері оподаткування.
О.Д. Сітковська КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОМЕНТАР 2009

Кримінальний кодекс 1996 є новим етапом у розвитку російського кримінального законодавства. Його принципові відмінності пов'язані, зокрема, з орієнтацією дефініцій, норм та інститутів на пріоритетний захист особистості, її прав і свобод (при збереженні належної уваги до захисту інтересів суспільства і держави). Пряма опора на конституційні положення та міжнародно-правові зобов'язання, послідовна лінія на забезпечення справедливості шляхом диференціації та індивідуалізації відповідальності і покарання припускали якісне посилення почав особистісного підходу при конструюванні Загальної та Особливої ??його частин.

О.Д. Сітковська КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОМЕНТАР 2009

Кримінальний кодекс 1996 є новим етапом у розвитку російського кримінального законодавства. Його принципові відмінності пов'язані, зокрема, з орієнтацією дефініцій, норм та інститутів на пріоритетний захист особистості, її прав і свобод (при збереженні належної уваги до захисту інтересів суспільства і держави). Пряма опора на конституційні положення та міжнародно-правові зобов'язання, послідовна лінія на забезпечення справедливості шляхом диференціації та індивідуалізації відповідальності і покарання припускали якісне посилення почав особистісного підходу при конструюванні Загальної та Особливої ??його частин.

Ков'ярі МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ Дисертація. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА лжепредпрінімательства. Москва 2008
Метою роботи є комплексна розробка кримінально-правових проблем протидії лжепредпрінімательства в направ ¬ лення підвищення ефективності правоохоронної діяльності у цій сфері.
Л. В. Смоліна Короткий курс по кримінально-виконавчому праву: навч. посібник. - М.: Видавництво «Окей-книга». - 143 с. - (Швидка допомога студенту. Короткий курс). 2008

Це видання являє собою навчальний посібник, підготовлене відповідно до Державного освітнього стандарту з дисципліни «Кримінально-виконавче право». Матеріал викладено коротко, але чітко і доступно, що дозволить у короткі терміни його вивчити, а також успішно підготуватися і здати іспит або залік з даного предмету.

Видання призначене для студентів вищих і середніх навчальних закладів.

Під редакцією А.І. ЗУБКОВА КОМЕНТАР до Кримінально-виконавчого кодексу Російської Федерації / 4-е видання, перероблене 2008

За минулі 10 років з моменту прийняття Кримінального та Кримінально-виконавчого кодексів РФ каральна політика Росії (як вираження сутності кримінальної та кримінально-виконавчої політики) змінювалася неодноразово, у зв'язку з чим однозначно оцінена бути не може. Якщо брати стан, структуру і динаміку злочинності за цей час, то змін в кращу сторону не відбулося, навпаки, кількісні та якісні показники злочинності істотно погіршилися. У таких умовах спроби гуманізувати або посилити кримінальне та кримінально-виконавче законодавство і практику його застосування не призводять до позитивних результатів у справі боротьби зі злочинністю. Внесення численних змін і доповнень до кримінальне, кримінально-виконавче та кримінально-процесуальне законодавство, найчастіше здійснювалося без широкого обговорення законопроектів, проведення експертиз та детального розгляду прогнозних ситуацій, призвело до розбалансування багатьох норм і правових інститутів як в міждисциплінарному (міжгалузевому) плані, так і всередині конкретної галузі законодавства. Подібна ситуація вельми ускладнює коментування відповідних положень закону. Наприклад, важко дати чітке пояснення (зрозуміло, без політичного підігрування вчинкам влади) причин скасування покарання у вигляді конфіскації майна. Крім того, викликають заперечення деяких законодавчих ініціативи, зокрема підготовлюваний відмова від покарання у вигляді арешту (у тому числі і щодо військовослужбовців, хоча до них воно застосовувалося досить інтенсивно), а також бажання докорінно реформувати покарання у вигляді обмеження волі, так і Не вчинив спроби пробного його застосування.

Перфілов ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ Теоретичні та практичні питання кримінально-правової кваліфікації порушень правил дорожнього руху і експлуатації транспортних засобів / Дисертація / Москва 2008
Метою дисертаційного дослідження є теорія і практика кримінально-правової кваліфікації порушень правил дорожнього руху і експлуатації транспортних засобів та вироблення пропозицій, спрямованих на вдосконалення як змісту ст.264 КК РФ, так і практики її застосування.
А. І. Зубков Кримінально-виконавче право України: теорія, зако-У26 нодательством, міжнародні стандарти, вітчизняна практика кінця XIX - початку XXI століття: Підручник для вузів - М.: Норма. - 720 с. 2006

У підручнику розкриваються поняття кримінально-виконавчого права і правового становища засуджених, висвітлюються питання кримінально-виконавчої системи та виконання покарань. Дається аналіз кримінально-виконавчої політики та механізму її реалізації в різні історичні періоди, розглядаються міжнародні стандарти поводження із засудженими.

Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів, слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Буфетова Марьям Шамильевна Виробництво про застосування примусових заходів медичного характеру [Електронний ресурс]: Дис. ... канд. юрид. наук 12.00.09-М.: РДБ, 2005 2005

Держава і право. Юридичні науки - Кримінальне право - Російська Федерація - Примусові заходи медичного і виховного характеру. Кримінальний процес; криміналістика і судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Фомін Михайло Анатолійович Проблеми вдосконалення інституту необхідної оборони в кримінальному праві Росії [Електронний ресурс]: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08.-М.: РДБ 2003

Дана робота присвячена дослідженню кримінально-правового інституту необхідної оборони як одного із засобів захисту громадян проти суспільно небезпечних посягань . Розглянувши деякі теоретичні питання цього інституту і проаналізувавши судову практику у справах даної категорії, ми прийшли до висновку, що кримінальне законодавство в цій частині має змінитися. Воно має бути чітко визначеним, конкретним, доступним в розумінні як фахівцям, так і всім громадянам держави. Людина повинна мати можливість сам захищати себе, свою власність і законні інтереси інших осіб, і це право абсолютним чином має бути гарантовано законом. Ось чому дуже важливо істотно реформувати інститут необхідної оборони у вітчизняному кримінальному законодавстві.

І.В. Решетнікова Довідник по доведенню в цивільному судочинстві 2011
З 2002 року книга «Довідник по доведенню в цивільному судочинстві. 5-е вид., Перераб »перевидавалася 5 разів. Дата першого видання «Довідник по доведенню в цивільному судочинстві»: січня 2002 року, останнє, 5-е видання вийшло в лютому 2011 року. Зараз можна.
Ткачова М.М. Забезпечення позову в цивільному судочинстві: наук.-практ. посібник - "Волтерс Кпувер". - 136 с. 2011

Науково-практичний посібник присвячено актуальним питанням, які виникають при застосуванні інституту забезпечення позову в цивільному судочинстві.

У роботі розкрито поняття інституту забезпечення позову, розглянуті правила прийняття та скасування заходів щодо забезпечення позову, їх види та особливості виконання визначень про їх прийняття.

Призначено для студентів, бакалаврів, магістрантів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факультетів. Може бути корисно суддям, адвокатам, юристам підприємств і організацій різних форм власності.

Боровик Ольга Вікторівна
Особливості досудового провадження у кримінальних справах щодо неповнолітніх. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Москва - 2006 2006

Спеціальність 12. 00. 09 - кримінальний процес, криміналістика і судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Злочинність неповнолітніх в нашій країні протягом багатьох років є однією з серйозних проблем. Стрімка трансформація суспільного устрою та економічні труднощі зумовили зростання дитячої бездоглядності та безпритульності. Офіційно зареєстровані дані дозволяють констатувати, що неповнолітні складають найбільш кримінально уражену частину суспільства.

Халатов, Сергій Олександрович Проблеми представництва в цивільному судочинстві / Дисертація 2002
p> Дослідження проблем процесуального представництва в цивільному судочинстві не є новою темою в науці цивільного процесуального права. Їй були присвячені багато роботи видатних вчених-процесуалістів. Незважаючи на це, цивільне процесуальне представництво з точки зору його основоположних понять, місця і ролі в цивільному процесі, співвідношення з іншими правовими явищами, притаманними цій правовій науці, залишається значною мірою «terra incognita» громадянського процесуального права. Удавана очевидність відповідей на багато питань судового представництва нерідко можуть зіграти з дослідником злий жарт, штовхаючи його на шлях найменшого опору, що полягає або в легковесном коментуванні глави V Цивільного процесуального кодексу, або в механічному описі тих дій, які слід було б здійснювати представнику для захисту акредитуючої в суді. Ні в тому, ні в іншому випадку дослідник не в змозі зрозуміти дійсний сенс існування процесуального представництва.
Лапач В. А. Система об'єктів цивільних прав: Теорія і судова практика. - СПб.: Видавництво «Юридичний центр Пресс». - 544 с. 2002

Дана робота є одним з перших комплексних досліджень питань, пов'язаних з системою об'єктів цивільних прав у сучасному цивільному праві Росії. Широко представлені теоретичні погляди на природу і функції об'єктів цивільних прав в механізмі правового регулювання, досліджується співвідношення між явищами внеправовой об'єктивної дійсності і юридичними об'єктними категоріями, вивчається системна організація об'єктів цивільних прав, обговорюється актуальна проблема тотожності об'єктів цивільних прав.

