Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право Україна || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальний процес РосіїОснови кримінально-процесуального права
ЗМІСТ:
Гельдібаев, Мовладі Хасіевіч .. Кримінальний процес: підручник для студентів вузів, що навчаються за юридичними спеціальностями / М.Х. Гельдібаев, В.В. Вандишев. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон і право. - 719 с., 2012
Відповідно до Кримінально-процесуальним кодексом РФ матеріал підручника згруповано в два розділи: Загальну і Особливу частини. Розкрито загальні положення кримінально-процесуальної науки та законодавства, дан порівняльно-правовий аналіз найбільш принципових кримінально-процесуальних норм. Особливу увагу приділено актуальним проблемам правового регулювання у сфері кримінального провадження та практики застосування процесуальних норм. Для студентів та аспірантів юридичних факультетів вузів.
Передмова
Розділ I Загальні положення кримінально-процесуальної науки та законодавства
Глава 1 Поняття, суть і завдання російського кримінального процесу
1.1. Поняття кримінального процесу, його призначення, завдання і значення
1.2. Стадії кримінального процесу
1.3. Основні поняття кримінально-процесуальної науки
Глава 2.Уголовно-процесуальний закон
2.1. Поняття кримінально-процесуального закону і його дія в Російській федерації
2.2. Структура кримінально-процесуального закону і кримінального судочинства
2.3. Взаємозв'язок кримінально процесуального права зіншими галузямиправа і науки кримінального процесу іншими галузями наукового знання
Глава З Принципи кримінального процесу
3.1. Поняття принципів кримінального процесу та їх класифікація
3.2. Поняття і зміст окремих принципів кримінального процесу
Глава 4.Участнікі (суб'єкти) кримінального процесу
4.1. Поняття учасників кримінального процесу та їх класифікація
4.2. Суд як орган правосуддя
4.3. Учасники кримінального судочинства на стороні обвинувачення
4.4. Учасники кримінального судочинства на стороні захисту
4.5. Інші учасники кримінального судочинства
Глава 5. Обставини, що виключають участь у кримінальному процесі посадових та інших осіб
5.1. Підстави відводу посадових та інших осіб
5.2. Порядок розгляду і вирішення заявлених відводів
Глава 6. Докази і доказування в кримінальному процесі
6.1. Гносеологічні засади встановлення об'єктивної істини як мети кримінального судочинства
6.2. Докази у кримінальному судочинстві та їх властивості
6.3. Предмет і межі доказування
6.4. Процес доказування (кримінально-процесуального пізнання)
6.4. Процес доказування (кримінально-процесуального пізнання)
6.5. Загальна характеристика окремих видів доказів (засобів доказування) Показання свідків, потерпілих, підозрюваних і обвинувачених (ст. 76-79 КПК України)
Висновки та свідчення експерта та спеціаліста
Речові докази
Протоколи слідчих і судових дій та інші документи
Г лава 7. Заходи кримінально-процесуального примусу
7.1. Поняття заходів кримінально-процесуального примусу та їх види
7.2. Затримання підозрюваного
7.3. Запобіжні заходи в кримінальному судочинстві
7.4. Інші заходи процесуального примусу
Глава 8. Клопотання в кримінальному судочинстві
8.1. Поняття, види та соціально-правове значення клопотань у кримінальному процесі
Глава 9. Оскарження дій і рішень суду і посадових осіб # здійснюють кримінальне судочинство
9.1. Право учасників кримінального процесу на оскарження
9.2. Порядок розгляду і вирішення скарг учасників кримінального судочинства
Глава 10. Кримінально-процесуальні документи кримінально-процесуальні терміни і кримінально-процесуальні витрати
10.1. Кримінально-процесуальні документи
10.2. Кримінально-процесуальні строки
10.3. Кримінально-процесуальні витрати
Глава 11. Реабілітація в кримінальному судочинстві
11.1. Правове регулювання відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями або рішеннями органу дізнання, дізнавача, слідчого, прокурора або суду
11.2. Підстави та умови виникнення права на реабілітацію в кримінальному судочинстві
11.3. Порядок відновлення прав, свобод і законних інтересів реабілітується особи
Глава 12 Цивільного позову в кримінальному процесі
12.1. Поняття, сутність і значення цивільного позову
12.2. Порядок пред'явлення, забезпечення та дозволу цивільного позову в кримінальному судочинстві
Список рекомендованої літератури
1. Обов'язкові законодавчі та інші нормативні правові акти
1.2. Рішення Конституційного Суду Російської Федерації 1.
