НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право УкраїниКваліфікація злочинів → 
« Попередня
Коржанський М. И.. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с., 2002 - перейти к содержанию учебника

ЗМІСТПередмова З
ЧАСТИНА ПЕРША 5
Поняття кваліфікації злочинів 5
Кваліфікація повторних злочинів 19
Кваліфікація сукупності злочинів 39
Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-пра вових норм 69
Кваліфікація групових злочинів 92
Кваліфікація злочинів при помилках злочинця 105
ЧАСТИНА ДРУГА 114
J. Кваліфікація злочинів проти особи 114
Кваліфікація злочинів проти здоров'я 154
Кваліфікація злочинів проти волі, честі та гідності особи 185
Кваліфікація статевих злочинів 190
Кваліфікація злочинів проти конституційних прав гро мадян 208
Кваліфікація злочинів проти власності 230
Кваліфікація господарських злочинів 289
Кваліфікація екологічних злочинів 340
Кваліфікація злочинів проти громадської безпеки 360
Кваліфікація злочинів проти безпеки виробництва 375
Кваліфікація злочинів проти безпеки руху та експлуа тації транспорту 380
Кваліфікація злочинів проти громадського порядку та моральності 450
Кваліфікація злочинів у сфері обігу наркотичних за собів, психотропних речовин, прекурсорів та інші зло чини проти здоров'я населення 491
Кваліфікація злочинів у сфері охорони державної таєм ниці, недоторканності державних кордонів, забезпе чення призову та мобілізації 513
Кваліфікація злочинів проти порядку управління 521
Кваліфікація злочинів у сфері використання автомати зованих електронно-обчислювальних систем 543
Кваліфікація посадових злочинів 545
Кваліфікація злочинів проти правосуддя 594
Кваліфікація злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку 616
Бібліографія 627
639
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "ЗМІСТ"
 1. 1. ПОНЯТТЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ
  У кримінальному праві кваліфікацією називається юридична оцінка злочину і встановлення (застосування) тієї кримінально-правової норми, яка найбільш повно описує ознаки цього злочину. Кваліфікувати злочин -означає встановити повну відповідність його ознак ознакам норми, яка передбачає відповідальність за вчинення саме цього злочину. Термін «кваліфікація» походить від латинського qualis - який,
 2. 1.1. Кваліфікація вбивства
  Вбивством у кримінальному праві називається протиправне і винне заподіяння смерті при посяганні на життя іншої людини.1 Вбивство - один з найтяжчих злочинів. Воно позбавляє потерпілого найбільш цінного блага - життя. Наслідки вбивства безповоротні, заподіяну ним шкоду не можна ніяк відшкодувати. Крім того, вбивство заподіює надзвичайно тяжку шкоду не тільки потерпілому, а й його рідним і
 3. 2.1. Кваліфікація тілесних ушкоджень
  Найпоширенішими злочинами проти здоров'я є тілесні ушкодження. Тілесним ушкодженням називається протизаконне і винне заподіяння шкоди здоров'ю іншої особи, внаслідок порушення анатомічної цілісності або фізіологічної функції тканин чи органів потерпілого. Особливість тілесних ушкоджень полягає в тому, що вони мають зовнішні прояви заподіяної здоров'ю шкоди (рани, переломи кісток, розриви шкіри і
 4. 4.2. Кваліфікація насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом
  Стаття 153 КК передбачає кримінальну відповідальність за задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, погрози або з використанням безпорадного стану потерпілої особи. Цей злочин має всі ознаки зґвалтування. Він вчиняється: 1) з метою задовольнити статеву пристрасть, статеву потребу (інстинкт); 2) відносно потерпілої особи - жінки чи чоловіка; 3) із
 5. 5.2.9. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів
  1. Професійна діяльність журналістів регламентується Законом України від 16 листопада 1992 р. «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (ВВР-1993.-№ І.-Ст. 1). Згідно зі ст. 26 цього Закону Журналіст має право: 1) на вільне одержання, використання, поширення публікацію) та зберігання інформації; ) відвідувати державні органи влади, органи місце-І регіонального самоврядування, а
 6. 6.2. Кваліфікація крадіжки
  Найпоширенішим способом розкрадання є крадіжка. Основна її ознака - це таємний спосіб викрадення чужого майна. Таємно - значить непомітно для: ) власника, володаря або охоронця - за їх відсутності їх присутності, але коли вони не помічають чи не УСВІДОМЛЮЮТЬ факту розкрадання (внаслідок різних особ-Іивих обставин); 247 2) третіх осіб (сторонніх), які не помічають викрадення або не усвідомлюють
 7. 6.7. Кваліфікація шахрайства
  Шахрайством називається заволодіння чужим майном або протизаконне набуття права на нього способом обману чи зловживання довір'ям. Від інших форм розкрадання шахрайство відрізняється способом заволодіння чужим майном чи правом на майно: для цього винний застосовує обман чи зловживає довір'ям потерпілого (володаря, власника майна чи його охоронця). Обман - це введення в оману потерпілого чи
 8. 17.2. Перевищення влади або посадових повноважень
  Перевищення влади (посадових повноважень) є вихід посадової особи за межі наданих їй законом прав і повноважень. За ст. 365 КК України кваліфікуються дії лише посадових осіб. Аналогічні дії приватних осіб, які не є посадовими, кваліфікуються за наявності відповідних ознак як самоправство за ст. 356 КК України або як злочини проти особи чи власності. За своєю соціальною сутністю перевищення влади
 9. Бібліографія
  Авдеев М. И. Курс судебной медицины.-M., 1959.-486 с. Авдеев М. Определение степени тяжести телесных по вреждений // Соц. законность.- 1975.-№ 7. Александров Ю. В. Борьба с изнасилованиями. (По мате риалам Украинской ССР).-К., 1970- 120 с. Александров Ю. В. Советский уголовный закон на страже здоровья человека- К., 1977.-45 с. Александров Ю. В., Бондаренко H. A., Матвейчук В. К, Са- милык Г.