У тісному зв'язку з об'єктними категоріями розглядаються питання суб'єктивних цивільних прав, а також деяких видів договірних зобов'язань. Особливу увагу в роботі приділено поняттю майна як організуються ядру системи об'єктів цивільних прав.

А.Е. Жалінскій КРИМІНАЛЬНУ ПРАВО В ОЧІКУВАННІ ЗМІН. ТЕОРЕТИКО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ. Видання друге, перероблене і доповнене. 2009

Пропонована читачеві книга містить в собі результати серії досліджень, об'єднаних спрямованістю на дійсну оптимізацію кримінального права відповідно з відбуваються в країні змінами і виникаючими соціальними потребами.

 Структурно в тексті виділяється шість розділів. У першому дається сучасне розуміння кримінального права, розглядаються його сутнісні риси і методологічні підстави, протиріччя, тенденції розвитку. Другий розділ присвячений можливостям кримінально-правової науки і, відповідно, пізнання кримінального права. У третьому і четвертому розділах послідовно висвітлюються роль кримінального права як соціального інструменту і його зв'язок з економікою. Книга завершується аналізом джерел кримінального права та теорії злочину.

 Якубов А. Е.  Зворотній сила кримінального закону: деякі проблеми вдосконалення Кримінального кодексу Російської Федерації. - СПб.: Видавництво «Юридичний центр Пресс», 2003. - 206 с.  2003

 Зворотній сила кримінального закону є центральною і найбільш гострою проблемою дії кримінального закону в часі. З найбільшою гостротою виявляється ця проблема в період прийняття нового кримінального кодексу, особливо якщо цей кодекс і вносяться до нього зміни і доповнення приймаються в процесі формування нових суспільних відносин. Ці обставини з прийняттям КК РФ надали додаткові складності при застосуванні зворотної сили закону.
 У роботі зроблена спроба етичного обгрунтування зворотної сили кримінального закону. Дія кримінального закону в часі і, зокрема, питання зворотної сили кримінального закону розглянуті в роботі під кутом зору суб'єктивного зобов'язання. З використанням судової практики в роботі досліджено питання застосування зворотної сили кримінального закону стосовно нормам як Загальної, так і Особливої ??частини КК РФ. З розглянутих питань в роботі використано зарубіжне кримінальне законодавство.
 За результатами дослідження зроблено пропозиції, спрямовані на вдосконалення кримінального законодавства.
 Для викладачів, аспірантів, студентів юридичних навчальних закладів та працівників правоохоронних органів.

 Федулов Андрій Володимирович  РЕАЛІЗАЦІЯ принципу публічності (офіційності) У СУЧАСНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ РОСІЇ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Нижній Новгород - 2002  2002

 Спеціальність: 12,00.09 - кримінальний процес, криміналістика і судова
 експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
 Актуальність дослідження визначається корінними змінами в економічному і політичному житті Росії, що відбулися в останнє десятиліття XX століття. Лібералізація економічних відносин і відсутність жорстких ідеологічних важелів управління суспільством породили небувалі метаморфози злочинності. Кількісні та якісні зміни кри-мінальної середовища неминуче поставили перед державою проблему адекватного реагування на злочини, в тому числі і завдання модернізації кримінально-процесуальних засобів протистояння злочинності.

 Іванов Василь Альбертович  РЕЦИДИВ ЗЛОЧИНІВ: кримінально-правовий та кримінологічний аспекти. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Омськ 2002  2002

 З часу введення в дію КК РРФСР 1960 р. в кримінальному законо-давства спостерігається різноманіття визначень поняття «рецидив», обсяг якого так само як і співвідношення його із суміжними поняттями «повторення злочинів» і «множинності злочинів», став різним.

 Г.Н. Борзенков, В.С. Комісаров  Курс кримінального права в п'яти томах. Том 3. Особлива частина / За ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комісарова. М.: Зерцало, 2002  2002

 Курс кримінального права. Том 3. Особлива частина

 Г.Н. Борзенков, В.С. Комісаров  Курс кримінального права в п'яти томах. Том 4. Особлива частина / За ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комісарова. М.: Зерцало, 2002.  2002

 Курс кримінального права. Том 4. Особлива частина

 Г.Н. Борзенков, В.С. Комісаров  Курс кримінального права в п'яти томах. Том 5. Особлива частина / За ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комісарова. М.: Зерцало, 2002.  2002

 Курс кримінального права. Том 5. Особлива частина.