1.3. Рішення Верховного Суду Російської Федерації 1.
1.4. Підзаконні акти уряду, міністерств і відомств 1.
Розділ II Попереднє досудове провадження
Г лава 13 Порушення кримінальної справи
13.1. Поняття, сутність і значення стадії порушення кримінальної справи
13.2. Приводи і підстави до порушення кримінальної справи
13.3. Підстави і процесуальний порядок прийняття рішень у стадії порушення кримінальної справи
Глава 14. Попереднє розслідування (загальні положення)
14.1. Поняття, сутність, форми і значення попереднього розслідування
14.2. Загальні умови попереднього розслідування
Глава 15 Слідчі дії
15.1. Поняття слідчих дій та їх система
15.2. Процесуальний порядок провадження допиту, очної ставки та перевірки показань на місці
15.3. Процесуальний порядок провадження пред'явлення для впізнання
15.4. Процесуальний порядок проведення обшуку, виїмки і накладення арешту на поштово-телеграфні відправлення
15.5. Процесуальний порядок контролю і запису телефонних та інших переговорів
15.6. Процесуальний порядок отримання інформації про з'єднання між абонентами, абонентськими пристроями
15.7. Процесуальний порядок провадження огляду та огляду
15.8. Процесуальний порядок провадження слідчого експерименту
15.9. Процесуальний порядок призначення і виробництва судової експертизи
Глава 16.Прівлеченіе особи як обвинуваченого і пред'явлення обвинувачення
16.1. Залучення особи як обвинуваченого і зміна обвинувачення
16.2. Пред'явлення обвинувачення і допит обвинуваченого
Глава 17. Основи взаємодії слідчого і органу дізнання
17.1. Загальні положення взаємодії слідчого і органу дізнання
17.2. Типові форми взаємодії слідчого і органу дізнання
Глава 18. Призупинення провадження у кримінальній справі
18.1. Поняття, сутність, підстави та умови зупинення провадження по кримінальній справі
18.2. Діяльність слідчого по припиненню виробництва
Закінчення попереднього розслідування
19.1. Закінчення попереднього розслідування і його види
19.2. Закінчення розслідування складанням постанови про припинення кримінальної справи
19.3. Закінчення попереднього слідства складанням обвинувального висновку
Глава 20 Виробництво дізнання
20.1. Дізнання у кримінальних справах, в яких провадження попереднього слідства обов'язково
20.2. Дізнання у кримінальних справах, в яких попереднє слідство не обов'язково
Розділ III Виробництво в судових стадіях
Глава 21 Підсудність
21.1. Поняття підсудності та її значення
21.2. Підсудність кримінальних справ
Глава 22. Переказ суду (призначення судового розгляду; підготовка до судового розгляду)
22.1. Поняття, завдання і значення стадії віддання до суду (призначення судового засідання)
22.2. Форми і підстави призначення судового засідання
22.3. Інші повноваження судді в стадії призначення судового засідання
Глава 23 Судовий розгляд
23.1. Поняття, завдання і значення судового розгляду
23.2. Загальні умови судового розгляду
23.3, Структура і зміст судового розгляду
Глава 24. Постанова і проголошення вироку
24.1. Вирок - акт правосуддя
24.2. Порядок постанови і проголошення вироку
24.3. Структура і зміст вироку
Глава 25. Особливий порядок прийняття судового рішення за згодою обвинуваченого з пред'явленим йому обвинуваченням
25.1. Підстави та умови застосування особливого порядку прийняття судового рішення
25.2. Порядок постановлення вироку при особливому порядку прийняття судового рішення
Глава 26 Виробництво у мирового судді
26.1. Загальна характеристика виробництва у мирового судді
26.2. Порядок порушення кримінальних справ про злочини приватного обвинувачення
26.3. Особливості судового порядку розгляду кримінальних справ мировим суддею
Глава 27 Виробництво в суді присяжних
27.1. Коротка характеристика суду за участю присяжних засідателів і загальні умови судового розгляду
27.2. Структура судового розгляду в суді присяжних і коротка характеристика його елементів
Глава 28. Виробництво в суді другої інстанції
28.1. Поняття, завдання, форми і значення виробництва в суді другої інстанції
28.2. Кримінально-процесуальний порядок апеляційного провадження
28.3. Кримінально-процесуальний порядок касаційного провадження
28.4. Підстави до скасування або зміни судових решенійг не вступили в законну силу
Глава 29 Виконання вироку
29.1. Поняття, завдання і значення стадії виконання вироку
29.2. Вступ судових рішень в законну силу
29.3. Питання, що виникають і вирішуються у стадії виконання вироку
29.4. Процесуальний порядок вирішення питань, пов'язаних з виконанням вироку
Глава 30. Виробництво в порядку судового нагляду (наглядове провадження)
30.1. Поняття, завдання і значення виробництва в порядку судового нагляду
30.2. Кримінально-процесуальний порядок виробництва в суді наглядової інстанції
30.3. Співвідношення наглядового та касаційного виробництв
Глава 31. Відновлення провадження у кримінальній справі з огляду на нових або нововиявлених обставин
31.1. Поняття, сутність, завдання і значення поновлення кримінальної справи з огляду на нових або нововиявлених обставин
31.2. Основні категорії стадії відновлення провадження у кримінальній справі з огляду на нових або нововиявлених обставин
31.3, Досудове та судове провадження в стадії відновлення кримінальної справи з огляду на нових або нововиявлених обставин
Розділ IV Особливі виробництва та інші інститути
Глава 32 Особливості провадження у справах неповнолітніх
32.1. Загальні положення, що характеризують неповнолітніх, і провадження у кримінальних справах про злочини, вчинені неповнолітніми
32.2. Особливості попереднього розслідування кримінальних справ про злочини, вчинені неповнолітніми
32.3. Особливості судового розгляду кримінальних справ про злочини, вчинені неповнолітніми
Глава 33. Виробництво про застосування примусових заходів медичного характеру
33.1. Підстави та умови застосування примусових заходів медичного характеру
33.2. Особливості попереднього слідства у справах осіб, щодо яких здійснюється провадження про застосування примусових заходів медичного характеру
33.3. Особливості судового розгляду у справах осіб, щодо яких здійснюється провадження про застосування примусових заходів медичного характеру
Глава 34. Особливості провадження у кримінальних справах щодо окремих категорій осіб
34.1. Поняття і значення провадження у кримінальних справах щодо окремих категорій осіб
34.2. Особливості провадження у кримінальних справах щодо окремих категорій осіб
Глава 35. Міжнародне співробітництво у сфері кримінального судочинства
35.1. Основи міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства
 35.2. Основні положення міжнародного співробітництва у сфері надання правової допомоги
 35.3. Міжнародне співробітництво у сфері видачі особи, яка вчинила злочин, для кримінального переслідування або виконання вироку
 35.4. Міжнародне співробітництво у сфері передачі ліцаг засудженого до позбавлення волі, для відбування покарання в державі, громадянином (або підданим) якої вона є
 Розділ Історичні форми кримінального судочинства та кримінальний процес деяких зарубіжних держав
 Глава 36 Історичні форми кримінального процесу
 36.1. Поняття історичної форми кримінального судочинства
 36.2. Розшукова (інквізиційна, слідча) форма кримінального процесу та її характеристика
 36.3. Змагальна (обвінітельнаяг позовна) форма кримінального процесу та її характеристика
 36.4. Змішана форма кримінального процесу та її характеристика
 Глава 37. Кримінальний процес деяких зарубіжних держав
 37.1. Кримінальний процес держав романо-германської (континентальної) системи права
 37.2. Кримінальний процес держав англосаксонської системи права
 список рекомендованої літератури 1. Обов'язкові законодавчі та інші нормативні правові акти
 1.3. Рішення Верховного Суду Російської Федерації 1.
 Основи кримінально-процесуального права:
  1.  В.В. ВЛАДИМИРОВА. КОМПЕНСАЦІЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ - МІРА РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОТЕРПІЛОГО В РОСІЙСЬКОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ - 2010 рік
  2.  І.Л. Петрухін. Виправдувальний вирок і право на реабілітацію - 2009 рік
  3.  Безлепкин Б. Т.. Кримінальний процес Росії: Учеб. посібник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект. - 480 с. - 2004
  4.   Батуєв Віктор Васильович. Забезпечення при розслідуванні злочину цивільного позову потерпілого / Дисертація - 1999 рік