 10. 1.3. Кримінальне право та суміжні галузі права
  Кримінальне право як підсистема системи права України існує в нерозривному зв'язку з іншими галузями права. Цей зв'язок обумовлений тим, що кримінальне право здійснює охоро- нювальну функцію щодо тих суспільних відносин, які регулюється іншими галузями права (захист власності, виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина тощо). Частина галузей права найбільш тісно
 11. 2.1.Поняття і значення закону про кримінальну відповідальність
  Термін "закон" походить від слова "кон", що означає і початок і кінець, тобто певну межу, за яку ніхто не може виходити. Закон немовби встановлює межу правам і обов'язкам фізичних і юридичних осіб. Закон - це нормативний акт, прийнятий вищим представницьким органом державної влади (Верховною Радою) або безпосередньо волевиявленням населення (референдумом) і який регулює найбільш важливі суспільні
 12. 2.2. Чинне кримінальне законодавство. Кримінальний кодекс і його структура
  Як уже зазначалось усе чинне кримінальне законодавство зосереджено в Кримінальному Кодексі. Слово "кодекс" походить з латинського "codex", що означає "стовбур", "пень". В стародавньому Римі писали на дощечках, натертих воском. Вони звалися таблицями (tabula). Пригадаємо "Закони 12-ти таблиць". Ці таблиці виготовлялися зі стовбура, пня, тобто з codex'a. Сукупність таблиць, поєднаних єдиною
 13. 2.5. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність
  Тлумачення закону - це діяльність суб'єкта тлумачення по встановленню змісту правового акта для його практичної реалізації (застосування). У законі про кримінальну відповідальність відображено загальні положення, загальні правила поведінки, які законодавець вважає злочином. Одначе ніякий кримінальний закон, навіть щонайдеталізованіший, казуїстичний, не може передбачити всіх нюансів злочинної
 14. 4.1. Поняття кримінальної відповідальності
  У статтях КК неодноразово вживається словосполучення "кримінальна відповідальність": ст. 2 - "Підстава кримінальної відповідальності", ст. 3 -"Законодавство України про кримінальну відповідальність", ст. 22 - "Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність", ст. 29 - "Кримінальна відповідальність співучасників" тощо. Визначення поняття кримінальної відповідальності, моменту її настання
 15. 4.3. Поняття складу злочину та його ознаки
  Поняття складу злочину відоме з часів римського права: corpus delicti (corpus - основа, суть, склад; delictum - правопорушення). У римському праві також corpus - тіло, corpora - тілесні речі, на відміну від прав - jura. Поняття складу злочину тоді відігравало процесуальну роль достатньої підстави для розгляду справи в суді з огляду доведеності наявності в діянні особи рис правопорушення. Вперше
 16. 5.1. Поняття об'єкта злочину
  Як зазначалося раніше, об'єкт злочину це те, на що посягає злочин, чому заподіюється відповідна шкода і що захищається законом про кримінальну відповідальність від злочинних посягань. Кожний злочин посягає на певні суспільні відносини, пов'язані із особою та її правами, суспільними чи державними інтересами. Узагальнений перелік об'єктів кримінально-правової охорони дається у ч. 1 ст. 1 КК. В
 17. 6.2. Суспільно небезпечне діяння
  Зауважимо, що термін "діяння" вживається в законі, практиці й теорії права у двох розуміннях: 1) як синонім терміна "злочин" (саме це має на увазі визначення, подане в ч. 1 ст. 11 КК), тобто в такому випадку поняття діяння охоплює всі ознаки, притаманні злочинові; 2) як ознака об'єктивної сторони складу злочину. Надалі, розглядаючи цю тему, застосовуватимемо слово "діяння" в другому значенні. Як