 О.В. Філімонова  Кримінально-виконавче право Росії. Підручник і основні нормативні правові акти / Под ред. проф. - М.: Навчально-консультаційний центр «ЮрИнфоР». - 317 с.  2000

 На основі нового законодавства у підручнику розкриваються основні положення теорії кримінально-виконавчого права: його поняття, предмет і методи, принципи, місце в системі права. Питання правового становища засуджених висвітлюються з урахуванням положень Конституції Російської Федерації та міжнародно-правових актів про права людини, виконанні кримінальних покарань та поводженні з правопорушниками. Розглядається система установ та органів, що виконують покарання, їх цілі та завдання. Дається розгорнутий аналіз правової регламентації виконання окремих видів покарань, підстав і порядку звільнення від покарання, допомоги та контролю за поведінкою осіб, які відбули покарання, і умовно засуджених. 

 Підручник призначений для осіб, які навчаються в юридичних вузах, аспірантів, викладачів, а також для наукових і практичних працівників правоохоронних органів.

 Батичко В.Т.  Контрольні питання з кримінального права. 1998  1998
 Контрольні питання з кримінального права
 Якушин В.А., Каштанов к.ф,  Вина як основа суб'єктивного зобов'язання. Середньоволзький науковий центр, 1997. 65 з  1997

 У монографії розглядаються різні підходи вчених до розуміння провини, аналізується її зміст і форми, показується їх значення для суб'єктивного зобов'язання, кваліфікації злочинів і визначення меж кримінальної відповідальності.
 Для працівників органів юстиції, суду і прокуратури, викладачів. (Рантів, студентів юридичних вузів і факультетів.

 Пічників Н.П.  Категорії злочинів та їх кримінально-правове значення: курс лекцій / Н.П. Пічників. - Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2007. - 64 с.  2007
 Розглянуто концептуальні аспекти кримінально-процесуального доказування, сутність і зміст основ діяльності прокурора, слідчого, дізнавача, пропонуються шляхи і засоби посилення моральних начал у роботі з розслідування злочинів. Містить аналіз наукової та юридичної літератури, а також нормативно-правові матеріали з даного питання.
 Призначений для студентів юридичних факультетів та викладачів вузів.
 Уфалей Андрій Германович  Проблеми вдосконалення кримінально-правового регулювання відповідальності за вимагання та шантаж. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Саратов - 2003 г.  2003

 Криміногенна ситуація сучасної Росії істотно ускладнена значним числом тяжких злочинів, скоєних організованими злочинними групами та злочинними співтовариствами (організаціями). Серед них особливо виділяються корисливо-насильницькі посягання. З початку перебудови в життя суспільства міцно ввійшло поняття рекету в різних його проявах. Зі складу злочину, який не володіє високим ступенем суспільної небезпеки, вимагання перетворилося в особливо небезпечний злочин, для якого законодавець передбачив склади з обтяжуючими і особливо обтяжуючими ознаками.

 АНІСІМОВ Юрій Леонідович  КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН. Дисертація. Нижній Новгород  2002
 Метою дослідження є розробка пропозицій щодо вдосконалення кримінально-правових заходів боротьби зі злочинами у сфері бюджетних відносин.
 Любимов, Леонід В'ячеславович  Дорожньо-транспортні злочини: проблеми законодавчого конструювання складів і диференціації відповідальності учасників дорожнього руху [Електронний ресурс]: Дис. ... канд. юрид. наук 12.00.08.-М.: РДБ (З фондів Російської Державної бібліотеки)  2005
 Цілями дисертаційного дослідження є: вивчення особливостей конструювання складів дорожньо-транспортних злочинів і диференціації відповідальності за їх вчинення; виявлення закономірностей розвитку аварійної обстановки в механізмі скоєння ДТП, в тому числі ролі і значення випадкових обставин, а також визначення їх кримінально-правового значення; дослідження можливостей підвищення ефективності діючих кримінально-правових норм, що встановлюють відповідальність учасників дорожнього руху за скоєння дорожньо-транспортних злочинів; розробка на цій основі і з урахуванням узагальнення історичного вітчизняного та сучасного зарубіжного т досвіду боротьби з ДТП теоретично обгрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення кримінального законодавства і практики його застосування.
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш